Parenteel van Arnolt SCHULE of SCHUYL


Gemaakt door Ruud Eggebeen, Maastricht, 2007.

Dit is een alternatieve versie (zie ook de versie van Jaap Schuil) gebaseerd op het boek van Macco (Aachener Wappen) aangevuld en gecheckt met de bewerking van leenregisters door Coels von der Brueggen. Verder gegevens uit Poswick (Les delices du Duche de Limbourg) gebruikt en aangevuld met een aantal gegevens uit Jaap Schuil's overzicht, de website "Drossards of Walhorn" en informatie afkomstig uit de zgn. Bossche Protocollen.

Omdat het onduidelijk is wie van de zonen van Arnolt Schule de vader was van Walraf Schuyl, is een vierde zoon toegevoegd (Jean of Pierre) als de vader van Walraf.I Arnolt SCHULE of SCHUYL, † 20 febr. 1426 [Bron (1)] tr. [Bron (2)] Elisabeth PUTISKEN.

Uit dit huwelijk:
1. Peter SCHUYL volgt II-a
2. Jeanne Marie SCHUYL volgt II-b
3. Johan SCHUYLL volgt II-c
4. (Jean of Pierre) SCHUYL volgt II-d
Notitie bij Arnolt: "Arnolt Schule van Wailhoren" wordt genoemd in de leenregisters van het Akense Maria- of Munsterstift wanneer hij op 10 juni 1418 voor 300 Rijnlandse gulden de leengoederen van Jacob van den Bruych in Neudorf bij Raeren koopt.
Op 19 april 1419 koopt hij van Dierich von Weims voor 25 Rijnse gulden een aantal stukken land in Astenet en op 24 juni 1420 van Ulrich von Sent Merthyn een erfpacht van 11 mud haver ten laste van 7 morgen akkerland in Astenet en van 3 morgen land beneden de molen van Ailf von Dalmerscheyt.
Op 20 februari 1426 wordt "Arnolt Schuyls van Wailhoren" voor het laatst in de leenregisters vermeld wanneer hij van Jacop in den Bruych een aantal erfrentes, erfpachten en penningsgelden ten laste van verschillende landerijen koopt, voor samen 97½ gulden en een fles wijn.

II-a Peter SCHUYL, † 20 dec. 1483 [Bron (3)] tr. 1e 1460 [Bron (4)] Maria von ROTSCHEN; tr. 2e 1464 [Bron (1)] Johanna PARYS[Bron (5)] dr. van Johan PARYS.

Notitie bij Peter: Op 16 mei 1464 krijgt "Peter Schuyl van Wailhaeren" van zijn schoonvader Johan Parys, schepen te Limbourg, als bruidsschat een erfpacht van 13 mud haver uit 20 mudden ten laste van het goed van Arnolt van Wailhaeren in Walhorn, zoals dit bij de huwelijksverbintenis van Peter Schuyl met de dochter van Johan Parys was overeengekomen.

II-b Jeanne Marie SCHUYL, geb. Aken 1420 [Bron (6)] tr. [Bron (6)] Henri PUTISKEN geb. 1410 [Bron (6)] zn. van Winand PUTISKEN.

Uit dit huwelijk:
1. Leonard PUTISKEN volgt III-a

II-c Johan SCHUYLL, † 2 aug. 1494 [Bron (3)] tr. NN.

Uit dit huwelijk:
1. Johann SCHUYLL,
2. Arnolt SCHUYL volgt III-b
3. Wynant SCHUYLE volgt III-c
4. Peter SCHUYL volgt III-d
Notitie bij Johan: Op 20 december 1483 ontvangt "Johan Schuyll van Wailhoren" na de dood van zijn vader Arnolt Schuyl en van zijn broer Peter Schuyl alle goederen waarmee zij beleend waren.
In 1486 wordt Johan in de leenregisters vermeld wanneer hij op 19 juli van Heinrich von Vlatten, Erfschenker van het hertogdom Juliers, voor ruim 8 mud haverpacht een reeks percelen land in de parochie Walhorn koopt en op 20 oktober wanneer hij door het Munsterstift met een erfpacht van 17 mud haver ten laste van het goed van Lambier von Wylre in Neudorf wordt beleend.
Notitie bij Johann: Op 2 augustus 1494 krijgt "Johann Schuyll van Wailhorn" de nagelaten leengoederen van zijn vader in de parochie Walhorn evenals die van de oude Arnt en van Peter Schuyll.

