HENSTRA

Skaai van Eijsse.

 

 

-      -            Deze stamboom is tot stand gekomen dmv gegevens van de volgende personen:

 

Dr D.J. Henstra, Libbe Henstra, Detje van der Laan, Bindert de Boer, Tjerk Tigchelaar, Michel Dalstra, Lukas Cazemier, Marten Haijema, Karel van der Wal, Joop Groen, Rienk de Boer, Dick Warrink, Klaas Bekkema, Taeke van der Leij, Jan Diebrink, en via websites: Geert Zijlstra, A. Post, Bouwe Zwart, Jurjen de Boer, Jeroen van Gelderen, Anton K. R. Waanders, Roely en Louis Vosmeyer, J. Pater.

 

-       -             Graag ontvang ik aanvullingen en verbeteringen, hoe klein dan ook! Judith Henstra

 

 

GENERATIE I

 

 

I. Eysse. Hij had ten minste een zoon:

 

1. Johannes Eysses (m). Geboren rond 1603 te Opeinde en overleden voor 6 maart 1651 te Rottevalle. Hij was getrouwd met Trijntje Klaeses. Zie II.

 

 

 

GENERATIE II

 

 

II. Johannes Eysses. Geboren 1603 te Opeinde en overleden voor 6 maart 1651 te Rottevalle. Hij was de zoon van Eysse NN (I)  en een onbekende vrouw. Hij was boer en veenbaas van beroep en woonde te Opeinde en Rottevalle. Hij trouwde in 1638 met Trijntje Klaeses in Opeinde. Zij was geboren in 1606 te Oostermeer en was de dochter van Klaes Jouws en Riemcke Michiels (of Meijnts Gerrits). Zij trouwde later, op 6 maart 1651 voor de kerk, met Libbe Jochums, geboren rond 1610 en overleden te Rottevalle na 1667. Uit het huwelijk van Johannes en Trijntje:

 

1.  Eise Johannes (m). Geboren rond 1639 te Opeinde.

2.    Klaas Johannes (m). Geboren rond 1641.

3.  Grietje Johannes (v). Geboren rond 1643.

4.  Rienck Johannes (m). Geboren rond 1645.

5.  Lysbeth Johannes (v). Geboren rond 1646 en overleden rond 1682. Zij trouwde met Iscke Uylckes. Zie III-a.

6.  Jan Johannes (m). Geboren rond 1648. Hij trouwde met Jedts Jans. Zie III-b.

7.  Egbert Johannes (m). Geboren rond 1649.

8.  Jeencke Johannes (m?). Geboren rond 1650.

 

 

GENERATIE III

 

 

III-a. Lysbeth Johannes. Geboren te Opeinde rond 1646 en overleden te Rottevalle na 1682. Zij was de dochter van Johannes Eysses (II) en Trijntje Klaeses. Zij trouwde met Iscke (Jisk, Aesge) Uylckes op 6 mei 1666 te Drogeham. Hij was veenbaas en schipper. Hij was geboren rond 1645 te Buweklooster, gedoopt te Drogeham, en overleden na 1682. Zijn ouders waren Uylcke Jaeens en Auck Eesckes (Aukje Jiskes). Hij woonde te Drogeham en Opeinde. Uit dit huwelijk:

 

1. Johannes Jiskes (m). Geboren rond 1667 te Buweklooster en gedoopt op 5 juni 670 te Drogeham. Hij was arbeider en kleine boer en trouwde op 20 october 1694 te Oudega (Sm) met Sjoerdje Hotzes. Zij was geboren rond 1668 te Hardegarijp en gedoopt op 9 september 1683 aldaar. Zij overleed te Witveen en was de dochter van Hotse Sjoerds en Grytje Hylkes. Zij hadden 5 kinderen: ?, ?, Arnoldus Johannes BOOM (mr chirurgijn en dorpsrechter, 1692-1765), Eise Johannes (1701-1785), en Hotse Johannes (1701-1778).

2. Trijn Jiskes (v). Gedoopt op 13 juli 1673 te Opeinde.

 

 

 

III-b. Jan Johannes. Geboren rond 1648 te Drogeham. Hij was de zoon van Johannes Eysses (II) en Trijntje Klaeses. Hij was boer van beroep. Hij ging in ondertrouw met Jedts Jans (ook Ytske Wittes) op 6 januari 1672 te Drogeham. Jedts was geboren aldaar rond 1647 en was de dochter van Jan Wittes, boer te Drogeham, en Barber Fockes ITSMA.

