SKAAI VAN ANNE

 

 

Stamboom van de Henstra's: skaai van Anne.

Deze stamboom is voor een heel groot gedeelte het werk geweest van Dr. D. J. Henstra (zelf geen lid van deze familie) tussen 1950 en 1985. Dit werk is aangevuld door mijzelf en Klaas en Clarence Henstra (vader en zoon) die op hun beurt veel gegevens van hun vader (grootvader) en diens broer hebben gekregen. Verder hebben Henk Prins, Lydia Hoogland, Bart de Vries, en Herman Doorenspleet (via website) nog enige aanvullingen gemaakt.

Voor informatie over nog eerdere mogelijke voorouders met hun nageslacht: Hobbe?? en Anne Hobbes, klik hier.

 

GENERATIE I

I Hobbe Annes (m). Geboren rond 1665, gestorven 1741, schuitevoerder te Terhorne. Hij was mogelijk de zoon van Anne Hobbes en Elske Martens te Terhorne. Hobbe trouwde rond 1690 met Ymkje Jacobs. Uit dit huwelijk:

   1. Pieter Hobbes (m). Geboren rond 1690 en overleden in 1748. Hij trouwde rond 1715 met Hiltje Nolkes en later met Trijntje Hobbes. Zie II-a.

   2. Jacob Hobbes (m).  Geboren rond 1700. Hij trouwde met een onbekende vrouw. Zie II-b.

   3. Anne Hobbes (m). Geboren rond 1700 en overleed in 1764/1765. Hij trouwde met Trijntje Edsgers. Zie II-c.

 In 1701 werd Hobbe Annes in de personele kohieren nog onder de armen gerekend, maar in 1711 was hij eigenaar en bewoner van een pand te Terhorne, later nummer 14, waar hij tot zijn dood blijft. In hetzelfde jaar leende hij geld uit, 100 Cgl aan Jolle Ubles, bakker te Terhorne en diens vrouw Trijntje Foppes. Vanaf 1712 betaalde hij belasting, 2 Gld en 12 Strs per jaar. In 1715 leende hij twee keer geld uit, aan Hielke Thijssens, schuitevoerder te Terhorne, 150 Gld en aan Heere Sierds en Jayke Atzes, echtelieden te Terhorne, ook 150 Gld. In 1718 echter, leende hij geld, 300 Gld van Ulbe Jans, schipper te Terhorne, en 300 Gld van Bauke Annes te Terhorne, in beide gevallen samen met zijn vrouw Ymke Jacobs. In 1727 leende Hobbe weer geld, nu van zijn zoon Anne Hobbes te Terhorne, 300 Gld. In 1735 werd Hobbe eigenaar van huis nummer 9, dat hij verhuurde (o.a. in 1738 aan Tjeerd Grealds uit het Henstra-skaai van Jetze). In 1738 was Hobbe Annes eigenaar en bewoner van huis nummer 20 te Terhorne, gekocht van timmerman Pieter Wybes, in een helft waarvan tot die tijd Tjeerd Grealds had gewoond. Nog niet in 1741 maar wel in 1742 nemen zijn zonen Anne Hobbes en Pieter Hobbes zijn plaats in in de personele kohieren, dus hij is waarschijnlijk rond die tijd overleden.  

GENERATIE II

II-a. Pieter Hobbes. Geboren rond 1690 en overleden in 1748 te Terhorne, zoon van Hobbe Annes (I) en Ymke Jacobs. Hij was schuitevaarder en trouwde met Hiltje Nolkes rond 1715. Hiltje werd geboren in 1694 en overleed tussen 1729 en 1748. Ze was de dochter van Nolke Ages, meier te Terhorne, en Reinskje Wytzes. Pieter en Hiltje hadden een zoon:

  1. Nolke Pieters (m). Geboren in 1729 te Terhorne. Hij trouwde in 1754 met Foekje Douwes en in 1782 met Sjoerdje Tjerks. Hij overleed op 13 juni 1813 te Akkrum. Zie III-a. 

Pieter Hobbes trouwde tussen 1729 en 1748 met Trijntje Hobbes (overleden 1778) en had de volgende kinderen:

  2. Ymke Pieters (v). Geboren rond 1735, en overleden rond 1802. Zij trouwt op 16 december 1764 in Uitwellingerga met Jouke Jans, schipper. In 1766 komt het echtpaar inwonen bij de weduwe Trijntje Hobbes (Ymkes moeder) op nummer 59; Jouke Jans woonde eerder op nummer 53. Zij verhuizen, in 1788 naar nummer 98, in 1791 naar nummer 100, in 1795 naar nummer 14, en in 1802 naar nummer 106. Jouke Jans leent in 1778 geld van Saake Ages VAN DER WERFF, koopman op het Hoogend te Sneek, wegens de koop van een schuit. Na het overlijden van Ymke in 1803 vertrekt Jouke Jans naar Uitwellingerga.

  3. Bauke Pieters (m). Geboren rond 1740 en overleden in 1784. In 1772 woont hij in bij zijn broer Nolke, op nummer 57 te Terhorne. Hij trouwt op 28 juni 1772 te Terhorne met Akke Miltjes uit Terhorne, geboren rond 1747, overleden 10 maart 1832 te Utingeradeel, en de dochter van Miltje Jans en Boukje Klazes. Tussen 1773 en 1782 wonen Bauke en Akke in Terhorne op nummer 26, waar ze huurders zijn, maar in 1783 kopen zij hun eigen huis, nummer 55 te Terhorne, van Klaas Frankes (deze was getrouwd met Jetske Jacobs, de weduwe van Edsger Annes, zie III-c). Bauke werd gedoopt op 21 januari 1775 (dus rond zijn 35e verjaardag) in de doopsgezinde gemeente te Akkrum. Baukes weduwe erft in 1801 van Hobbe Pieters' vrouw (zie aldaar). Zij woont tot 1803 in hetzelfde huis (nummer 55), maar verkoopt het daarna aan Eyse Piers en Trijntje Cornelis (dochter van Cornelis Abes, uit het Henstra-skaai van Auke) te Terhorne. Zij gaat weer op nummer 26 wonen tot 1805 en trouwt later met Eeltje Reins VAN DER WERF, mennoniete leraar.

  4. Hobbe Pieters (m). Geboren rond 1740 en overleden 1795 te Terhorne. In 1775 woonde hij in bij de weduwe Roimer Jobs en werd in 1784 zelf eigenaar van een woning. Zijn weduwe overleed in 1801 in huis nummer 98 te Terhorne. Het huis vererfde voor 1/2 aan de mennoniete gemeente (doopsgezinden) en voor 1/4 aan Akke Miltjes (de weduwe van zijn broer Bauke Pieters) en voor 1/4 aan Jouke Jans die getrouwd was met Hobbes zus Ymkje Pieters.

Tussen 1716 en 1722 zijn Pieter Hobbes en Hiltje Nolkes de bewoners van huis nummer 47 te Terhorne, welke in eigendom is van Pieter en Gerben Wybes. In 1723 kopen zij huis nummer 48, waar zij eigenaar en bewoner van zijn tot 1748. Pieter koopt zijn eigen schuit in 1737, van Klaas Sybrens (uit het Henstra-skaai van Sybren) en verkoopt het in 1745. In 1744 wonen zij  in buurt 19 (?) te Terhorne, met 7 personen, en zijn vermogend. Er is dus mogelijk nog een ander kind, of een knecht.  In 1751 erft Trijntje Hobbes, de weduwe van Pieter Hobbes, van Trijntje Baukes (getrouwd met Tjeerd Gerbens op 20 maart 1712 te Joure, waarvan Tjeerd afkomstig is) te Stavoren. Zij krijgt 1/21e deel oftewel 75 Gld (ook Trijntje Edsgers, haar schoonzus, getrouwd met Anne Hobbes, erft van Trijntje Baukes). Nolke Pieters, Trijntjes stiefzoon, verkoopt de inboedel aan zijn stiefmoeder in 1755, waarschijnlijk van het huis waarin zij al woonde, welke hij geerft had op de dood van zijn vader. 

 

II-b. Jacob Hobbes. Geboren rond 1700, hij was smakschipper te Woudsend. Hij was de zoon van Hobbe Annes (I) en Ymkje Jacobs. Jacob had bij een onbekende  vrouw ten minste twee kinderen:

1. Ymkje Jacobs (v). Geboren 1748. Zij trouwde met Simon Sybes SYBES. Zie III-b.

2. kind. Geboren voor 1749. In de Quotisatiekohieren van 1749 staat Jacob Hobbes vermeld als 2 volwassenen en twee kinderen. Mogelijk kwamen er na 1749 nog meer kinderen.

Na het overlijden van Hobbe Annes in 1741 verviel huis nummer 9 te Terhorne (zie hieronder) aan de erven, en in 1743 aan Jacob Hobbes.

Jacob Hobbes maakte vele reizen met zijn vrachtschip naar de Oostzee. Zie hier een overzicht (pdf formaat) van de reizen die hij maakte langs de Sont tolregisters.

 

II-c. Anne Hobbes. Geboren rond 1700 en overleden in 1764 of 1765,  zoon van Hobbe Annes (I) en Ymkje Jacobs. Hij was smakschipper te Terhorne en trouwde in 1751 met Trijntje Edsgers (overleden 1783, Utingeradeel). Uit dit huwelijk:

  1. Edsger Annes (m).   Geboren rond 1735 en overleden rond 1770. Hij was grootschipper te Terhorne en trouwde in 1764 met Jetske Jacobs. Zie III-c.

  2. Jacob Annes (m). Geboren na 1737 en trouwde met Aafke Jeltes. Zie III-d.

  3. Bauke Annes (m). Geboren na 1737, en overleden in 1794. Hij trouwde in 1773 met Janke Jarigs. Zie III-e.

  4. Lourens Annes (m). Geboren na 1737. Hij was grootschipper en trouwde op 21 maart 1773 met Geeske (Geiske) Roelofs in de Nederlands-Hervormde kerk te Akkrum. Beiden kwamen uit Terhorne. Volgens een brief van de stuurman van het schip waar hij op vaarde is hij op 28 april 1783 op zee buitenslands overleden, de brief deed er zes weken over. Hoewel zijn vrouw Geeske toen nog leefde, waren Bauke Annes, Jacob Annes en Ymkje Annes, zijn broers en zus, zijn erfgenamen. Bauke Annes en Jacob Annes werden benoemd als curatoren over hun innocente zuster Ymkje Annes. Geeske Roeloefs trouwde later met Bock Beekes, op 2 mei 1784 in de Nederlands-Hervormde kerk van Akkrum-Terhorne. 

  5. Ymkje Annes (v). Geboren na 1737 en overleden op 5 februari 1794. Zij was niet getrouwd. Zij werd in enkele testamenten ‘innocent’ genoemd. Zwakzinnig?

In  1709 werd Anne Hobbes lidmaat van de (NH?) kerk in Terhorne. Hij werd in 1743 de eigenaar van huis nummer 20 in Terhorne waar Tjeerd Grealds (uit het Henstra-skaai van Jetze) kwam te wonen als huurder (zie ook hierboven). In 1749 werd Anne Hobbes, smakschipper te Terhorne, met 3 personen boven 12 jaar en 4 eronder, aangeslagen voor 34-19. Zijn vrouw Trijntje Edsgers erfde met Trijntje Hobbes (de vrouw van Pieter Hobbes, de broer van Anne Hobbes) van Trijntje Baukes uit Stavoren (die getrouwd was met Tjeerd Gerbens). Dit moet van haar familie geweest zijn, gezien haar man dan nog in leven is. In 1783 overleed Trijntje Edsgers. In haar testament wenste zij dat voor de boedelscheiding een derde (Jarig Wigles, huisman te Terhorne) als curator over de innocente Ymkje Annes diende, en na de boedelscheiding Bauke Annes en Jacob Annes. 


Anne Hobbes maakte vele reizen met zijn schip, hij vervoerde goederen naar de Oostzee. Zie dit overzicht (pdf formaat) voor de reizen van Anne Hobbes die in het Sont-tolregister zijn opgenomen.