II-d (Jean of Pierre) SCHUYL, † 1491 [Bron (7)] tr. [Bron (7)] Maria SCHYRGEN de VREUSCHEMEN[Bron (7)] dr. van NN SCHYRGEN de FRÖSCHEMEN.

Uit dit huwelijk:
1. Walraf SCHUYL volgt III-e
Notitie bij (Jean of Pierre): Genoemd in 1464, overleden vóór 1491.

III-a Leonard PUTISKEN, geb. Walhorn 1450 [Bron (6)] † Walhorn 18 juli 1486 [Bron (3)]

Uit onbekende relatie:
1. Wynken PUTZKENS,
Notitie bij Wynken: Op 18 juli 1486 ontvangt "Wynken Putzkens" mede namens de andere erfgenamen de leengoederen van zijn overleden "oever anichherr" (overgrootvader) Arnolt Schuyl en van zijn "alder oeme" (oudoom) Peter Schuyl.

III-b Arnolt SCHUYL, schepen te Walhorn [Bron (8)] † 18 juli 1512 [Bron (9)] [Bron (1)] tr. [Bron (1)] Elisabeth von WALHORN † 5 sept. 1504 [Bron (9)] [Bron (1)] dr. van Herman von WAILHORN en Catharina MOLLENER.

Uit dit huwelijk:
1. Wynandt SCHUYL von WALHORN volgt IV-a
2. Maria SCHUYL von WALHORN volgt IV-b
3. Elisabeth SCHUYL von WALHORN volgt IV-c
Notitie bij Arnolt: In 1501 schenken Arnt Schuil en zijn vrouw Else een gebrandschilderd raam aan de parochiekerk in Walhorn waarop de gevers zelf met twee van hun kinderen staan afgebeeld, knielend en met gevouwen handen. Het onderschrift luidt: "dit vynst: hayt laitten maken Arnt schùil en Els: sÿ huysvrouw Int Jaer m.c.c.c.c.c. en I Jair."
In 1509 wordt Arnolt in de leenregisters genoemd wanneer hij van Herman van den Panhuys voor 210 Akense gulden 9 morgen land bij Merols koopt en voor 25 Hornse gulden een erfpacht van 2 mud haver ten laste van een goed in Walhorn.

III-c Wynant SCHUYLE, vorstmeester van Walhorn [Bron (1)] † 29 aug. 1531 [Bron (10)] tr. 26 nov. 1496 [Bron (10)] Maria von WALHORN † 26 nov. 1496 [Bron (11)] dr. van Herman von WAILHORN en Catharina MOLLENER.

Uit dit huwelijk:
1. Leonhart SCHUYL von WALHORN volgt IV-d
2. Anna SCHUYL von WALHORN volgt IV-e
3. Gertrude SCHUYL von WALHORN volgt IV-f
Notitie bij Wynant: Op 26 november 1496 wordt Wynant Schuyle door het Munsterstift beleend met de erfgoederen van (zijn schoonvader) Herman von Wailhorn.
Op 11 april 1514 wordt Winand Schuil als oom en voogd van Anna Schuil beleend met Holsit.

III-d Peter SCHUYL, officier bij een infanterieregiment [Bron (1)] † 11 april 1514 [Bron (9)] tr. [Bron (1)] Johanna LONTZEN.

Uit dit huwelijk:
1. Leonard SCHUYL volgt IV-g
2. Elisabeth SCHUYL volgt IV-h
3. Anna SCHUYL,
Notitie bij Peter: Genoemd in de leenregisters wanneer hij op 15 maart 1511 van Wilhelm von der Wambach een erfpacht van 2 mud en 4 kapoen haver ten laste van het goed van Diederich von Emsenraid in Hauset koopt.
Notitie bij Anna: Op 11 april 1514 wordt Winand Schuil als oom en voogd van Anna Schuil beleend met Holsit.