 

1.    Folkert Jans (m).  Gedoopt op 25 juni 1673 te Drogeham.

2.    Jan Jans (m). Gedoopt op 8 mei 1681 te Drogeham.

3.    Witte Jans (m).  Gedoopt op 20 augustus 1682 te Drogeham. Hij trouwde met Sytske Folkes. Zie IV-a.

4.    Pyter Jans (m).  Gedoopt op 20 december 1685 te Drogeham.

5.    Jan Jans Bok (m). Gedoopt op 24 mei 1688 en overleden op 29 januari 1757. Hij was getrouwd met Tetje Heinzes. Zie IV-b.

 

In het lidmatenregister van Drogeham 1712 staat als echtgenote van Jan Johannes vermeld “Ytske Wittes”. Vermoedelijk is zij dezelfde als Jedts Jans (Jedts en Ytske zijn synoniemen, Wittes is het patroniem van haar vader).

 

GENERATIE IV

 

IV-a. Witte (Witse) Jans. Gedoopt op 20 augustus 1682 te Drogeham. Hij was de zoon van Jan Johannes (III-b) en Jedts Jans. Hij trouwde te Drogeham op 16 januari 1707 voor de kerk met (1) Sytske Folkes uit Drogeham. Zij was geboren rond 1681, afkomstig van Drogeham en overleden voor 1725. Witte trouwde later (2) met Geeske Jacobs voor de kerk te Drogeham, op 14 januari 1725. Witte woonde te Kootstertille. Uit het eerste huwelijk:

 

1.   Vrouk Wittes (v). Gedoopt op 30 october 1707 te Drogeham.

2.  Waltie Wittes (m). Gedoopt op 24 november 1709 te Drogeham.

3.   Jancke Wittes (v). Gedoopt op 29 april 1711 te Drogeham en overleden op 19 september 1753 te Harkema-Opeinde. Zij trouwde met Jelke Hendriks. Zie V-a.

4.   Waltie Wittes (m). Gedoopt op 13 mei 1714 te Drogeham.

5.   Folke Wittes (m). Gedoopt op 8 mei 1718 te Drogeham.

 

 

IV-b. Jan Jans (ook alias BOK en ook Jan Jans VAN DER HEIDE). Geboren rond 1688 en gedoopt op 24 mei 1688 te Drogeham. Hij overleed te Harkema-Opeinde op 29 januari 1757 en werd op 4 februari 1757 te Drogeham begraven. Hij was de zoon van Jan Johannes (III-b) en Jedts Jans. Hij was scheper en schaapsherder van beroep. Hij trouwde te Ureterp in juli 1710 met Tetje Heizes (Hennes). Tetje was gedoopt te Ureterp op 17 mei 1691 en overleed te Harkema-Opeinde op 11 april 1767, 75 jaar oud. Ze werd begraven op 21 april 1767 te Drogeham. Zij was de dochter van Heinse Barelds (Bartels, Barteles), boer en huisman te Ureterp en Hiltje Johannes (Jannes) (Zie ook http://web.inter.nl.net/hcc/Andrys.Stienstra/kertier/HZ013482.HTM). Uit dit huwelijk:

 

       1. Heinze (Henne) Jans (m). Geboren in 1719. Hij was getrouwd met Ymkje Bartels. Zie V-b.

       2. Jan Jans (m). Geboren in 1722 en trouwde met Ykje Binnes. Zie V-c.

       3. Hiltje Jans (v). Geboren in 1724 en gedoopt op 4 mei 1724 te Harkema-Opeinde. Zij trouwde met  Rones Reitses BLOEMBERGEN. Zie V-d.

       4. Bareld Jans (m). Geboren in 1726 te Harkema-Opeinde. Hij trouwde met Janke Jans. Zie V-e.

       5. Wiekje Jans (v). Geboren rond 1728.  Zij trouwde met Jeen Johannes. Zie V-f.

       6. Geeske Jans (v). Geboren in 1730. Zij trouwde met Rienk Warners. Zie V-g.     

7. Tjitske (Tietje) Jans (v). Geboren in 1732. Zij trouwde met Bareld Barelds. Zie V-h.

       8. Henke (Hinke) Jans van der Heide (v). Geboren in 1735 te Drogeham en werd op 5-jarige leeftijd gedoopt te Harkema-Opeinde op 21 augustus 1740. Haar vader werd vermeld als “Jan Jans van de heide”, in de doopacte. Zij overleed op 29 december 1814 te Oostermeer, 78 jaar oud en weduwe (ouders vermeld als Jan Jans VAN DER HEIDE en Fetje Heinzes). Zij trouwde op 2 maart 1760 te Oostermeer met Teunis Hemkes uit Oostermeer, geboren rond 1733 aldaar en overleden voor december 1814.