 

GENERATIE III

III-a. Nolke Pieters Henstra. Geboren in 1729 te Terhorne en overleden 13 juni 1813 te Akkrum, 84 jaar oud. Hij was de zoon van Pieter Hobbes (II-a) en Hiltje Nolkes. Zijn vader overleed toen hij 19 jaar was (1748) en zijn moeder al eerder. Curatoren voor Nolke werden Jochem Wybrens en Gabe Wigles. Jochem Wybrens, geboren te Echten rond 1685 was huisman, wonende te Terkaple en getrouwd met Waab Jeips. Nolke was schippersgezel en boer van beroep, later timmerman en trouwde in 1754 met (1) Foekje (Frockjen) Douwes. Zij hadden de volgende kinderen:

 1. Hidje (Hytje, Hiltje) Nolkes (v). Gedoopt 8 december 1754 in de Nederlands Hervormde kerk te Akkrum en nog in leven 1811. Zij was toen woonachtig te Lemmer.

 2. Douwe Nolkes Henstra (m). Gedoopt 14 september 1755 te Goingarijp, overleden in 1819. Hij trouwde met Jetske Klazes in 1783. Zie IV-a.

 3. Pieter Nolkes (m). Gedoopt 15 januari 1758 te Goingarijp, overleden voor 1811. Hij trouwde in 1783 te Terhorne met Janke Gerbens. Zie IV-b.

 4. Riemke Nolkes (v). Gedoopt 2 september 1759 in de Nederlands Hervormde kerk te Terhorne.

 5. Hobbe Nolkes (m). Gedoopt 1 augustus 1762 in de Nederlands Hervormde kerk te Terhorne.

 6. Rinskje Nolkes (v). Gedoopt 28 april 1765 in de Nederlands Hervormde kerk te Terhorne.

 7. Klaas Nolkes (m). Gedoopt 10 october 1767 in de Nederlands Hervormde kerk te Terhorne.

Nolke Pieters trouwt op 17 februari 1782 in de Nederlands-Hervormde kerk te Terhorne met (2) Sjoerdje Tjerks uit Terhorne (overleden na 1812). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Als vrijgezel woonde Nolke Pieters tussen 1749 en 1753 op nummer 68 te Terhorne. Verwonderlijk is dat hij in 1749 en in 1750 schoolgeld betaald aan schoolmeeester S. ten Wolde, voor boek en pennen voor hemzelf. In 1751 betaalt hij aan Sydske Hobbes 4 1/2 week kostgeld. Na zijn huwelijk met Foekje Douwes verhuist hij naar nummer 110. In 1755 is hij meerderjarig en ontvangt hij de erfenis van zijn ouders, hij krijgt daarbij o.a. van zijn stiefmoeder Cgl 1078 en 6 St wegens aan haar overgedragen meubelen en huisraad. In hetzelfde jaar vertrekt hij naar Goingarijp, huis nummer 17 en is dan schippersgezel van beroep. Hij houdt er echter ook 10 koeien, 2 rieren en een paard op na. Tot 1757 is hij boer te Goingarijp met een groeiende veestapel. Antje Willems komt bij het gezin inwonen.

In 1758 vertrekt Nolke Pieters naar zee, zijn vrouw gaat weer in Terhorne wonen op nummer 110, maar Antje Willems blijft in het huis in Goingarijp. In hetzelfde jaar worden zijn bezittingen verkocht via een boelgoed. De opbrengst lijkt niet voldoende om aan de schulden te voldoen. Van 1759 tot 1813 is hij timmerman te Terhorne, nu zonder vee. Als in 1772 zijn vrouw overlijdt komt bij hem inwonen Bauke Pieters van Stavoren, mogelijk zijn broer. In 1778 wordt hij lidmaat van de Nederlandse kerk, en in 1781 komt bij hem inwonen de weduwe Harmen Aukes. In 1784 verhuist hij binnen Terhorne naar huis nummer 59 waarin tot 1778 zijn stiefmoeder woonde en daarna zijn zwager Jouke Jans. Op 18 februari 1811 neemt hij de familienaam HENSTRA aan, tesamen met zijn kinderen Douwe Nolkes en Hidje Nolkes en kleinkinderen Klaas Douwes en Fokje Douwes (kinderen van zijn zoon Douwe) en Nolke Pieters en Gerben Pieters (kinderen van de overleden zoon van Nolke).

 

III-b. Ymkje Jacobs. Geboren rond 1748 en overleden op 27 september 1826 te Wymbritseradeel, 78 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Jacob Hobbes (II-b) en NN. Zij was getrouwd met Simon Sybes SYBES. Hij was geboren rond 1735 en overleed op 11 februari 1813 te Woudsend, Wymbritseradeel, 78 jaar oud en gehuwd. Uit dit huwelijk:

1.      Hinke Simons Sybes (v). Geboren rond 1766 en overleden op 11 december 1816 te Woudsend, 50 jaar oud en gehuwd. Zij was getrouwd met Tibbe Jeltes TIBMA. Hij was geboren rond 1757 en overleed op 22 november 1818 te Wymbritseradeel, 61 jaar oud en weduwnaar. Het gezin woonde rond 1811 te Terhorne en ruim een jaar later te Woudsend. Zij kregen 6 kinderen, waarvan de langstlevende 31 jaar oud was bij overlijden, en allen, op een na, ongehuwd: Reinske (1788-1813), Jeltje (1791-1823), Symen (1796-1815), Pieke (1798-1826), Ymtje (1800-1821), Sybe (1804-1827).

2.      Sybe Simons SYBES (m). Geboren rond 1792 en overleden op 30 mei 1845 te Wymbritseradeel. Hij was toen 72 jaar oud en weduwnaar. Hij woonde in 1811 te Woudsend. Hij was toen 39 jaar, maar bij de naamsaanneming werden geen kinderen van hem vermeld.

 

III-c. Edsger Annes. Geboren rond 1735 en overleden rond 1770. Hij was de zoon van Anne Hobbes (II-c) en Trijntje Edsgers. Hij was grootschipper te Terhorne en trouwde in 1764 met Jetske Jacobs (overleden 1787 of 1788). Jetske Jacobs was de zus van Antje Jacobs die in 1759 trouwde met Sieds Pieters uit het Henstra-skaai van Pieter. Zij hadden een zoon:

1. Jacob Edsgers (m). Geboren rond 1770. Hij is mogelijk al voor 1783 overleden.

Na de dood van Edgser Annes worden benoemd Hylke Jacobs, grootschipper te Terhorne en Jarig Ates, grootschipper te IJlst, als curator over Jacob Edsgers die dan 1 jaar oud is (1771). Jetske Jacobs trouwde in 1772 met (2) Hobbe Beekes en op 16 maart 1777 in de Nederlands-Hervormde kerk te Terhorne met (3) Klaas Frankes uit Terhorne.

 

 

III-d. Jacob Annes. Geboren na 1737. Hij was de  zoon van Anne Hobbes (II-c) en Trijntje Edsgers. Hij was grootschipper. Hij trouwde op 7 maart 1773 in de Nederlands-Hervormde kerk met Aafke Jeltes uit Terhorne.

 

III-e. Bauke Annes. Geboren rond 1740 en overleden te Portugal in 1794. Hij was de zoon van Anne Hobbes (II-c) en Trijntje Edsgers. Hij was grootschipper (ook kofschipper genoemd) te Terhorne en trouwde op 17 januari 1773 in de Nederlands-Hervormde kerk te Terhorne met Janke Jarigs, de dochter van Jarig Jans uit Terhorne (overleden voor 1795) en Lolkje Bonnes (overleden na 1795). Janke overleed voor 1795. Bauke en Janke hadden de volgende kinderen:

 1. Lolkje Baukes De Jong (v). Geboren rond 1773 en overleden voor 1850. Zij trouwde Wybe Dirks RYPKEMA. Zie IV-c.

 2. Trijntje Baukes (v). Geboren rond 1775. Zie IV-d.

 3. Anne Baukes De Jong (m). Geboren rond 1778 en overleden 12 juli 1860 te Terhorne. Hij trouwde met Marijke Engeles ENGELSMA. Zie IV-e.

Bauke Annes is erfgenaam van zijn broer Lourens Annes in 1783. Als Bauke in 1794 zelf overlijd, worden Dirk Wybes en Pier Ates benoemd als curatoren over Trijntje, 18 jaar, en Anne, 15 jaar, met toestemming van hun grootmoeder Lolkje Bonnes wed Jarig Jans. De kinderen van wijlen Bauke Annes en hun oom Jacob Annes zijn de gezamelijke erfgenamen van Ymkje Annes (hun tante) die in 1794 overlijdt.

 

GENERATIE IV

IV-a. Douwe Nolkes Henstra. Geboren 1756 te Goingarijp en overleden 18 maart 1819. Hij is de zoon van Nolke Pieters HENSTRA (III-a) en Foekje Douwes. Hij was van beroep matroos, later stuurman en trouwde op 30 november 1783 in de Nederlands-Hervormde kerk te Terhorne met Jetske Klazes uit Terhorne, van beroep naaister, geboren 1761, overleden 1 juli 1822 te Terhorne, dochter van Klaas Greelts (scheepstimmermansknecht) en Boukjen Klazes. Zij hadden de volgende kinderen:

 1. Klaas Douwes Henstra (m). Geboren 18 augustus 1792 te Langweer, en overleden op 15 februari 1852 te Langweer, Doniawerstal. Hij trouwde in 1815 met Foekje Ydes BOETJE en in 1818 met Ruurdje Roukes VAN DER HOEK. Zie V-a.

 2. Foekje Douwes Henstra (v). Geboren 1799 te Terhorne en overleden 12 augustus 1872 te Haskerland, 70 jaar oud. Zij trouwde met Douwe Jans BOSMA. Zie V-b.

Douwe Nolkes verongelukte op 63-jarige leeftijd op het schip 'Pieter en Jan' in het Skagerak. Hij werd tegelijk met kapitein Jan Fedes FEDES begraven, die op dezelfde dag was overleden als Douwe. De aangifte van het overlijden werd gedaan door buren uit Oldeboom. Douwe werd op 16 december 1819 begraven te Terhorne. Toen Jetske Klazes in 1822 overleed woonde zij op huisnummer 5 te Terhorne. Aangifte van haar overlijden werd gedaan door buren, Symen Hendriks Scheepstra (75jr) en Rauke Jelles van der Hoek (59 jaar, koemelker).

 

IV-b. Pieter Nolkes Henstra. Geboren in 1758 te Terhorne en gedoopt op 15 januari 1758 te Goingarijp. Hij overleed voor 1811. Hij was de zoon van Nolke Pieters HENSTRA (III-a) en Foekje Douwes. Hij trouwde op 16 november 1783 in de Nederlands Hervormde kerk te Terhorne met Janke Gerbens te Terhorne. Janke werd op 29 juli 1792 lidmaat van de Nederlands hervormde kerk te Terhorne. Ze hadden de volgende kinderen:

 1. Nolke Pieters (m). Geboren 6 augustus 1784 te Terhorne en gedoopt 15 augustus 1784. Tweeling met Gerben. Overleden voor 1792.

 2. Gerben Pieters Henstra / Haanstra (m). Geboren 6 augustus 1784 te Terhorne en gedoopt 15 augustus 1784. Tweeling met Nolke. Hij overleed op 17 februari 1858 te Terzool. Hij was landbouwer en trouwde in 1810 met Tetje Hanzes FERWERDA. Zie V-c.

 3. Foekje Pieters (v). Geboren 22 augustus 1790 te Terhorne. Overleden voor 1811.

 4. Nolke Pieters Henstra (m). Geboren op 29 februari 1792 te Terhorne en trouwde in 1820 met Maaike Jans SCHEEPVAART. Zie V-d.

 

IV-c. Lolkje Baukes de Jong. Geboren rond 1773, zij was boerin en overleed voor 1850 te Goingarijp. Zij was de dochter van Bauke Annes (III-e) en Janke Jarigs. Zij trouwde op 16 september 1792 in de Nederlands-Hervormde kerk te Terhorne met Wybe Dirks RYPKEMA, geboren rond 1771 en overleden 15 januari 1849 te Terhorne, zoon van Dirk Wybes RIJPKEMA en Trijntje Feikes BOONSTRA. In 1794 woonde het echtpaar in Terhorne. Zij zijn de voorouders van Titia (Jans) Rijpkema die in 1927 trouwde met Sytze (Dirks) Henstra van het skaai van Jetze. Lolkje nam later de naam DE JONG aan. Uit dit huwelijk:

1. Dirk Wybes Rypkema (m). Hij trouwde met Klaaske Bouwes VAN DIJK. Uit dit huwelijk 6 kinderen: Wiebe (1813-1858), Bouwe (1818), Trijntje (1820-1820), Anne (1825), Pieter (1826-1826), en Pieter (1828).