III-e Walraf SCHUYL, † 1491 [Bron (7)]

Uit onbekende relatie:
1. Jean SCHUYL volgt IV-i
Notitie bij Walraf: Erft Vreuschemen van zijn vader.

IV-a Wynandt SCHUYL von WALHORN, vorstmeester van Walhorn (-1556) [Bron (1)] † 28 sept. 1556 [Bron (1)] tr. 1e [Bron (1)] Elisabeth von TITFELD; tr. 2e 1535 [Bron (1)] Maria HOEN de CARTILS dr. van Jean HOEN.

Uit het eerste huwelijk:
1. Arnold SCHUYL von WALHORN, † [Bron (1)]
2. Adam SCHUYL von WALHORN, † [Bron (1)]
3. Elisabeth SCHUYL von WALHORN volgt V-a
4. Katharina SCHUIL von WALHORN volgt V-b
5. Anna SCHUYL von WALHORN volgt V-c
6. Maria SCHUYL von WALHORN,
7. Winand SCHUYL von WALHORN, † 1600 [Bron (1)]
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria SCHUYL von WALHORN volgt V-d
2. Agnes SCHUYL von WALHORN,
3. Magdalena SCHUYL von WALHORN volgt V-e
4. Barbara SCHUYL von WALHORN volgt V-f
5. Arnold SCHUYL von WALHORN, raad en rentmeester van het hertogdom Limburg (1575-) [Bron (1)] † 21 nov. 1617 [Bron (1)]
6. Hermann SCHUYL von WALHORN, drost te Baelen [Bron (1)], gezant van de Staten-Generaal [Bron (1)], vorstmeester van Walhorn [Bron (1)], vorstmeester van het hertogdom Limburg [Bron (12)] † 15 maart 1604 [Bron (1)]
7. Wilhelm SCHUYL von WALHORN volgt V-g
Notitie bij Wynandt: Op 3 juli 1556 ontvangen vorstmeester Winand Schuil en zijn tweede vrouw Maria (Hoen) van Johann Loßleber uit Walhorn en diens vrouw Anna Schuil 1½ viertel land aan de Steinkuil te Walhorn plus 3 gulden erfrente, die erfelijk waren toegevallen aan Anna (Schuil, echtgenote) van Hein Meeßen (Hoesch), aan Metzen (Schuil) en aan haar/hun broer Leonard Schuil.
Notitie bij Arnold: Jong gestorven.
Notitie bij Adam: Jong gestorven.
Notitie bij Maria: Non te Reckheim.
Notitie bij Winand: Winand wordt in 1600 genoemd in de consistoriale registers van de Gereformeerde gemeente in Aken.
Notitie bij Arnold: Koopt in 1592 slot Crapoel en overlijdt ongehuwd in 1517.
Arnold koopt op 20 december 1583 van Johann von Gülich en Katharina von der Banck in Aken 2 morgen land tussen Walhorn en Astenet genaamd de Prysbend.
Op 28 juli 1584 koopt hij van Diederich von der Roitzen een aandeel in het goed ´Die Porze´ naast de kerk in Walhorn en op 31 maart 1590 van Johann Horpesch en Christine Krümmel voor 364 Rijksdaalder 3 stukken land, samen 8 morgen en 91 roeden groot.
Op 29 augustus 1592 verwerft hij van Diederich von Wüstenrath, kanunnik te Aken, en diens broer kapitein Gilles von Wüstenrath te Merwald voor 9.832 Brabantse gulden en 18 stuivers - plus 12 vat haver (=67 gulden en 2 stuivers) voor drost Johann Rave te Wittem - het versterkte slot Crapoel bij Walhorn.
In 1601 wordt het kasteel belegerd door een troep van tachtig soldaten, zowel voetknechten als cavaleristen, die door middel van een springbus de toegang tot het kasteel forceerden en het plunderden, waarbij ze met name goud, zilver en juwelen bemachtigden.
Wanneer Arnold Schuyl de Walhorn in 1617 ongehuwd overlijdt, vervalt Crapoel aan zijn zuster Madeleine, echtgenote van Jean de Bure, en na hun dood vervolgens aan zijn andere zuster, Marie Schuyl de Walhorn, die het in 1623 nalaat aan haar neefje Arnold Schuyl de Walhorn, zoon van Guillaume en van Anne de Panhuys.
Notitie bij Hermann: Ongehuwd overleden.
Genoemd in de leenregisters wanneer hij op 20 oktober 1576 zijn aandeel in de ouderlijke leengoederen te Walhorn ontvangt en op 29 januari 1592 wanneer hij van Wilhelm Krümmel van Holsit 3 morgen land "in der Roitzen" onder Walhorn koopt.