 

In 1719 vestigde Jan Jans zich te Harkema-Opeinde als scheper, door het in eigendomverwerven van een huis met grond aldaar, dat tevoren eigendom was van ene Zieppe Uilkes en gebruikt werd door Sybrich Annes. Jan woonde hier slechts korte tijd. In 1720 nam hij een scheperij (dwz huis met grond) over van Frerik Jelkes te Surhuizum, waar hij zich kennelijk vestigde. Het bezit in Harkema-Opeinde werd niet verkocht maar verhuurd, o.a. aan ene Wytze Joukes. Harkema-Opeinde en Surhuizum liggen vlak bij elkaar. Jan bleef dan ook ‘kerken’ in Harkema-Opeinde. In 1726 werd Jan Jans voor het eerst in de kohieren van de personele belasting opgenomen en in 1742 werd hij aangeslagen voor een bezit van 1000 Cgl. Vanaf 1727 is hij niet langer alleen eigenaar van het huis te Surhuizum, maar samen met ene Harmen Wilts, die zijn deel verhuurde. In 1740 nam Jan Jans het huis en de grond in Harkema-Opeinde zelf weer in gebruik, maar bleef ook het bedrijf te Surhuizum voortzetten. De oudste zonen waren toen 22 en 18 jaar en konden dus aan de scheperij bijdragen.

 

In de Quotisatiekohieren van 1749 staat vermeld: Jan Jansens Bok, Harkema-Opeinde, Achtkarspelen, scheper, redelijk in staat, gezin: 6 volwassenen, geen kinderen. Hij wordt dan aangeslagen voor een vermogen van circa 2500 Cgl.

 

Vanaf 1752 was zoon Jan Jans eigenaar en gebruiker van het bedrijf te Surhuizum. Het lijkt erop dat oude Jan en zijn nog ongetrouwde zoon Heinse zich slechts bezighielden met het bedrijf te Harkema-Opeinde.  Na het overlijden van Jan Jans in 1757 bleef zijn weduwe, Tetje Heinses, wonen op het bedrijf te Harkema-Opeinde, waarschijnlijk samen met de nog steeds ongetrouwde zoon Heinse en dochter Tjitske tot die in 1762 trouwde. Tetje overleed 10 jaar later, in april 1767. Op 17 mei werd de erfenis verdeeld. Heinse Jans, de oudste zoon, kreeg het huis, de schuur en de landerijen te Harkema, in totaal 30 lopenstal en 8 mad meden. Daarbij was een perceel achter Uble Jans (zie Henstra-Skaai van Sjoerd) “gebruikende land met heide hierbij maar niet de klijn” (turf), die Wytze Jans, huisman te Buweklooster toebehoorde (zou dit zijn oom Witte (Witse) Jans kunnen zijn geweest?). Jan Jans kreeg een kamp  onder Surhuizum en Tjitske Jans, gehuwd met Barelt Barelts, kreeg 4 kampen lands plus een hiemke op het Surhuisterveen, bij ‘t Blauwhuis. Het totale vastgoed omvatte een waarde van 9010 Cgl plus de onverdeeld blijvende heide. Ieder had recht op 1/7, dwz 1287 Cgl, en Heinse die het grootste gedeelte van de onroerende goederen kreeg, moest hiertegenover een schuld aan zijn broers en zusters aangaan van 3368 Cgl, af te lossen in twee jaar (!). Alleen de schuld aan het minderjarige kind van zus Wieke, die was overleden, mocht hij a 3% per jaar aanhouden, tot het kind volwassen zou zijn.