2. Jantje Wybes Rypkema (v). Zij trouwde op 20 januari 1816 te Akkrum (Utingeradeel) met Benediks (Bindiks) Pieters VAN ‘t VEER. Hij was geboren rond 1782 en overleed op 2 november 1826 te Utingeradeel, 44 jaar oud. Bij het huwelijk werd Jantjes achternaam geschreven als RIPKEMA met als aantekening dat de vader tekent met RYPKEMA en de bruid met RIEPKEMA. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Bauke (1816-1860), Lolkje (1818-1867), Jeltje (1821), Trijntje (1823), en Pietertje (1825-1829). Jantje trouwde na het overlijden van Benediks met Klaas Jacobs WESTER, op 7 december 1834 te Utingeradeel. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Jacob (1835), Wypkjen (1838), en Sytske (1841).

3. Bauke Wybes Rypkema (m). Geboren rond 1798 en overleden op 25 juli 1834 te Utingeradeel, 36 jaar oud. Hij trouwde met Willemke Jacobs NIJDAM, op 15 november 1817 te Utingeradeel. Zij was geboren rond 1799 en overleed op 7 mei 1885 te Utingeradeel, 86 jaar oud. Zij was de dochter van Jacob Michiels en Antje Siedses. Uit dit huwelijk 4 kinderen: Lolkje, Jacob, Antje (1829), en Johanna (1832-1897).

4. Pieter Wybes Rypkema (m). Geboren rond 1800 en overleden op 16 mei 1874 te Ijlst, 74 jaar oud. Hij trouwde op 27 december 1829 te Utingeradeel met Pyttje Jans DE VRIES. Zij was geboren rond 1803 en overleed op 7 maart 1886 te Ijlst, 83 jaar oud. Zij was de dochter van Jan DE VRIES en Yke Hendriks. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Yke (1832), Wybe (1834-1898), Jantje (1837), Dirk (1839), en Jan (1841-1922). 

5. Jarig Wybes Rypkema (m). Geboren rond 1803 en overleden op 13 augustus 1860 te Utingeradeel, 57 jaar oud. Hij trouwde met Dirkje Hendriks LANGHOUT, op 22 december 1827 te Utingeradeel. Uit dit huwelijk 9 kinderen: Rigtje (1828-1831), Lolkje (1831), Rigtje (1833-1833), Rigtje (1834), Bauke (1837), Wybe (1840), levenloos (1843), Trijntje (1844-1908), en Antje (1849).

6. Lolkjen Wybes Rypkema (v). Geboren rond 1806 en overleden op 4 april 1884 te Utingeradeel, 78 jaar oud. Zij was getrouwd met Marten Thomas BOONTJE op 25 april 1830 te Utingeradeel. Hij was geboren rond 1806 en overleed op 20 december 1873 te Utingeradeel, 67 jaar oud. Zij hadden 5 kinderen: Trijntje (1830), Akke (1835-1922), Sjouke (1838), Thomaske (1840-1919), en Wybrigje (1845).

 

IV-d. Trijntje Baukes de Jong. Geboren rond 1775. Zij was de dochter van Bauke Annes (III-e) en Janke Jarigs. Zij is mogelijk de Trijntje Baukes die op 3 november 1805 te Akkrum-Terhorne trouwde met Hendrik Coops uit Rotstergaast, Schoterland

 

IV-e. Anne Baukes de Jong. Geboren rond 1778, overleden 12 juli 1860 te Terhorne (82 jaar, weduwnaar). Hij was de zoon van van Bauke Annes (III-e) en Janke Jarigs. Hij trouwde op 1 maart 1807 in de Doopsgezinde gemeente te Terhorne met Marijke Engeles ENGELSMA (overleden voor 1860 te Terhorne). Anne nam later de naam DE JONG aan. In 1811 woonde het gezin te Goingarijp. Het echtpaar had twee kinderen:

 1. Bauke Annes De Jong (m). Geboren rond 1809 te Goingarijp en overleden op 23 december 1866 te Grouw. Hij was getrouwd met Doetje Berends SCHUKKEN. Zie V-e.

 2. Engele Annes De Jong (m). Geboren rond 1810 en overleden op 2 augustus 1893 te Utingeradeel. Hij was getrouwd met Vokeltje Ales ENGELSMA. Zie V-f.

 

GENERATIE V

V-a.  Klaas Douwes  Henstra. Geboren 18 augustus 1792 te Langweer, overleden op 15 februari 1852 te Langweer. Zoon van Douwe Nolkes HENSTRA (IV-a) en Jetske Klazes. Hij was scheeptimmerman en woonde in huis nummer 6. Hij trouwde (1) op 3 september 1815 in Utingeradeel met Foekje Ydes BOETJE, de dochter van Yde Hobbes en Antje Siebes. Ze was naaister van beroep en geboren rond 1794 te Akkrum, overleden 26 mei 1816 te Akkrum. Klaas Douwes trouwde (2) op 21 november 1818 te Utingeradeel met Ruurdje Raukes VAN DER HOEK (geboren 27 februari 1792 te Terhorne en overleden op 8 december 1861 in Doniawerstal, naaister van beroep, dochter van Rauke Jelles VAN DER HOEK, koemelker, en Korneliske Tjebbes, uit Terhorne). Zij is ook bekend als Ruurdje HOEKSTRA. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jetske Klazes Henstra (v). Geboren 28 april 1819 te Utingeradeel, overleden 30 april 1828 in het huis met nummer 6, 9 jaar oud te Utingeradeel.

 2. Rauke Klazes Henstra (m). Geboren 1 januari 1821 te Terhorne, getrouwd in 1847 te Doniawerstal met Jantje Baukes HAARSMA. Zie VI-a.

 3. Douwe Klazes Henstra (m). Geboren 29 januari 1823 te Terhorne, overleden in 1893 te Makkum. Hij trouwde in 1847 met Aafke Johans HOEKSTRA en in 1865 met Aagje NICOLAI. Zie VI-b.

 4. Kornelis Klazes Henstra (m). Geboren 29 april 1826 te Terhorne. Overleden 6 december 1826 te Terhorne in huis nummer 6, een half jaar oud.

5. Korneliske Klazes Henstra (v). Geboren 19 januari  1828, overleden 8 mei 1890 te Woudsend. Zij trouwde met Roelof Koops KNOBBE. Zie VI-c.

6. Jetske Klazes Henstra (v). Geboren rond 1831, en overleden 21 maart 1900 te Doniawerstal, 69 jaar, weduwe. Ze trouwde met Boldewijn Hylkes WOUDSTRA. Zie VI-d.

 7. Willem Klazes Henstra (m). Geboren rond 1833 te Langweer en overleden op 12 december 1880 te Joure, Haskerland. Hij trouwde in 1863 te Doniawerstal met Geertje Thomas’ DE KOE. Zie VI-e.

 8. Nolke Klazes Henstra (m). Geboren rond 1836. Overleden op 27 november 1848, op 12-jarige leeftijd te Doniawerstal.

 

V-b. Foekje Douwes Henstra. Geboren 1799 te Terhorne en overleden 12 augustus 1872 te Haskerland, 70 jaar oud. Zij was de dochter van Douwe Nolkes (IV-a) en Jetske Klazes. Zij was dienstmeid, woonde te Broek, en trouwde op 7 april 1837 te Doniawerstal met Douwe Jans BOSMA (geboren rond 1805 en overleden 10 juli 1870 te Haskerland). Zij hadden de volgende kinderen:

 1. Stijntje Douwes Bosma (v). Geboren 31 mei 1838 te Haskerland en overleden 22 augustus 1911 aldaar. Zij trouwde op 24 mei 1863 te Haskerland met Jochem Sybes BOUMA.  Hij was geboren op 10 juni 1828 en overleed op 4 januari 1891. Hij was de zoon van Sybe Jochums BOUMA en Antje Pieters WESTRA. Hun vijf kinderen waren: Fokje 1864, Sybrigje 1865-1884, Douwe 1867-1868, Pietertje 1869-1870, en Jetske 1870-1887.

2. Jetske Douwes Bosma (v). Geboren 7 juni 1840 te Haskerland. Zij had een zoon Jan BOSMA, geboren 3 october 1864 te Haskerland, mogelijk buitenechtelijk.

3. Jantje Douwes Bosma (v). Geboren 25 januari 1843 te Haskerland en overleden op 3-jarige leeftijd, op 18 juni 1846 te Haskerland.

4. Akke Douwes Bosma (v). Geboren 25 augustus 1845 te Haskerland en overleden op 27 februari 1847 te Haskerland, 1 jaar oud.

 

 

V-c. Gerben Pieters Henstra /Haanstra. Geboren 6 augustus 1784, als tweeling met Nolke Pieters (IV-b1), gedoopt op 15 augustus 1784. Hij overleed te Rauwerderhem op 17 februari 1858. Hij was de zoon van Pieter Nolkes HENSTRA (IV-b) en Janke Gerbens. Hij nam in 1811 de familienaam HENSTRA aan, maar in de geboorteacte 1811 van zijn dochters wordt hij HANSTRA genoemd en hij ondertekent met HAANSTRA. Deze naam wordt verder door zijn kinderen aangehouden. Hij was landbouwer in Terzool en trouwde op 23 september 1810  in de Nederlands Hervormde kerk te Terzool met  Tetje Hanzes FERWERDA. Zij was geboren rond 1785 en overleed op 18 april 1872 te Rauwerderhem. Ze hadden de volgende kinderen:

1. Boukjen Gerbens Haanstra (v). Geboren rond 1810.  

2. Gradske Gerbens Haanstra (v). Geboren 26 mei 1811 te Rauwerderhem, drieling met (3) Janke en (4) Sybrig. 

3. Janke Gerbens Haanstra (v). Geboren 26 mei 1811 te Rauwerderhem, drieling met (2) Gradske en (4) Sybrig.

4. Sybrig Gerbens Haanstra (v). Geboren 26 mei 1811 te Rauwerderhem, drieling met (2) Gradske en (3) Janke.

5. Janke Gerbens Haanstra (v). Geboren 11 juni 1812 te Rauwerderhem, tweeling met (6) Gatske, overleden 28 maart 1869 te Rauwerderhem. Zij trouwde met Jaring Nienes WIERINGA. Zie VI-f.

6. Gatske Gerbens Haanstra (v). Geboren 11 juni 1812 te Rauwerderhem, tweeling met (5) Janke, overleden 6 november 1847 te Doniawerstal. Zij trouwde met Freerk Uiltjes HUISTRA. Zie VI-g.

7. Wabe Gerbens Haanstra (m). Geboren 8 december 1818 te Rauwerderhem, en overleden op 18 october 1876 te Rauwerderhem, 57 jaar oud. Hij trouwt op 5 mei 1838 te Rauwerderhem met Maaike Ijsbrands BOERSMA. Zie VI-h. 

 

 

V-d. Nolke Pieters Henstra. Geboren 29 februari 1792, zoon van Pieter Nolkes HENSTRA (IV-b) en Janke Gerbens. Hij woonde in Terzool en trouwde te Utingeradeel op 5 februari 1820 met Maaike Jans SCHEEPVAART, geboren 1793 en overleden rond 21 november 1828, 2 weken na de geboorte van Pietertje en Wytske, een tweeling.  Nolke is na het overlijden van Maaike in Amsterdam gaan wonen. Ze hadden de volgende kinderen:

1. Pieter Nolkes Henstra (m). Geboren 17 october 1820 te Utingeradeel, en overleden 25 februari 1827 aldaar, 6 jaar oud.

2. Jan Nolkes Henstra (m). Geboren 27 februari 1823 te Akkrum en overleden 31 juli 1846 te Pelantoegan, Semarang, Nederlands Oost-Indie:

Uit het uittreksel van het register te Samarang 1846 blijkt dat in het Bad Establissement te Pelantoegan Jan Henstra is overleden op 31 juli 1846. Leeftijd 23 jaar, ongehuwd. Hij diende als matroos 3e klas bij Zijne Majesteit Wacht Roei-kannonierboot. Geboren te Akkrum.

3. Janke Nolkes Henstra (v). Geboren 21 juli 1825 te Utingeradeel, en overleden op 31 januari 1905 te Rauwerderhem. Ze trouwde met Reinder IJsbrands BOERSMA. Zie VI-i.