IV-b Maria SCHUYL von WALHORN, † 18 april 1563 [Bron (1)] tr. Aken 1527 [Bron (1)] Lens von CRONENBERG.

Uit dit huwelijk:
1. Herman von CRONENBERG volgt V-h

IV-c Elisabeth SCHUYL von WALHORN, tr. [Bron (1)] Wilhelm van den PANHUYS.


IV-d Leonhart SCHUYL von WALHORN, † 1556 [Bron (1)] tr. [Bron (10)] Maria WIRIX, weduwe van NN.

Notitie bij Leonhart: Kinderloos overleden.

IV-e Anna SCHUYL von WALHORN, tr. 1e [Bron (1)] Johann WILDT de jonge † 22 april 1561 [Bron (1)] zn. van Johann WILDT; tr. 2e [Bron (1)] Johann LOßLEBER, eerder getr. met NN.

Uit het eerste huwelijk:
1. Wynandt WILDE volgt V-i
2. Anna WILD,
Notitie bij Anna: Op 22 april 1561 verkopen Winand Wild en Anna Wild, de ongehuwd achtergebleven kinderen van de overleden Johann Wild en van Anna Schuil, hun erfdeel in een hakmolen aan Johann Loßleber en diens tweede vrouw Anna Schuil, die er vervolgens een erfpacht van 4 mud rogge op afsluiten bij oud-burgemeester Niklas Wylreman in Aken.
Notitie bij Anna: Genoemd in 1561.

IV-f Gertrude SCHUYL von WALHORN, tr. [Bron (1)] Gillis MOMBER.

Uit dit huwelijk:
1. Gelys MOMBAIR de jonge volgt V-j
2. Johan MOMBER volgt V-k
3. Maria MOMMERS volgt V-l
4. Sibilla MOMBER volgt V-m

IV-g Leonard SCHUYL, † [Bron (9)] tr. [Bron (9)] Maria de WYNRICH.

Notitie bij Leonard: Kinderloos overleden.

IV-h Elisabeth SCHUYL, tr. [Bron (9)] Jean RATLO.


IV-i Jean SCHUYL, heer van Vreuschemen [Bron (7)] tr. [Bron (7)] NN.

Uit dit huwelijk:
1. Jean Walraf SCHUYL van Fröschemen volgt V-n
2. Anne SCHUYL volgt V-o
Notitie bij Jean: Bastaardzoon van Walraf Schuyl. Na de dood van zijn vader in 1491 wordt Jean beleend met Vreuschemen.

V-a Elisabeth SCHUYL von WALHORN, tr. [Bron (1)] Symon van BELVEN † 28 nov. 1559 [Bron (1)] zn. van Symon van BELVEN, eerder getr. met Regina ROEST.

Uit dit huwelijk:
1. (Symon of Herman) van BELVEN,
Notitie bij (Symon of Herman): Na de dood van drost Symon van Belven ontvangt zijn zoon Symon junior op 28 november 1559 huis Titfeld.
Symon (elders ook Herman genoemd), de zoon van de drost van Walhorn Symon van Belven en van Else Schuyl, en Wilhelm Keuffer, de man van zijn zuster Christyne van Belven, ontvangen op 7 juli 1576 huis en hofstede in de Frauenbend bij Petitfeld alsmede de nabijgelegen Pannisbend.
Symon en Wilhelm dragen deze goederen vervolgens over aan Gobbel Keuffers en zijn vrouw Agnes Hilgers die zich ertoe verplichten de volgende lasten over te nemen: ½ stuiver jaars voor de hertog van Limburg, 1 sumber (=vat) haver voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouwe in Walhorn en 6 albus Limburgs geld.