4. Pietertje Nolkes Henstra (v). Geboren 6 november 1828 te Akkrum, tweeling met Wytske, en overleden 5 maanden later op 24 april 1829 Utingeradeel.

5. Wytske Nolkes Henstra (v). Geboren 6 november 1828 te Akkrum, tweeling met Pietertje en overleden op 94-jarige leeftijd op 9 april 1923 te Idaarderadeel. Wytske trouwde met Arjen Siegers PRINS. Zie VI-j.

Nolke Pieters Henstra nam in op 18 februari 1811 de naam Henstra aan met zijn grootvader en andere familieleden. Hij woonde toen in Terzool. In 1814 (op 3 maart) werd hij lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk te Terhorne. Nolke gaf in 1835 een pamflet uit (uitg. J.K. Hellendoorn) "Een kort gedicht omtrent de Christenen, die menen te staan of nog dwalende zijn ... etc." uitgesproken te Woubrugge in de winterdagen van 1830.

 

 

 

V-e. Bauke Annes de Jong. Geboren rond 1809 te Goingarijp en overleden op 23 december 1866 te Grouw, Idaarderadeel, 57 jaar oud. Hij was de zoon van Anne Baukes DE JONG (IV-e) en Marijke Engeles ENGELSMA. Hij trouwde op 3 october 1833 te Idaarderadeel met Doetje Berends SCHUKKEN. Zij was de dochter van Been Gerrits SCHUKKEN en NN. Zij was geboren rond 1796 en overleed op 12 juni 1867 te Idaarderadeel, 71 jaar oud en weduwe. Uit dit huwelijk:

1. Ruurdje Baukes de Jong (v). Geboren 21 maart 1834 te Idaarderadeel en overleden op 5 december 1913 aldaar. Zij trouwde met Jacob Klazes MUSCH en mogelijk later met Hedzer LEISTRA. Zie VI-k.

2. Anne Baukes de Jong (m). Geboren op 7 augustus 1836 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 3 maart 1896. Hij trouwde met Janke Joghums VAN DER GOOT. Zie VI-l.

3. Trijntje Baukes de Jong (v). Geboren op 23 september 1838 te Idaarderadeel, en overleden aldaar, op 5 december 1913, 79 jaar oud en gehuwd. Zie VI-m.

 

V-f. Engele Annes de Jong. Geboren rond 1810 en overleden op 2 augustus 1893 te Utingeradeel, 82 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Anne Baukes DE JONG (IV-e) en Marijke Engeles ENGELSMA. Hij trouwde op 8 juli 1849 te Utingeradeel met Vokeltje Ales ENGELSMA. Zij was mogelijk de dochter van Ale Engeles en Hanne Alles uit Terhorne. Uit dit huwelijk:

1. Anne Engeles de Jong (m). Geboren op 2 maart 1853 te Utingeradeel en overleden aldaar op 14 maart 1853, 12 dagen oud.

2. Marijke Engeles de Jong (v). Geboren op 26 october 1854 te Utingeradeel en overleden aldaar op 26 november 1854, 1 maand oud.

3. Anne Engeles de Jong (m). Geboren op 10 mei 1856 te Utingeradeel en overleden aldaar op 10 april 1937, 80 jaar oud en weduwnaar. Hij was mogelijk getrouwd met Berendje BROUWER, op 15 mei 1903 te Utingeradeel. Zij was geboren rond 1857 en overleed op 3 december 1923 te Utingeradeel, 66 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Kornelis Hotzes BROUWER en Tietje Tjeerds HOEKSTRA.

4. Marijke Engeles de Jong (v). Geboren op 21 augustus 1858 te Utingeradeel en overleden aldaar op 13 juli 1929, 70 jaar oud en ongehuwd.

 

 

 

GENERATIE VI

 

VI-a. Rauke Klazes Henstra. Geboren 1 november 1821 te Terhorne als zoon van Klaas Douwes HENSTRA (V-a) en Ruurdje Raukes VAN DER HOEK. Bij zijn huwelijk in 1847 was hij scheeptimmermansknecht, maar later werd hij scheepstimmerman. Hij trouwde op 22 december 1847 te Doniawerstal met Jantje Baukes HA(A)RSMA (geboren 22 december 1825 te Oostermeer en overleden 15 september 1861 te Doniawerstal, 35 jaar oud en gehuwd, 2 dagen na de geboorte van haar laatste kind), een dienstmeid. Zij was de natuurlijke dochter van NN [Bauke Haarsma] en Barber Bruins ELSINGA. Uit dit huwelijk:

 

1. Ruth Henstra (v). Geboren 24 augustus 1848 te Langweer, Doniawerstal en overleden op 16 januari 1937 te Columbus, Montana. Zij trouwde met Freerk BOKMA. Zie VII-a.

2. Berber Henstra (v). Geboren 24 december 1851 te Haskerland en trouwde met Aart van LOPIK. Zie VII-b.

 3. Klaas Henstra (m). Geboren 7 februari 1850 te Doniawerstal, en overleden te Harlingen op 5 januari 1885. Hij was getrouwd met Sara BOTERWEG en Jeltje DE BRUIN. Zie VII-c.

4. Lammert Henstra (m). Geboren 13 januari 1854 te Langweer en getrouwd met Akke BAARS, wonende te Makkum. Zie VII-d.

5. Willem Henstra (m). Geboren 13 juni 1856 te Langweer en overleden in 1938 te Harlingen. Hij was getrouwd met Jeltje Uilkes SCHUIL. Zie VII-e.

6. Jantje Henstra (v). Geboren 2 januari 1859 te Doniawerstal, zij trouwde met Pieter DONKEL. Zie VII-f.

7. Levenloos (m). 13 september 1861 Doniawerstal. 2 dagen hierna overleed de moeder, Jantje Haarsma.

 

VI-b Douwe Klazes Henstra. Geboren 28 januari 1823 te Terhorne en overleden 13 november 1893 te Makkum (Wonseradeel). Hij was de zoon van Klaas Douwes HENSTRA (V-a) en Ruurdje Raukes VAN DER HOEK. Hij trouwde op (1) 7 mei 1847 te Doniawerstal met Aafke (Afke) Johans HOEKSTRA. Zij was op 6 juni 1824 te Idskenshuizen geboren, en overleed op 17 januari 1864 te Harlingen. Later trouwde Douwe (2) met Aagje I. NICOLAI (geboren 10 augustus 1830 te Leeuwarden en overleden rond 1894 te Makkum). Uit het huwelijk met Aafke Hoekstra:

1. Klaas Douwes Henstra (m). Geboren in 1848 te Joure, Haskerland en overleden in 1921 te Harlingen. Hij trouwde eerst met Heertje STEENSMA en later met Aaltje SCHEEPSTRA. Zie VII-g.

2. Hans Henstra (m). Geboren 1849 te Sneek en overleden in 1940. Hij was getrouwd met Grietje VAN DER WERF. Zie VII-h.

3. Ruth Henstra (v). Geboren 16 april 1853 te Joure, en overleden 10 november 1932 te Rotterdam. Zij was getrouwd met Jetze Jelgers KUIPERS. Zie VII-i.

4. Johannes Henstra (m). Geboren 21 augustus 1855 te Joure, en overleden 8 maanden oud, op 5 mei 1856 te Haskerhorne.

5. Okje Henstra (v). Geboren 20 april 1857 te Deinum en overleden 21 maart 1888 te Langweer, Doniawerstal. Zij trouwde met Gerrit VAN DER HORST. Zie VII-j.

6. Johanna Henstra (v). Geboren 17 oktober 1859 te Harlingen en overleden 17 september 1863, te Harlingen.

7. Douwe Henstra (m). Geboren in 9 september 1863 te Harlingen en overleden op 21-jarige leeftijd op 17 november 1883 te Harlingen, ongehuwd.

 

 

VI-c. Korneliske Klazes Henstra. Geboren 19 januari  1828 en overleden 8 mei 1890 te Woudsend. Zij was de dochter van Klaas Douwes HENSTRA (V-a) en Ruurdje Raukes VAN DER HOEK. Zij trouwde op 8 juli 1860  te Woudsend met Roelof Koops KNOBBE. Hij was geboren op 6 juli 1830 te Oudehaske en overleed op 7 september 1924 te Wymbritseradeel. Hij was de zoon van Koop Roelofs KNOBBE en Lijntje Klazes DRAGT. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Leentje Roelofs Knobbe (v). Geboren 22 augustus 1861 te Hemelumer Oldeferd.

2. Ruurdje (Rutje, Rietje) Roelofs Knobbe (v). Geboren 27 februari 1863 te Hemelumer Oldeferd, overleden 22 april 1938 te Utingeradeel, 75 jaar, weduwe. Zij trouwde met haar neef Klaas HENSTRA (zie VI-e2).

3. Koop Roelofs Knobbe (m). Geboren 5 november 1864 en overleden op 2 november 1904 te Wymbritseradeel, 40 jaar oud en gehuwd. Hij trouwde op 18 juni 1892 te Wymbritseradeel met Grietje REYENGA. Zij hadden 5 kinderen: Corneliske (1893), Doutje (1895), Leentje (1896), Poppe (1898), en Roelofke (1900).

4. Klaas Roelofs Knobbe (m). Geboren 4 augustus 1866 te Wymbritseradeel en overleden op 15 april 1940 te Hemelumer Oldeferd, weduwnaar. Hij trouwde op 9 juni 1894 te Wymbritseradeel met Jantjen VAN DER WAL. Zij hadden 3 kinderen: Roelof (1895), Wybe (1897), en Willem (1899).

5. Markus Roelofs Knobbe (m). Geboren 12 februari 1870 te Woudsend. Hij trouwde op 28 mei 1904 te Balk met Tjitske VAN ELSLOO. Zij was geboren op 16 april 1876 te Wieckel (Gaasterland) en overleed op 25 october 1952 te Heerenveen.

6. Willem Roelofs Knobbe (m). Geboren op 22 october 1872 te Wymbritseradeel en overleden op 11 april 1941 aldaar, 68 jaar oud en gehuwd. Hij trouwde op 9 september 1916 te Sneek met Fongertje BATSTRA.

 

 

 

VI-d. Jetske Klazes Henstra. Geboren rond 1831, en overleden 21 maart 1900 te Doniawerstal, 69 jaar, weduwe. Zij was de dochter van Klaas Douwes HENSTRA (V-a) en Ruurdje Raukes VAN DER HOEK. Ze trouwde op 9 mei 1857 te Doniawerstal met Boldewijn Hylkes WOUDSTRA. Hij was geboren op 12 november 1832 te Schoterland en overleed op 14 september 1897, 64 jaar oud. Hij was de zoon van Hylke Jans WOUDSTRA en Aaltjen Boldewijns MEESTER. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Hylke Woudstra (m). Geboren 22 augustus 1858 te Doniawerstal en overleden op 1 maart 1934 te Haarlem, begraven te Joure op 5 maart 1934. Hij trouwde op 18 september 1884 te Doniawerstal met Tettje DE JONG. Uit dit huwelijk 11 kinderen: Boldewijn (1885), Pietje (1886 – 1886), Jetske (1888), Tjamke (1890), Aaltje (1892 - 1937), Marten (1893), Klaas (1895), Cornelia Agatha Ynskje (1897), Ruth (1898), en Sietze (1900), allen geboren te Haskerland. Na het overlijden van Tettje hertrouwde Hyllke met Hitje HOEKSTRA, op 29 augustus 1920 te Haskerland.

2. Klaas Woudstra (m). Geboren 14 april 1861 te Doniawerstal en overleden op 19 september 1908 aldaar, 47 jaar oud. Hij trouwde op 11 mei 1883 te Doniawerstal met Geertje VISSER.

3. Aaltje Woudstra (v). Geboren 11 october 1862 te Doniawerstal.

4. Ruttje Woudstra (v). Geboren 2 mei 1865 te Doniawerstal en overleden aldaar op 13 februari 1898, 32 jaar oud. Zij trouwde op 19 april 1889 te Doniawerstal met Gerrit VAN DER HORST. Uit dit huwelijk: Jetske (1890).

5. Rauke Woudstra (m). Geboren 17 april 1867 te Doniawerstal en overleden aldaar op 13 october 1896, 29 jaar oud en ongehuwd.

6. Albertje Woudstra (v). Geboren 23 juli 1870 te Doniawerstal. Zij trouwde op 17 mei 1901 te Doniawerstal met Jelmer STASTRA.

 

 

VI-e. Willem Klazes Henstra. Geboren 31 mei 1833 te Doniawerstal en overleden op 12 december 1880 te Joure, op 47-jarige leeftijd. Hij was de zoon van Klaas Douwes HENSTRA (V-a) en Ruurdje Raukes VAN DER HOEK. Hij trouwde op 5 juni 1863 te Doniawerstal met Geertje Thomas' DE KOE, de dochter van Thomas Lammerts DE KOE en Klara Christiaans WEHRMANN. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Klara Henstra (v). Geboren 6 april 1864 te Doniawerstal en trouwde op 10 september 1887 te Wymbritseradeel met Cornelis BERGSMA. Ze woonden te Nijega.

2. Klaas Henstra (m). Geboren 10 april 1866 te Langweer en overleden 15 februari 1908 te Akkrum. Hij trouwde in 1890 met Ruurdje Roelofs KNOBBE, zijn nicht uit het huwelijk van Korneliske Klazes HENSTRA en Roelof Koops KNOBBE (zie VI-c2). Zie VII-k.

3. Thomas Henstra (m). Geboren 26 april 1868 te Lemsterland, overleden 1941 te Alkmaar. Zie VII-l.

 4. Ruurdje (Rutje) Henstra (v). Geboren 23 juli 1870, wonende te Wolvega. Zij was getrouwd met (1) Steven BRANDSMA en met (2) Jelle HORNSTRA. Zie VII-m.

5. Hans Henstra (m). Geboren 27 juli 1873 en overleden op 7-jarige leeftijd, op 16 februari 1881 te Haskerland.

6. Rouke Henstra (m). Geboren 28 februari 1876 en overleden op 15 november 1904 te Haskerland, op 28-jarige leeftijd. Hij was gehuwd met Ymkje KOENEN, getrouwd op 2 juni 1904 te Haskerland. Ymkje was geboren op 11 april 1874.

7. Hiltje Henstra (v). Geboren 9 augustus 1879 en overleden, 19 dagen oud, op 28 augustus 1879 te Haskerland.

Na het overlijden van Willem Klazes Henstra is Geertje Thomas’ de Koe getrouwd met Bartele Lucas’ BAAS, op 1 februari 1883 te Haskerland. Bartele was geboren rond 1818 te Schoterland.

 

VI-f. Janke Gerbens Haanstra. Geboren 11 juni 1812 te Rauwerderhem, tweeling met Gatske, overleden 28 maart 1869 te Rauwerderhem, 56 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Gerben Pieters HAANSTRA (V-c) en Tetje Hanzes FERWERDA. Zij trouwt op 4 juni 1831 met Jaring Nienes WIERINGA. Uit dit huwelijk:

1. Fokeltje Jarings Wieringa (v). Geboren 25 juli 1832 te Rauwerderhem. Zij trouwde op 5 mei 1853 te Rauwerderhem met Jelmer Jentjes DE GROOT. Zij hadden 9 kinderen: Jentje (1854), Janke (1855-1938), Jarig (1857), Berber (1861), Tetje (1863), Pier (1865), Gatske (1867), Trijntje (1870), en Klaaske (1872).

2. Tetje Jarings Wieringa (v). Geboren 28 september 1834 Rauwerderhem, overleden op 6 december 1860 te Baarderadeel, 26 jaar oud.

3. Pierkjen Jarings Wieringa (v). Geboren 10 mei 1837 te Rauwerderhem. Zij trouwde op 7 mei 1857 te Rauwerderhem met Age Durks DIJKSTRA. Zij hadden 6 kinderen: Durk (1858), Gerben (1861), Jarig (1863), Janke (1865), Lijsbeth (1869), en Meine (1874).

4. Gerbrig Jarings Wieringa (v). Geboren 23 october 1839 te Rauwerderhem. Zij trouwde met Brugt Douwes BERGSMA op 26 mei 1860 te Rauwerderhem. Hij was geboren op 11 mei 1838 te Doniawerstal en overleed op 6 mei 1917 te Utingeradeel. Hij was de zoon van Douwe BERGSMA en Getje Klazes DE VRIES. Zij hadden 9 kinderen: Douwe (1861), Jarig (1862- 1949), Geertje (1865), Meine (1868- 1920), Klaas (1870- 1927), Gerben (1873- 1926), Janke (1875- 1949), Rinske (1877- 1940), en Johannes (1881).

5. Meintje Jarings Wieringa (v). Geboren 19 october 1842 te Rauwerderhem en overleden op 23 maart 1869 te Menaldumadeel, 26 jaar oud en getrouwd. Zij trouwde op 14 mei 1868 te Rauwerderhem met Jelle Arjens GOODIJK. Zij hadden een dochter Janke (1869).

6. Meine Jarings Wieringa (m). Geboren 1 september 1849 te Rauwerderhem en overleden op 20 september 1849 aldaar.

7. Meine Jarings Wieringa (m). Geboren 5 november 1851 te Rauwerderhem, overleden 30 januari 1934 te Rauwerderhem, 82 jaar oud. Hij trouwde met Hielkje Sybrens JORRITSMA op 18 mei 1882 te Rauwerderhem. Zij hadden 5 kinderen: Yke (1883), Jarig (1884), Janke (1886-1930), Tetje (1891), en Klaaske (1895).

 

VI-g. Gatske Gerbens Haanstra. Geboren 11 juni 1812 te Rauwerderhem, tweeling met (5) Janke, overleden 6 november 1847 te Doniawerstal, 35 jaar oud. Zij was de dochter van Gerben Pieters HAANSTRA (V-c) en Tetje Hanzes FERWERDA. Zij trouwde op 23 mei 1836 met Freerk Uiltjes HUISTRA. Uit dit huwelijk:

1. Anneke Freerks Huistra (v). Geboren 6 juni 1836 te Rauwerderhem.

 2. Tetje Freerks Huistra (v). Geboren 24 maart 1839 te Rauwerderhem.

 

VI-h. Wabe Gerbens Haanstra. Geboren 8 december 1818 te Rauwerderhem, en overleden 18 october 1876 te Rauwerderhem. Hij was de zoon van van Gerben Pieters HAANSTRA (V-c) en Tetje Hanzes FERWERDA. Hij trouwde op 5 mei 1838 te Rauwerderhem met Maaike Ijsbrands BOERSMA. Uit dit huwelijk:

1. Ijsbrand Wabes HAANSTRA (m). Levenloos, 22 december 1838 Rauwerderhem.

2. Trijntje Wabes HAANSTRA (v). Geboren 3 januari 1840 te Rauwerderhem. Zij trouwde met Harmen Hotzes BOONSTRA. Zie VII-n.

3. Tetje Wabes HAANSTRA (v). Geboren 7 november 1842 te Rauwerderhem, en overleden aldaar op 21 maart 1864. Zij trouwde met Jelle Gerbens ZUIDSTRA. Zie VII-o.

4. Ytje Wabes HAANSTRA (v). Geboren 25 november 1844 te Rauwerderhem, overleden 22 januari 1927 te Rauwerderhem. Zij trouwde met Auke Eeltjes DE GRAAF. Zie VII-p.

5. Levenloos (m). 11 juli 1846 Rauwerderhem.

6. Levenloos (m). 25 juli 1847 Rauwerderhem.

7. Gerben Wabes HAANSTRA (m). Geboren 11 augustus 1849 te Rauwerderhem, overleden 3 september 1858 te Rauwerderhem, 9 jaar oud.

8.  Ijsbrand Wabes HAANSTRA (m). Geboren 21 juni 1852 te Rauwerderhem, overleden 24 februari 1852, 2 maanden oud, te Rauwerderhem.

 

VI-i. Janke Nolkes Henstra. Geboren 21 juli 1825 te Utingeradeel, en overleden op 31 januari 1905 te Rauwerderhem, 79 jaar, en weduwe. Zij was de dochter van Nolke Pieters HENSTRA (V-d) en Maaike Jans SCHEEPVAART. Ze trouwde op 31 december 1851 te Rauwerderhem met Reinder IJsbrands BOERSMA. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Levenloos kind (m). 7 februari 1853 te Rauwerderhem.

2. IJsbrand Reinders Boersma (m). Geboren op 22 augustus 1854 te Rauwerderhem, en overleden 28 december 1932 te Rauwerderhem op 78-jarige leeftijd, weduwnaar. Hij trouwde op 21 mei 1885 te Rauwerderhem met Akke Willems DE VRIES.

3. Maaike Reinders Boersma (v). Geboren 21 augustus 1857 te Rauwerderhem en overleden op 1 april 1861 aldaar, 3 jaar oud.

 

VI-j. Wytske Nolkes Henstra. Geboren 6 november 1828 te Akkrum, tweeling met Pietertje en overleden op 94-jarige leeftijd op 9 april 1923 te Idaarderadeel. Zij was de dochter van Nolke Pieters HENSTRA (V-d) en Maaike Jans SCHEEPVAART. Wytske was broodverkoopster en trouwde op 15 mei 1853 met Arjen Siegers PRINS. Hij was kleermaker van beroep en was geboren op 21 maart 1828 bij Oldeboorn op een schip, overleden op 31 januari 1866 te Akkrum. Hij was de zoon van Sieger Ruurds PRINS en Janke Arjens VAN DER KRIEKE. Kinderen:

1. Ruurd Sieger Arjens Prins (m). Geboren op 19 mei 1854 te Akkrum en overleden 9 maart 1927 te Akkrum. Hij was postbode, tabakskerver, lijnkoekmaker en trouwde op 16 mei 1879 te Akkrum  met Sjoukje Watzes DE JONG. Uit dit huwelijk 10 kinderen: Janne (1879-1879), Jan (1880-1959), Watze (1881-1957), Wijtske (1883-1883), Wijtske (1885-1885), Wijtske (1885-1891), Arjen (1887-1889), Trijntje (1889-1889), Aukje (1890-1890), Wijtske (1893-1957).

2. Jan Arjens Prins (m). Geboren op 3 april 1856 te Akkrum, overleden op 9 april 1878 te Akkrum op 22-jarige leeftijd. Hij was mogelijk postbode van beroep.

3. Janke Arjens Prins (v). Geboren op 8 februari 1859 te Akkrum, overleden op 11 november 1866 te Akkrum op 7-jarige leeftijd.

4. Maike Arjens Prins (v). Geboren op 21 juli 1862 te Akkrum, overleden na 1930.  Zij trouwde met Herman Gerrits WEENINGS en had een dochter Wietske (geboren 1889) en een dochter Akke (geboren 1894).

5. Gerbrig Arjens Prins (v).  Geboren op 6 juli 1865 te Akkrum, overleden op 25 december 1866 te Akkrum op 1-jarige leeftijd.

Voor meer Prins-en zie de web-page van Henk Prins http://home.hetnet.nl/~henklas

VI-k. Ruurdje Baukes De Jong. Geboren 21 maart 1834 te Idaarderadeel en overleden op 5 december 1913 aldaar, 79 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Bauke Annes DE JONG (V-e) en Doetje Berends SCHUKKEN. Zij trouwde op 13 mei 1858 te Idaarderadeel met Jacob Klazes MUSCH en mogelijk later met Hedzer LEISTRA, op 6 mei 1886, te Idaarderadeel. Jacob Klazes Musch was geboren op 5 februari 1828 en overleed op 6 april 1919 te Idaarderadeel, 88 jaar oud en weduwnaar. Hij was de zoon van Klaas Jacobs MUSCH en Baukje Lolkes DURKS. Uit dit huwelijk:

1. Klaas Musch (m). Geboren 23 april 1859 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 8 juli 1859, 2 maanden oud.

2. Klaas Musch (m). Geboren 10 januari 1861 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 6 april 1862, 1 jaar oud.

3. Boukje Musch (v). Geboren 3 mei 1863 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 27 augustus 1940, 77 jaar oud en ongehuwd.

4. Doetje Musch (v). Geboren 16 mei 1866 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 11 juli 1869, 3 jaar oud.

5. Trijntje Musch (v). Geboren 14 december 1868 te Idaarderadeel.

6. Doetje Musch (v). Geboren 10 juni 1871 te Idaarderadeel, tweeling met Klaas.

7. Klaas Musch (m). Geboren 19 juni 1871 te Idaarderadeel, tweeling met Doetje, en overleden op 5 juli 1871 aldaar, 3 weken oud.