V-b Katharina SCHUIL von WALHORN, † 30 nov. 1578 [Bron (1)] [Bron (1)] tr. [Bron (1)] Diederich van der ROITZEN † 20 maart 1579 [Bron (1)] [Bron (1)].


V-c Anna SCHUYL von WALHORN, † 5 dec. 1571 [Bron (3)] tr. [Bron (1)] Symon PROIST † 1580 [Bron (1)].

Uit dit huwelijk:
1. Grietgen PROIST,
2. Winand PROIST,
3. Meesgen PROIST,
4. Maria PROIST,

V-d Maria SCHUYL von WALHORN, † 1623 [Bron (13)] tr. [Bron (1)] Emondt up den BORN.

Notitie bij Maria: Erft Crapoel na het overlijden van (haar zus) Madeleine Schuyl de Walhorn en van (haar zwager) Jean de Bure.

V-e Magdalena SCHUYL von WALHORN, † 21 nov. 1617 [Bron (13)] tr. [Bron (2)] Jean de BURE † 4 nov. 1621 [Bron (2)].

Notitie bij Magdalena: Erft Crapoel nadat (haar broer) Arnold Schuyl von Walhorn in 1617 ongehuwd is overleden.

V-f Barbara SCHUYL von WALHORN, tr. 1e [Bron (2)] Henry van den HOVE de CARSFELD † 3 maart 1637 [Bron (2)]; tr. 2e [Bron (2)] Laurenz de MEUTH luitenant in Spaanse dienst [Bron (2)].

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Karoline van den HOVE de CARSFELD, ged. Aken 13 okt. 1624 [Bron (2)]
Notitie bij Barbara: Barbara hertrouwt als weduwe met Laurenz de Meuth, luitenant in Spaanse dienst, en deze wordt op 3 maart 1637 met het hogehuis te Merols beleend.

V-g Wilhelm SCHUYL von WALHORN, raad en rentmeester te Dalhem en Valkenburg (1579-) [Bron (1)] † 29 nov. 1606 [Bron (1)] tr. 28 april 1586 [Bron (1)] Anna von PANHUYS.

Uit dit huwelijk:
1. Arnold SCHUYL von WALHORN volgt VI-a
2. Pieter SCHUYL van WALHORN volgt VI-b
3. Winand SCHUYL von WALHORN,
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm Schuyl von Walhorn en Anna von Panhuys krijgen in totaal 11 kinderen die deels in Utrecht en deels in ´s-Hertogenbosch woonden; van hen sticht zoon Winand de tak in Utrecht, Peter de tak in ´s-Hertogenbosch en Arnold die in Alensberg.

V-h Herman von CRONENBERG, heer van Bodenhoff (1565-) † 3 aug. 1586 tr. 1565 Maria WOLFF † Walhorn 3 aug. 1586.


V-i Wynandt WILDE, † 29 jan. 1579 [Bron (10)] tr. [Bron (10)] Hickel CADIN.

Notitie bij Wynandt: Genoemd in 1561.

V-j Gelys MOMBAIR de jonge, schepen te Walhorn (-1572) [Bron (1)] † 1572 [Bron (1)] tr. [Bron (1)] Catharina SCHUYL von WALHORN.

Notitie bij Gelys: Op 6 mei 1532 wordt Gelys Mombair de jonge namens zijn vrouw Catharina Schuyl van Walhorn beleend met de Panhuyshof te Walhorn.

V-k Johan MOMBER, † 10 april 1576 [Bron (10)] tr. [Bron (10)] Maria CLAREN.

Notitie bij Johan: Verkrijgt op 7 februari 1565 als schenking zijn Limburgse leengoederen. Zijn erfdeel gaat op 9 januari 1623 naar Hermann Crummel.

V-l Maria MOMMERS, tr. [Bron (14)] Johan CRÜMMEL von der RAAF.


V-m Sibilla MOMBER, tr. [Bron (10)] Wilhelm COKART † 23 juni 1580 [Bron (10)].