 

 

VI-l. Anne Baukes de Jong. Geboren op 7 augustus 1836 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 3 maart 1896, 59 jaar oud, en gehuwd. Hij was de zoon van Bauke Annes DE JONG (V-e) en Doetje Berends SCHUKKEN. Hij trouwde op 26 maart 1862 te Idaarderadeel met Janke Joghums VAN DER GOOT, dochter van Joghum Aukes VAN DER GOOT en Trijntje Tjallings VISSER. Zij was geboren op 30 november 1840 te Idaarderadeel 1841 en overleed op 30-jarige leeftijd, op 28 januari 1871 aldaar. Uit dit huwelijk:

1. Trijntje de Jong (v). Geboren 23 december 1862 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 18 november 1928. Zij was getrouwd met Jan Reinders BEEKSMA. Zie VII-q.

2. Doetje de Jong (v). Geboren 31 augustus 1865 te Idaarderadeel. Zij trouwde met Ype Sytzes BLIJSTRA. Zie VII-r.

3. Bauke de Jong (m). Geboren 5 december 1867 te Idaarderadeel en overleden op 28 maart 1926 te Leeuwarden. Zie VII-s.

4. Grietje de Jong (v). Geboren op 4 december 1870 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 15 december 1871, 1 jaar oud.

 

VI-m. Trijntje Baukes de Jong. Geboren op 23 september 1838 te Idaarderadeel, en overleden aldaar, op 5 december 1913, 79 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Bauke Annes DE JONG (V-e) en Doetje Berends SCHUKKEN. Zij trouwde op 22 december 1869 te Idaarderadeel met Jan Ruurds EIZINGA.

 

 

 

GENERATIE VII

 

VII-a. Ruth Henstra. Geboren 24 augustus 1848 te Langweer, Doniawerstal en overleden op 16 januari 1937, 88 jaar en weduwe, te Columbus, Montana. Zij is aldaar begraven in the Holland Settlement begraafplaats op 18 januari 1937.  Zij was de dochter van Rauke Klazes HENSTRA (VI-a) en Jantje Baukes HARSMA. Zij trouwde met Freek BOKMA. Hij was geboren rond 1846 en overleed op 78-jarige leeftijd op 15 december 1924 in the Holland Settlement of Columbus, Montana. Hij is begraven in the Holland Settlement begraafplaats aldaar op 19 december 1924. Zij vertrokken vanuit Nederland naar Zuid Dakota, USA in 1893. In 1912 verhuisden zij naar Columbus, Montana, om daar een boerenbedrijf te beginnen. Uit dit huwelijk:

1. Fred Bokma (m). Hij had een zoon Cornelius R. BOKMA.

 

VII-b. Berber Henstra. Geboren 24 december 1851 te Haskerland en trouwde op 1 april 1875 te Harlingen met Aart VAN LOPIK. Zij was de dochter van Rauke Klazes HENSTRA (VI-a) en Jantje Baukes HARSMA. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Frederika Johanna van Lopik (v). Geboren 5 maart 1876 te Barradeel. Zij trouwde op 16 april 1902 te Gameren (Gelderland) met Cornelis Johannes' SPIERING (geboren 10 februari 1869 te Gameren), zoon van Johannes Jacobus SPIERING en Roelofke Matthiaske VAN DER WAL.

2. Rouke van Lopik (m). Geboren 23 september 1877 te Lemmer. Hij trouwde op 28 april 1904 te Haaften (Gelderland) met Jantje VAN DEN BERG (geboren rond 1882), dochter van Frans VAN DEN BERG en Anna Catharina KLAP.

3. Jansje van Lopik (v). Geboren 18 mei 1879 te Gameren. Zij trouwt op 8 october 1904 te Gameren (Gelderland) met Jacob Aarts ROZA, geboren 14 juni 1873 te Poederoyen, zoon van Aart ROZA en Antje VAN BALLEGOOYEN.

4. Willem van Lopik (m).

5. Ruth van Lopik (v).

6. Geertje van Lopik (v). Geboren te Hurwenen (Gelderland) rond 1892. Zij trouwde op 1 september 1921 te Hurwenen met Arend VAN ZUIDAM (geboren rond 1892), zoon van Jan Cornelis VAN ZUIDAM en Theodora Hendrika KAMPHUIS.

 

 

VII-c. Klaas Henstra. Geboren 7 februari 1850 te Doniawerstal, en overleden te Harlingen op 5 januari 1885, 34 jaar en gehuwd. Hij was de zoon van Rauke Klazes HENSTRA (VI-a) en Jantje Baukes HARSMA. Zijn vrouw was (1) Sara BOTERWEG, geboren 5 februari 1856 te Harlingen en overleden 21 februari 1882 aldaar. Zij trouwden op 18 december 1879 te Harlingen. Uit dit huwelijk:

1. Levenloos (m). 3 augustus 1880 te Harlingen.

2. Dirk Henstra (m). Geboren 5 december 1881 te Harlingen, overleden 21 januari 1882, een maand oud.

Na het overlijden van zijn vrouw trouwde Klaas op 22 mei 1884 te Harlingen met (2) Jeltje de BRUIN, geboren 1862, overleden 2 maart 1939, 77 jaar. Uit dit huwelijk:

3. Klaasje Henstra (v). Geboren 24 maart 1885 te Harlingen. Zij trouwde op 24 augustus 1908 te Harlingen met Gerrit PIERIK. Zij hadden op 11 juni 1916 een levenloos kind te Harlingen.

Na het overlijden van Klaas trouwde Jeltje de Bruin met Dirk VAN WIER, op 23 november 1893 te Harlingen.

 

 

 

VII-d. Lammert Henstra. Geboren op 13 januri 1854 te Langweer en overleden op 43 jarige leeftijd, 18 augustus 1897 te Wonseradeel. Hij is de zoon van Rauke Klazes HENSTRA (VI-a) en Jantje Baukes HARSMA. Hij trouwde op 3 december 1881 te Wonseradeel met Akke BAARS (overleden na 18 augustus 1897, de dochter van Jacob Pieters BAARS en Riemke Pieters TJAARDSTRA die op 24 mei 1851 trouwden te Wonseradeel). Ze woonden te Makkum. Uit dit huwelijk:

1. Riemke Henstra (v). Geboren op 23 januari 1883 te Wonseradeel. Zij woonde in Ijmuiden en was getrouwd met Arie BURGGRAAF, op 12 mei 1932 te Velsen.

2. Rouke Henstra (m). Geboren 1887 en getrouwd met Albertina SCHUIL.  Zie VIII-a.

 

 

VII-e. Willem Henstra. Geboren 13 juni 1856 te Langweer, en overleden 10 december 1938 te Harlingen, in de Kaspar di Roblesstraaat no 5, op 82-jarige leeftijd. Hij was de zoon van Rauke Klazes HENSTRA (VI-a) en Jantje Baukes HARSMA. Hij was werkman van beroep en trouwde op 17 mei 1883 te Harlingen met Jeltje Uilkes SCHUIL (geboren 1 mei 1859 te Harlingen), dochter van Uilke Sybrens SCHUIL (werkman) en Ytje Jans BAANTJER. Voor meer SCHUILS klik hier. Uit dit huwelijk:

1. Rauke Henstra (m). Geboren 1883 te Harlingen en overleden in 1935 te Apeldoorn. Hij was twee keer getrouwd, eerst met Harmina Jannes EISING, en later met Rinske Dirks HOLMANS. Zie VIII-b.

2. Uilke Henstra (m). Geboren 18 november 1884 te Harlingen en overleden in 1949. Hij was niet getrouwd en woonde bij zijn ouders. Tante S.L-H.: [Uilke is haar oom] “Hij heeft na zijn diensttijd lichamelijke problemen gekregen, zodat hij moeilijk kon lopen, zijn mond maar een klein eindje kon openen enz. Hij werd timmerman en maakte ladders, een plaspotje, een slee en andere dingen voor de familie.”Vader D.H.: [Uilke is zijn oom] “Oom Uilke was altijd bereid tot grapjes. Toen ik een jaar of 15 was kwam de schoonmoeder van mijn broer wel eens op bezoek [bij Jeltje, de dochter van zijn tante Gepke Holmans van moeders kant]. Deze schoonmoeder was geen leuke vrouw. Ze had een hekel aan cigarenrook en Oom Uilke stookte mij op om in de gang een cigaar te roken, en omdat de deur van de huiskamer openstond kwam de rook dus naar binnen, en dat iriteerde de vrouw natuurlijk mateloos, maar ze kon er niets van zeggen.” Vader D.H: “Ik geloof dat Oom Uilke avances maakte naar mijn moeder [Rinske Holmans, getrouwd met Uilkes broer Rauke] nadat mijn vader overleden was. Maar mijn moeder was niet geinteresseerd.”

3. Jantje Henstra (v). Geboren 28 juli 1887 te Harlingen, tweeling met Ietje. Overleden 10 maart 1888 te Harlingen, 7 maanden oud.

4. Ietje Henstra (v). Geboren 28 juli 1887 te Harlingen, tweeling met Jantje. Overleden 23 februari 1888 te Harlingen, 6 maanden oud.

Tante S.L-H.: “Jeltje Schuil, mijn oma, lachtte nooit, was een naar mens [dit zeggen ook haar broer D. H. en haar zus G. H.] en opa zat ‘onder de plak’. Hun huis had twee bedsteden in de keuken, terwijl de enige andere kamer alleen op Zondag gebruikt werd. Hun zoon Uilke woonde boven. Opa Willem ging op Zondag naar de Lutherse kerk terwijl oma Jeltje thuisbleef. Ik en mijn zus J.B-H. woonden een tijdje bij hun in toen onze ouders [Rauke Henstra en Harmina Eising] gescheiden waren. Ze sliepen in een bedstee in de keuken. Zo vingen we wel eens wat verhalen op van hun grootouders, die s’avonds in de keuken zaten. Deze sliepen in de andere bedstee aldaar. Later moest ik er elke Vrijdag het huis schoonmaken.”

 

 

 

VII-f. Jantje Henstra. Geboren 2 januari 1859 te Doniawerstal. Zij was de dochter van Rauke Klazes HENSTRA (VI-a) en Jantje Baukes HAARSMA. Zij trouwde met Pieter DONKEL en woonde in Amsterdam. Uit dit huwelijk:

1. Catharina Donkel (v). Zij trouwde met J.F. EKKEVELD  te Amsterdam.

 

 

VII-g. Klaas Douwes Henstra. Geboren 3 maart 1848 te Joure, Haskerland, en overleden op 73-jarige leeftijd te Harlingen, 3 april 1921 (‘na een kortstondige ziekte van slechts 10 dagen’). Hij was de zoon van Douwe Klazes HENSTRA (VI-b) en Aafke Johans HOEKSTRA. Hij trouwde (1) op 22 mei 1873 te Harlingen met Heertje STEENSMA (geboren 1 januari 1844 te Franekeradeel en overleden 11 november 1888, dochter van Jelle Piers STEENSMA en Ytje Heerts VAN DER WOUDE). Zij hadden de volgende kinderen:

1. Afke Henstra (v). Geboren 10 september 1873 te Harlingen en overleden 25 januari 1966 te Rotterdam, begraven te Delft. Zij was niet getrouwd en woonde samen met haar zussen Aagje en Martha en haar broer Dirk.

2. Jelle Henstra (m). Geboren 11 juni 1875 te Harlingen en overleden 26 december 1971 aldaar. Hij trouwde in 1904 met Antje (Anna) VAN DER FERF  te Harlingen. Zie VIII-c.

3. Ytje Henstra (v). Geboren 17 juni 1878 en overleden op 29 october 1954.  Zij trouwde met Jan DIJKSTRA. Zie VIII-d.

 4. Aagje Henstra (v). Geboren 22 april 1881 te Harlingen en overleden 28 maart 1955 te Oud Beyerland. Begraven in Broek op Langedijk. Woonde samen met haar zussen Afke en Martha en haar broer Dirk.

5. Martha Henstra (v). Geboren 8 januari 1884 te Harlingen en overleden 9 maart 1950 te Oud Beyerland, begraven te Broek op Langedijk. Zij overleed aan struma. Woonde samen met haar zussen Afke en Aagje en haar broer Dirk.

Klaas Douwes was (2) getrouwd met Aaltje SCHEEPSTRA (geboren 1858, overleden 4 april 1920 te Harlingen) op 31 maart 1890 te Harlingen. Rond 1920 woonde het gezin op de Hoogstraat 20 te Harlingen. Uit dit huwelijk:

6. Douwe Henstra (m). Geboren 1891 te Harlingen en overleden 1957. Hij was getrouwd met Gosina BRÖLMAN . Zie VIII-e.

7. Melle Henstra (m). Geboren 29 december 1893 te Harlingen, overleden 1 juni 1911 te Harlingen, 17 jaar oud.

8. Klaas Henstra (m). Geboren 15 december 1896 te Harlingen en overleden 10 september 1980 te Haarlem. Hij was getrouwd met Margaretha (Grietje) NIJDAM. Zie VIII-f.

 9. Dirk Henstra (m). Geboren 29 april 1899 te Harlingen en overleden 30 september 1963 te Delft. Beroep dominee in de Christelijk Gereformeerde kerk. Standplaats 1932-1936 Dokkum,1936-1946 Haarlem N, 1946- ? Broek op Langendijk, ? , ? , ? - ?  Oud Beierland , ? - 1963 Delft. Hij studeerde in Apeldoorn aan de Theologische Hogeschool van de Chris Ger Kerk. van 1928 tot en met 1931. In de Meidagen 1940 was hij tijdens het bombardement van Rotterdam Legerpredikant. Hij heeft daar geestelijke ondersteuning gegeven en is daar later voor onderscheiden. Twee titels van documenten die van zijn hand zijn zijn op internet gevonden door Clarence Henstra:

D. Henstra Het Dienstboden-vraagstuk. I. In: Ons  Jeugdblad 2e jrg. Nr. 18 1 maart 1947.pag.139-140. Documentatiecentrum van de Chr. Geref. Kerken,  Postbus 453, 3900 AL Veenendaal

D. Henstra Het Dienstboden-vraagstuk.II. in: Ons  Jeugdblad 2e jrg. Nr. 19 15 maart 1947.pag. 146-147. Documentatiecentrum van de Chr. Geref. Kerken,  Postbus 453, 3900 AL Veenendaal

10. Ruth (Rutsje) Henstra (v). Geboren 24 juni 1912 te Harlingen en overleden 1 mei 1992 te Rhoon. Zij was getrouwd met Johan DE JONG. Zie VIII-g.

 

VII-h. Hans Henstra. Geboren 27 december 1849 te Sneek en overleden op 6 maart 1940 in de 2e Steenklipstraat 25 te Sneek. Hij was de zoon van Douwe Klazes HENSTRA (VI-b) en Afke Johans HOEKSTRA. Hij trouwde op 25 mei 1877 te Schoterland met Grietje VAN DER WERF uit Leiden. Zij was geboren te Leiden op 10 0ctober 1848 en overleed op 13 september 1930 te Sneek, 2e Steenklipstraat 25. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Grietje Henstra (v). Geboren op 10 mei 1878 te Heerenveen en overleden op 15 februari 1933. Zij trouwde met Jelle WAGENMAKERS. Zie VIII-h.

2. Broer Henstra (m). Levenloos, 6 september 1880 te Sneek.

3. Afke Henstra (v). Geboren 20 augustus 1882 te Heerenveen, en overleden op 4 augustus 1885 te Sneek. 

4. Aagje Henstra (v). Geboren 2 maart 1885 en overleed na 1953. Zij trouwde met Wiebe VISSER en woonde te Amsterdam.

5. Douwe Henstra (m). Levenloos, 15 maart 1887 Sneek. 

6. Afke Henstra (v). Geboren 12 februari 1889 te Sneek en overleden na 1953. Woonde te Amsterdam.

 

VII-i. Ruth Henstra. Geboren 16 april 1853 te Joure, en overleden 10 november 1932 te Rotterdam. Zij was de dochter van van Douwe Klazes HENSTRA (VI-b) en Afke Johans HOEKSTRA. Zij was getrouwd met Jetze Jelgers KUIPERS op 27 mei 1876 te Wonseradeel. Jetze Kuipers was de zoon van Jelger Jetzes KUIPERS en Lieuwkjen Reinders BANGMA. Hij was geboren op 10 october 1850 te Wonseradeel en overleed op 6 januari 1923 te Harlingen. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Lieuwkje Kuipers (v). Geboren te Makkum op 9 april 1877 en overleden te Wonseradeel op 21 april 1877, 12 dagen oud.

2. Lieuwkje Kuipers (v). Geboren te Makkum op 26 september 1878  en woonde later  te Amsterdam. Getrouwd met Cornelis  MOLENAAR op 28 september 1903 te Harlingen. Zij zijn gescheiden rond 1928. Na de scheiding woonde Lieuwkje enige tijd te Rotterdam. Zij hadden 5 kinderen.

3. Douwe Kuipers (m). Geboren te Wonseradeel 14 september 1881 en woonde later te Rotterdam. Getrouwd met Jantina Berendina Helena HIEMINK op 21 december 1910. Zij was de dochter van Dirk HIEMINK en Henderika Margaretha KIERS.  Zij woonden rond 1923 te Coevorden.  Zij hadden twee kinderen.

4. Jelger Kuipers (m). Geboren te Wonseradeel 12 mei 1884 en overleden op 12 september 1940 te Harlingen. Hij was getrouwd met Catharina (Tina) VAN ESVELD op 26 november 1908 te Harlingen. Uit dit huwelijk is een levenloos kind bekend, 2 juni 1923 te Harlingen. 

5. Klaas Kuipers (m). Geboren te Wonseradeel 18 april 1887 en overleden 1 januari 1889 aldaar.

 

VII-j. Okje Henstra. Geboren 20 april 1857 te Deinum en overleden 21 maart 1888 te Langweer, Doniawerstal. Zij was de dochter van van Douwe Klazes HENSTRA (VI-b) en Afke Johans HOEKSTRA. Zij trouwde op 14 november 1880 te Schoterland met Gerrit VAN DER HORST. Hij was geboren op 23 april 1850 te Schoterland. Hij trouwde waarschijnlijk later, op 19 april 1889 te Doniawerstal met Okjes nicht Ruttje Woudstra (zie VI-d4). Okje had eerst een buitenechtelijk kind met een onbekende man, en vier kinderen met Gerrit:

1. Aagje Henstra (v). Geboren 29 juli 1875 te Harlingen en overleden 13 december 1875 te Harlingen, 4 maanden oud.

2. Fransina van der Horst (v). Geboren 30 januari 1882 te St Nicolaasga.

3. Douwe van der Horst (m). Geboren 31 juli 1883 te St Nicolaasga.

4. Hendrika van der Horst (v). Geboren 27 juni 1885 te St Nicolaasga.

5. Afke van der Horst (v). Geboren 10 april 1887 te St Nicolaasga.

 

VII-k. Klaas Henstra. Geboren 10 april 1866 te Langweer (in Doniawerstal) en overleden 15 februari 1908 te Akkrum, op 41-jarige leeftijd. Hij was de zoon van Willem Klazes Henstra (VI-e) en Geertje Thomas’ de Koe. Hij trouwde in 1890 te Gaasterland, op 7 juni, met Ruurdje Roelofs KNOBBE, zijn nicht uit het huwelijk van Korneliske Klazes Henstra en Roelof Koops Knobbe (zie V-a-5). Zij was geboren op 27 december 1863 te Hemelumer Oldeferd. Zij woonden te Langweer en hadden de volgende kinderen:

1. Levenloos (m). 2 april 1891 te Gaasterland.

2. Corneliske (v). Geboren 15 maart 1892 te Gaasterland.

3. Levenloos (m). 7 december 1893 te Gaasterland.

4. Levenloos (m). 7 maart 1895 te Gaasterland.

5. Geertje Henstra (v). Geboren op 8 juni 1896 te Gaasterland en getrouwd op 26 juni 1919 met Wolter TEN HOEVE.

6. Leentje Henstra (v). Geboren in maart 1905 en overleden 14 juli 1905, te Utingeradeel, 4 maanden oud.

 

VII-l. Thomas Henstra. Geboren in 26 april 1868 te Lemsterland, en woonde in Lemmer, maar is  overleden 1941 te Alkmaar. Hij was de zoon van Willem Klazes Henstra (VI-e) en Geertje Thomas’ de Koe. Hij was fietsenmaker van beroep en had bij een onbekende vrouw twee kinderen:

1. Jan Henstra (m). Geboren rond 1900 en wonende te Alkmaar.

2. Willem Henstra (m). Geboren rond 1900 en wonende te Alkmaar.

 

VII-m. Ruurdje Henstra. Geboren 23 juli 1870, wonende te Wolvega. Zij was de dochter van van Willem Klazes Henstra (VI-e) en Geertje Thomas’ de Koe. Zij was getrouwd te Haskerhorne met (1) Steven BRANDSMA te Wolvega. Zij woonde mogelijk in de Schoolstraat te Wolvega en trouwde later met (2) Jelle HORNSTRA. Hij was geboren op 4 juli 1868 te Schoterland. Kinderen:

1. Rinke Hornstra (m). Geboren 27 november 1894 te Haskerland.

2. Willem Hornstra (m). Geboren 29 december 1895 te Haskerland.

3. Trijntje Hornstra (v). Geboren 28 maart 1897 te Haskerland.

 

 

VII-n. Trijntje Wabes Haanstra Geboren 3 januari 1840 te Rauwerderhem. Zij was de dochter van Wabe Gerbens HAANSTRA (VI-h) en Maaike Ijsbrands BOERSMA. Zij trouwde op 14 mei 1859 met Harmen Hotzes BOONSTRA. Uit dit huwelijk:

1. Gerben Harmens Boonstra (m). Geboren 20 december 1859 te Rauwerderhem en overleden op 26 december 1859, 6 dagen oud.

2. Gatske Harmens Boonstra (v). Geboren 17 september 1861 te Rauwerderhem.

3. Gerben Harmens Boonstra (m). Geboren 9 maart 1865 te Rauwerderhem.

4. Gotske Harmens Boonstra (v). Geboren 21 october 1868 te Rauwerderhem.

5. Johanna Harmens Boonstra (v). Geboren 12 december 1869 te Rauwerderhem.

6. Wabe Harmens Boonstra (m). Geboren 12 november 1871 te Rauwerderhem.

7. Maaike Harmens Boonstra (v). Geboren 21 september 1873 te Rauwerderhem.

8. Hotze Harmens Boonstra (m). Geboren 26 november 1874 te Rauwerderhem.

9. Tetje Harmens Boonstra (v). Geboren 10 januari 1877 te Rauwerderhem en overleden op 13 december 1877 aldaar, 11 maanden oud.

 

 

VII-o. Tetje Wabes Haanstra. Geboren 7 november 1842 te Rauwerderhem, en overleden aldaar op 21 maart 1864, 22 jaar oud. Zij was de dochter van Wabe Gerbens HAANSTRA (VI-h) en Maaike Ijsbrands BOERSMA. Zij trouwde op 7 maart 1863 met Jelle Gerbens ZUIDSTRA, geboren 26 juli 1840 te Rauwerderhem, zoon van Gerben Klazes ZUIDSTRA en Japke Jelles SYBRANDY. Hij trouwde later met Hyke Gerrits BOERSMA (op 30 mei 1867 te Rauwerderhem). Uit het huwelijk van Tetje en Jelle:

                1. Levenloos (m). 6 februari 1864 te Rauwerderhem. 

 

VII-p. Ytje Wabes Haanstra. Geboren 25 november 1844 te Rauwerderhem, overleden 22 januari 1927 te Rauwerderhem. Zij was de dochter van Wabe Gerbens HAANSTRA (VI-h) en Maaike Ijsbrands BOERSMA. Zij trouwde met Auke Eeltjes DE GRAAF op 13 mei 1869. Uit dit huwelijk:

1. Gepke Aukes de Graaf (v). Geboren 28 maart 1870 te Rauwerderhem.

2. Maaike Aukes de Graaf (v). Geboren 14 januari 1872 te Rauwerderhem en overleden op 15 januari 1872 aldaar, 1 dag oud.

3. Tetje Aukes de Graaf (v). Geboren 12 mei 1875 te Rauwerderhem en overleden op 16 mei 1875 aldaar, 4 dagen oud.

4. Wabe Aukes de Graaf (m). Geboren 28 augustus 1876 te Rauwerderhem.

5. Eeltje Aukes de Graaf (m). Geboren 18 december 1877 te Rauwerderhem en overleden op 7 januari 1878 aldaar, 20 dagen oud.

6. Eeltje Aukes de Graaf (m). Geboren 8 juli 1879 te Rauwerderhem en overleden op 9 september 1879 aldaar, 1 maand oud.

7. levenloos. 1 maart 1882, Rauwerderhem.