Notitie bij Sibilla: Haar dochter (Marie?) zou getrouwd zijn met Johan Crummel.

V-n Jean Walraf SCHUYL van Fröschemen, tr. [Bron (7)] NN THYMUS.

Notitie bij Jean Walraf: Op 14 juni 1564 wordt er een overeenkomst gesloten tussen Jean-Walraf (Schuyl) "van Fröschemen" en zijn buren uit Mazarinin betreffende het gebruik van een bron die op het landgoed Vreuschemen ontspringt.
Nadat deze Jean-Walraf het gereformeerde geloof had aangenomen, werd hij gevangen gezet in Limbourg; toen hij in 1592 werd verbannen moest hij in ballingschap naar Holland uitwijken en zorgde daar voor nageslacht.
Om confiscatie van de heerlijkheid te voorkomen was het leen in 1583 overgenomen door Jean Vercken de Doenraedt (overleden 1603), de echtgenoot van Jean-Walrafs zuster (of dochter?) Anne.

V-o Anne SCHUYL, tr. [Bron (7)] Jean VERCKEN de Doenraedt † 1603 [Bron (7)].

Uit dit huwelijk:
1. Mathieu VERCKEN de VREUSCHEMEN volgt VI-c

VI-a Arnold SCHUYL von WALHORN, geb. 18 juni 1602 [Bron (1)] heer te Walhorn, Crapoel en Alensberg [Bron (1)] † slot Crapoel, Walhorn 8 okt. 1679 [Bron (1)] tr. [Bron (1)] Isabelle von STRAETEN † 8 mei 1651 [Bron (1)].

Uit dit huwelijk:
1. Barbara Emerentia SCHUYL von WALHORN volgt VII-a
2. Maria Franziska SCHUYL von WALHORN volgt VII-b
3. Arnold Diederich SCHUYL von WALHORN, † 1674 [Bron (1)]
4. Hermann SCHUYL von WALHORN, cavalleriekapitein in Spaanse dienst [Bron (1)] heer van Crapoel [Bron (1)] † slot Crapoel, Walhorn 25 jan. 1682 [Bron (1)]
5. Johann Kaspar SCHUYL von WALHORN, cavalleriekapitein in Spaanse dienst [Bron (1)] heer van Crapoel [Bron (1)], vorstmeester van Limburg (1663-) [Bron (1)] † 29 maart 1679 [Bron (1)]
6. Johanna Charlotte SCHUYL von WALHORN, † [Bron (1)]
7. Anna Isabella SCHUYL von WALHORN, ged. slot Crapoel, Walhorn 12 febr. 1640 [Bron (1)]
8. Alexander SCHUYL von WALHORN, ged. 5 mei 1641 [Bron (1)] kanunnik van het Munsterstift in Aken [Bron (1)] † 20 aug. 1724 [Bron (1)]
9. Katharina SCHUYL von WALHORN, ged. 4 okt. 1642 [Bron (1)]
10. Maria Caecilie SCHUYL von WALHORN, ged. 23 nov. 1643 [Bron (1)] † 30 aug. 1678 [Bron (1)]
11. Michel Heinrich SCHUYL von WALHORN volgt VII-c
Notitie bij Arnold: Erft Crapoel in 1623 van zijn tante Marie Schuyl de Walhorn.
Uit zijn huwelijk werden elf kinderen geboren die vrijwel allemaal als heren van Crapoel worden genoemd; de zonen lijken echter zonder erfgenamen te zijn overleden want de heerlijkheid gaat uiteindelijk naar één van de dochters die in haar eentje de porties van haar broers en zussen erft: Marie-Françoise Schuyl de Walhorn, geboren in 1635 en overleden in 1696.
Notitie bij Johanna Charlotte: Jong gestorven.
Notitie bij Anna Isabella: Non bij de Wittevrouwen in Aken.
Notitie bij Alexander: Met de dood van Alexander in 1724 sterft het geslacht Schuil van Walhorn in mannelijke lijn uit.
Notitie bij Maria Caecilie: Non bij de Wittevrouwen in Aken.

VI-b Pieter SCHUYL van WALHORN, geb. 24 juli 1600 [Bron (11)] (raad en) rentmeester van de geestelijke goederen binnen de stad ´s-Hertogenbosch (1638-1647) [Bron (15)], schepen van ´s-Hertogenbosch (1647-1653) [Bron (15)], regent van ’s-Hertogenbosch (1647-1661) [Bron (11)], rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier Maasland (1658-1658) [Bron (15)] † ´s-Hertogenbosch 9 juni 1666 [Bron (11)] tr. 1e 1 jan. 1636 [Bron (11)] Claire SWEERTS de WEERT † ´s-Hertogenbosch 13 sept. 1636 [Bron (11)]; tr. 2e ´s-Gravenhage 19 dec. 1640 [Bron (11)] Anna STAS geb. 18 aug. 1616 [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 5 febr. 1706 [Bron (11)].

Uit het eerste huwelijk:
1. Willem SCHUYL van WALHORN, geb. 10 sept. 1636 [Bron (11)] † 14 sept. 1636 [Bron (11)]
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna SCHUYL van WALHORN, geb. 18 nov. 1641 [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 9 okt. 1666 [Bron (11)]
2. Susanne SCHUYL van WALHORN, geb. 10 juni 1643 [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 19 juni 1643 [Bron (11)]
3. Willem SCHUYL van WALHORN, geb. 4 dec. 1644 [Bron (11)] wethouder van ´s-Hertogenbosch [Bron (11)], regent van ’s-Hertogenbosch (1671-1713) [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 1713 [Bron (11)]
4. Susanne SCHUYL van WALHORN, geb. 4 okt. 1646 [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 25 maart 1653 [Bron (11)]
5. Pieter SCHUYL van WALHORN, geb. 4 aug. 1649 [Bron (11)] kapitein van een compagnie mariniers [Bron (11)] † Luik 31 aug. 1676 [Bron (11)] [Bron (11)]
6. Maria SCHUYL van WALHORN volgt VII-d
Notitie bij Pieter: Heer Pieter of Pe(e)ter Schuyl, Schuijl of Schuyl van Walhor(e)n wordt genoemd in de Bossche Protocollen als raad (1647) en rentemeester (1637-1659) binnen de stad ´s-Hertogenbosch (1638-1647) en in het kwartier Maasland (1658) en als schepen van ´s-Hertogenbosch (1647-1653).

VI-c Mathieu VERCKEN de VREUSCHEMEN, geb. 1601 [Bron (7)] † 1659 [Bron (7)] tr. [Bron (7)] Anne de DOBBELSTEIN.

Notitie bij Mathieu: Hij releveert de heerlijkheid in 1623 en na hem gaat deze over op zijn zoon Jean Vercken de Vreuschemen, geboren rond 1625; hij wordt heer van Vreuschemen bij verheffing in 1659 en trouwt met Anne Scheen.

VII-a Barbara Emerentia SCHUYL von WALHORN, heer van Tahier [Bron (1)] tr. [Bron (1)] Nikolas Franz de SAINT FONTAINE.


VII-b Maria Franziska SCHUYL von WALHORN, geb. 1635 [Bron (13)] † 1696 [Bron (13)] tr. 1686 [Bron (13)] Peter von BERGHE de TRIPS † 1696 [Bron (13)] zn. van NN von BERGHE de TRIPS.

Notitie bij Maria Franziska: Marie Françoise Schuyl de Walhorn erft in haar eentje de porties van haar broers en zussen in het goed Crapoel.
Wanneer ze in 1696 kinderloos overlijdt, vervalt Crapoel aan Guillaume Henri de Bergh de Trips, de jongere broer van haar man.

VII-c Michel Heinrich SCHUYL von WALHORN, heer van Alensberg en Gemmenich [Bron (1)], heer van Crapoel (1682-) [Bron (1)] † slot Crapoel, Walhorn 27 aug. 1682 [Bron (1)] [Bron (1)] tr. Luik 1680 [Bron (1)] Anne Michèle de BUDIER † 7 juni 1686 [Bron (1)] [Bron (1)], hertr. met Arnold Wilhelm OLMÜSEN alias MÜLSTROH.