8. Maaike Aukes de Graaf (v). Geboren 13 mei 1886 te Rauwerderhem en overleden op 27 maart 1906 aldaar, 19 jaar oud

 

VII-q. Trijntje de Jong. Geboren 23 december 1862 te Idaarderadeel en overleden aldaar op 18 november 1928, 65 jaar en gehuwd. Zij was de dochter van Anne Baukes DE JONG (VI-l) en Janke Joghums VAN DER GOOT. Zij trouwde op 9 mei 1885 te Idaarderadeel met Jan Reinders BEEKSMA. Hij was geboren op 17 feburari 1857 te Idaarderadeel en was de zoon van Reinder Jans BEEKSMA en Nieske Wisses DEELSTRA. Uit dit huwelijk:

1. Janke Beeksma (v). Geboren op 27 december 1887 te Idaarderadeel.

2. Reinder Beeksma (m). Geboren op 1 october 1890 te Idaarderadeel.

3. Nieske Beeksma (v). Geboren op 15 maart 1892 te Idaarderadeel.

 

VII-r. Doetje de Jong. Geboren 31 augustus 1865 te Idaarderadeel. Zij was de dochter van Anne Baukes DE JONG (VI-l) en Janke Joghums VAN DER GOOT. Zij trouwde op 8 mei 1886 te Idaarderadeel met Ype Sytzes BLIJSTRA. Uit dit huwelijk:

1. Sytze Auke Blijstra (m). Geboren op 1 januari 1887 te Idaarderadeel.

2. Anne Blijstra (m). Geboren op 11 januari 1888 te Idaarderadeel.

3. Trijntje Blijstra (v). Geboren op 29 december 1889 te Idaarderadeel.

 

VII-s. Bauke de Jong. Geboren 5 december 1867 te Idaarderadeel en overleden op 28 maart 1926 te Leeuwarden, 58 jaar oud en gehuwd, acte Idaarderadeel. Hij was de zoon van van Anne Baukes DE JONG (VI-l) en Janke Joghums VAN DER GOOT.  Hij trouwde mogelijk op 23 januari 1895 te Leeuwarden met Anna Wilhelmina (Antje) NAUTA. 

 

 

GENERATIE VIII

 

VIII-a Rouke Henstra. Geboren 1887, zoon van Lammert HENSTRA (VII-d) en Akke BAARS. Hij was getrouwd met Albertina SCHUIL. Zij woonden in Deventer en hadden drie kinderen.

 

 

VIII-b. Rauke Henstra. Geboren 19 augustus 1883 te Harlingen en overleden 19 september 1935 te Apeldoorn (Gelderland). Hij was de zoon van Willem Raukes HENSTRA (VII-e) en Jeltje Uilkes SCHUIL. Hij was treinmachinist van beroep en trouwde waarschijnlijk op 20 juli 1889 te Sleen (Drenthe) (1) met Harmina Margareta EISING uit Zwolle, dochter van Jannes EISING en Christina Wilhelmina THURKOW. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

Rauke Henstra en Harmina Eising zijn gescheiden rond 1917. Harmina Eising is daarna getrouwd met NN VON MIRBACH en Rauke Henstra trouwde met zijn nicht (via hun moeders) Rinske Dirks HOLMANS, dochter van Dirk Willems HOLMANS en Lubrecht Uilkes SCHUIL. Zij was geboren op 21 april 1890 te Harlingen en overleed op 22 october 1956 te Apeldoorn (Gelderland). Zij was dienstbode van beroep. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

 

 

VIII-c  Jelle Henstra. Geboren 11 juli 1875 te Harlingen en overleden 26 december 1971 te Harlingen, 96 jaar oud. Hij was de zoon van Klaas Douwes HENSTRA (VII-g) en Heerdje Jelles STEENSMA. Hij was kruidenier van beroep en trouwde op 16 juni 1904 te Harlingen met Antje (Anna) VAN DER FERF. Zij was geboren 19 september 1872 te Lichtaart en overleed op 30 juni 1944. Zij was de dochter van Eelko VAN DER FERF en Antje Sakes STELPSTRA. Ze woonden in Harlingen en hadden de volgende kinderen:

1. Klaas Henstra (m). Geboren 6 april 1905 en overleden op 1 october 1973 te Harlingen. Hij trouwde met Appelonia KROEZE. Zij was geboren op 17 juni 1929 en overleed op 13 december 1971 te Harlingen. Klaas was kruidenier, hij naam de winkel van zijn vader over. Hij woonde te Harlingen en had geen kinderen.

2. Antje (Annie) Henstra (v). Geboren 6 april 1905 en overleden 15 juli 1992. Woonde te Harlingen, inwonend bij haar vader. Zij is niet getrouwd geweest.

 

 

VIII-d. Ytje Henstra. Geboren 17 juni 1878 en overleden op 29 october 1954.  Zij was de dochter van Klaas Douwes HENSTRA (VII-g) en Heerdje Jelles STEENSMA. Zij trouwde op 29 februari 1904 met Jan DIJKSTRA. Hij was geboren op 17 januari 1881 en overleed na 1957. Hij was de zoon van Rense DIJKSTRA en Sjoukje SIJTSMA. Zij vertrokken op 7 december 1903 naar de U.S.A. en hadden5 kinderen.

 

 

VIII-e. Douwe Henstra. Geboren 4 januari 1891 te Harlingen en overleden 19 januari 1957. Hij was de zoon van Klaas Douwes HENSTRA (VII-g) en Aaltje SCHEEPSTRA. Hij was getrouwd met Gosina BRÖLMAN op 26 februari 1919 te Baarn (Utrecht). Zij was geboren op 24 september 1894 te Baarn en overleed op 18 maart 1975 te Rotterdam, 80 jaar oud. Zij was de dochter van Gosen Johannes BRÖLMAN (Brulleman) en Engeltje Jacobs SLOTERDIJK. Zij woonden te Rotterdam. Zij hadden twee dochters.

 

 

VIII-f. Klaas Henstra. Geboren op 15 december 1896 te Harlingen en overleden 10 september 1980 te Haarlem. Hij was de zoon van Klaas Douwes HENSTRA (VII-g) en Heerdje Jelles STEENSMA. Hij woonde o.a. aan de Ripperdastraat en de Spaarnrijkstraat 63 in Haarlem. Hij was belastingambtenaar van beroep. Hij bracht zijn diensttijd door tijdens de mobilisatie in WO I en was bij het wielrijderspeloton. Hij was getrouwd met Margaretha (Gre) NIJDAM. Zij was geboren op 31 juli 1901 te Schoonhoven en overleed op 3 september 1968 te Haarlem. Zij leed aan struma en was ook hartpatient. Zij overleed aan een hartaanval. Zij was de dochter van Sytze Pieters NIJDAM en Cornelia PRAST. Uit dit huwelijk:

1. Klaas Douwe Henstra (m). Geboren 21 december 1926 te Haarlem, woont te Haarlem. Hij is getrouwd met Hendrika Helena (Riek) ROLLFS OF ROELOFS. Zie IX-i.

2. Pieter Henstra (m). Geboren 24 november 1930 te Haarlem, is naar USA geemigreerd. Hij trouwde met Lois WILDEMAN. Zie IX-j.

3. Cornelia (Corrie) Henstra (v). Geboren 29 mei 1936 te Haarlem. Zij  trouwde met Jan DIJKSTRA. Zie IX-k.

 

VIII-g. Ruth (Rutsje) Henstra. Geboren 24 juni 1912 te Harlingen en overleden 1 mei 1992 te Rhoon. Zij was de dochter van Klaas Douwes HENSTRA (VII-g) en Heertje STEENSMA. Zij was getrouwd met Johan DE JONG (overleden 3 september 1966). Uit dit huwelijk een dochter.

 

VIII-h. Grietje Henstra. Geboren op 10 mei 1878 te Heerenveen en overleden op 15 februari 1933, in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht (‘na een kortstondig lijden’), zij werd begraven te Sneek. Ten tijde van haar overlijden woonde zij op Havenstraatsewal 52 te Schoonhoven. Zij was de dochter van Hans HENSTRA (VII-h) en Grietje VAN DER WERF.  Zij trouwde op 29 november 1902 te Sneek met Jelle WAGENMAKERS.

 

GENERATIE IX

IX-g. Dirk Henstra. Geboren 19 juli 1928 te Apeldoorn. Hij is de zoon van Rauke HENSTRA (VIII-b) en Rinskje Dirks HOLMANS. Hij was eerst (rond 1965) huisvestigingsambtenaar in Deventer (Gelderland) en later Directeur Sociale Zaken in Borculo (Gelderland). Hij trouwde op 25 september 1958 te Sneek met Clara Johanna Maria KNORR, kraamverzorgster, (geboren 17 juli 1927 te Sneek), dochter van Pieter Johans KNORR en Clara Johanna Maria DE BLOCK. Voor meer KNORRs klik hier. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Judith-Ann Henstra (v). Geboren 12 april 1964 te Apeldoorn. Zij trouwde in 1993 met Nicholas Ian HILL. Zie X-b.

2. (m)

 

IX-i. Klaas Douwe Henstra. Geboren 21 december 1926 te Haarlem. Hij is de zoon van Klaas HENSTRA (VIII-f) en Margaretha (Gre) NIJDAM. Hij trouwde op 21 februari 1952 te Velzen met Henderika Helena ROLLFS OF ROELOFS (geboren 13 october 1928 te Velzen). Zij woonden in 2001 in de Mar. Philipsplantsoen 16, 2025 GH Haarlem (023 5372973). Zij hebben de volgende kinderen:

1. Klaas (Clarence) Henstra (m). Geboren 2 mei 1955 te Haarlem. Hij trouwde met Frea SIBERING. Zie X-d.

2. Helena Cornelia (Heleen) Henstra (v). Geboren 27 september 1956 te Haarlem. Zij is getrouwd met Eric VAN VLIET. Zie X-e.

 

GENERATIE X

X-b Judith-Ann Henstra. Geboren 12 april 1964 te Apeldoorn. Zij is de dochter van Dirk HENSTRA (IX-g) en Clara KNORR. Zij studeerde Psychologie in Nijmegen en verhuisde in 1990 naar Brighton, Engeland. Beroep: Universitair docent in de psychologie. Zij trouwde op 30 juli 1993 te Nottingham (Engeland) met Nicholas Ian HILL, universitair docent in de Psychology (geboren 26 februari 1967 te Nottingham), zoon van John HILL en Kathleen PRITCHETT uit Nottingham. Zij woonden te Brighton, Lewes, York en sinds 2000 in Colchester. Zij hebben de volgende kinderen:

1. Sebastian Wouter Henstra-Hill (m). Geboren 15 juni 1997 te York (Engeland).

2. Ruben Lorentis Henstra-Hill (m). Geboren 12 november 1998 te York (Engeland).

 

X-d. Klaas (Clarence) Henstra. Geboren 2 mei 1955 te Haarlem. Hij is de zoon van Klaas HENSTRA (IX-i) en Henderika Rollfs of Roelofs. Hij heeft een opleiding electronica en was in 2001 werkzaam in Haarlem bij een firma in de verkeerstechniek. Hij trouwde op 9 november 1979 te Haarlem met Frea SIBERING. Zij was geboren op 5 september 1957 te Haarlem. Zij is de dochter van Hendrik SIBERING en Wesseldina (Dinie) VOORINTHOLT. Zij hebben de volgende kinderen:

1. Rianne Henstra (v). Geboren 21 november 1983 te Heemstede.

2. Daan Henstra (m). Geboren 15 juli 1985 te Haarlem.

 

X-e. Helena Cornelia Henstra. Geboren 27 september 1956 te Haarlem. Zij is de dochter van Klaas HENSTRA (IX-i) en Henderika Rollfs of Roelofs. Zij is getrouwd op 23 juni 1976 in Haarlem met Eric VAN VLIET. Hij was geboren op 13 januari 195?. Uit dit huwelijk:

1. Liselotte van Vliet (v). Geboren 18 augustus 1978. Zij trouwde met Roland BOUWMAN op 26 october 2001 te Velsen-Zuit (Beeckestijn).

2. Bob van Vliet (m). Geboren 9 mei 1980.

3. Marjolein van Vliet (v). Geboren 4 maart 1983.

 

 

Gemaakt door Judith Henstra, maart 2002