Uit dit huwelijk:
1. Françoise Arnoldine SCHUYL von WALHORN volgt VIII-a

VII-d Maria SCHUYL van WALHORN, geb. 18 febr. 1651 [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 25 mei 1739 [Bron (11)] tr. ´s-Hertogenbosch 15 april 1670 [Bron (11)] Jan van der DOES geb. Amsterdam 6 mei 1645 [Bron (11)] kapitein van een compagnie mariniers in Staatse dienst [Bron (11)] † Brussel 6 aug. 1674 [Bron (11)] [Bron (11)] zn. van Hendrik van der DOES en Cornelia van REYNST.

Uit dit huwelijk:
1. Johan Hendrik van der DOES volgt VIII-b
2. Arnold Pieter van der DOES, geb. Gorinchem 1674 [Bron (16)]

VIII-a Françoise Arnoldine SCHUYL von WALHORN, geb. 1682 [Bron (13)] † 1715 [Bron (13)] tr. 1697 [Bron (13)] Wilhelm Heinrich von BERGHE de TRIPS † 1737 [Bron (13)] zn. van NN von BERGHE de TRIPS.

Uit dit huwelijk:
1. Marie Marguerite Françoise de BERGH de TRIPS, † 1746 [Bron (13)]
Notitie bij Françoise Arnoldine: Postume dochter van Michel Henri Schuyl de Walhorn en Anne Michèle de Budier.
Notitie bij Marie Marguerite Françoise: Erft Crapoel na de dood van haar vader in 1737.
Wanneer zij in 1746 testeert, benoemt ze tot universeel erfgenaam haar neef, graaf Adam Alexandre de Schellart de Geysteren, die het landgoed Crapoel in 1789 verkoopt aan Marie Agnès de Franquinet, de weduwe van Jacques Joseph de Simonis.

VIII-b Johan Hendrik van der DOES, geb. ´s-Hertogenbosch 23 april 1671 [Bron (11)] heer van Vught en Cromvoirt [Bron (11)], wethouder van ´s-Hertogenbosch [Bron (11)] † ´s-Hertogenbosch 12 mei 1744 [Bron (11)] tr. Leiden 6 dec. 1695 [Bron (11)] Hester van SENGWERD of SENGUERDIUS geb. 1669 [Bron (11)] † 1716 [Bron (11)].

Bronnen

1. Hermann Friedrich MACCO, Aachener Wappen und Genealogien, deel II (Aachen 1908), pp. 139-143
2. E. SLANGEN, Publications de la société historique de Limbourg, deel IX (1872), p. 267 e.v. / Eugène POSWICK
3. Luise Freein von COELS VON DER BRÜGGHEN, Die Lehensregister der Propsteilichen Mannkammer des Aachener Marienstifts 1394-1794 (1952)
4. E. SLANGEN, Publications de la société historique de Limbourg, deel IX (1872), p. 267 e.v.
5. Hermann Friedrich MACCO, Aachener Wappen und Genealogien, deel II (Aachen 1908), pp. 60-61
6. dhr. John SUK, Canada / dhr. Jacob (Jaap) SCHUIL
7. Guy POSWICK, Les Délices du Duché de Limbourg (Verviers 1951), pp. 39-44
8. Hermann Friedrich MACCO, Aachener Wappen und Genealogien, deel II (Aachen 1908), pp. 218-219
9. Eugène POSWICK
10. dhr. Jochem H. L. Heicke, "Drossards of Walhorn and their families" [http://members.surfeu.de/jhl/Limburg/drossard.htm]
11. dhr. Jacob (Jaap) SCHUIL
12. dhr. Jochem H. L. Heicke, "Drossards" of Walhorn and their families
13. Guy POSWICK, Les Délices du Duché de Limbourg (Verviers 1951), pp. 277-282
14. Hubert van Zante
15. Wim de Bakker, Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 (Tilburg 1994/1996)
16. dhr. John SUK, Canada


Gegenereerd met Aldfaer 3.5.2 op 1 febr. 2007

First version published April 2008.
Judith Henstra