 

 

GENERATIE V

 

V-a. Jancke Wittes. Gedoopt op 29 april 1711 te Drogeham en overleden op 19 september 1753 te Harkema-Opeinde. Zij was de dochter van Witte Jans (IV-a) en Sytske Folkes. Zij trouwde op 6 februari 1735 te Drogeham met Jelke Hendriks, gedoopt op 20 april 1710 te Drogeham en overleden op 15 october 1765 te Harkema-Opeinde. Hij was boer te Drogeham en Harkema-Opeinde en was de zoon van Hindrick Reijdts (boer) en Ybeltje Clases. Uit dit huwelijk:

 

1. Jeltje Jelkes (v). Gedoopt te Drogeham op 23 oktober 1734.

2. Jeltje Jelkes (v). Gedoopt te Drogeham op 25 oktober 1737.

3. Witte Jelkes Westra (m). Gedoopt te Drogeham op 4 juni 1741, overleden te Augustinusga op 22 februari 1819. Hij woonde ten tijde van zijn huwelijk te Buweklooster en later bij de Roodeschuur. Hij trouwde op 13 november 1763 te Drogeham met Wijke Alberts uit Buweklooster.

4. Ibeltje Jelkes (v). Geboren te Harkema op 31 maart 1745, gedoopt te Drogeham op 2 mei 1745, wonende te Augustinusga. Zij trouwde te Drogeham op 30 maart 1766 met Rykle Baukes, afkomstig uit Buweklooster, wonende te Augustinusga.

5. Hendrik Jelkes (v). Geboren te Harkema op 11 januari 1749, gedoopt te Drogeham op 13 februari 1749.

6. Klaas Jelkes (m). Geboren te Harkema op 31 maart 1752, gedoopt te Drogeham op 7 mei 1752, wonende te Eestrum, overleden aldaar op 15 februari 1806. Hij was schoenmaker van beroep en trouwde te Eestrum op 21 mei 1780 voor de kerk met Bregtje Gerrits afkomstig uit Kootstertille, overleden te Eestrum op 28 januari 1809.


 

V-b. Heinze (Henne) Jans. Geboren in 1718 te Drogeham en op ongeveer 1 jarige leeftijd Nederlands Hervormd gedoopt op 24 september 1719 te Harkema-Opeinde. Hij overleed op 14 januari 1778 te Harkema-Opeinde. Hij was de zoon van Jan Jans (IV-b) en Tetje  Heinzes. Hij was boer en trouwde met Ymkje Bartels op 11 november 1770 te Drogeham (zowel Henne als Ymkje afkomstig van Harkema-Opeinde). Ymkje was geboren te Drogeham rond 1730 en overleden tussen 1778 en 1796. Uit dit huwelijk:

 

       1. Johannes Heinzes Henstra (m). Geboren in 1770 te Rottevalle. Hij trouwde met Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Zie VI-a.

       2. Bartel Heinzes Henstra (m). Geboren 1774. Hij trouwde met Beeuwkje Lieuwes. Zie VI-b.

 

 

V-c. Jan Jans van der Heide. Hij was geboren in 1722 en gedoopt op 3 april 1722 te Harkema-Opeinde. Hij was de zoon van Jan Jans (IV-b) en Tetje  Heinzes. Hij was scheper en huisman en trouwde op 25 mei 1748 in de Nederlands Hervormde kerk te Olderterp met Ykje Binnes (Bennes). Jan woonde toen in Surhuizum en Ykje in Olderterp. Ykje was geboren rond 1729 en overleed op 5 maart 1816 te Surhuizum, 87 jaar en weduwe. Zij was de dochter van Binne Harms en Tettje Kornelis. Uit dit huwelijk:

 

1. Binne Jans van der Heide (m). Geboren rond 1749 en overleden op 16 mei 1825 te Achtkarspelen, 76 jaar, ongehuwd.

2. Jan Jans (m). Geboren in 1752.

3. Harmen Jans van der Heide(m). Geboren in 1754 . Hij trouwde mogelijk met Gertje Pieters uit Bergum. Zie VI-c.

4. Tetje Jans van der Heide (v). Geboren te Drogeham op 7 december 1756. Zij trouwde in 1783 met Tijmen Hendriks VAN DER BIJ. Zie VI-d.

5. Wiekje (Wikkjen) Jans van der Heide (v). Geboren rond 1762. Zij trouwde met Johannes Edes (Eerdes) KAMSTRA. Zie VI-e.

 

Vanaf 1752 was Jan Jans de eigenaar en gebruiker van het bedrijf (eerder van zijn vader) te Surhuizum (ipv Jan Jans Bok en Harmen Wilts’ huurder, zie boven). Toen Jan Jans Bok overleed, hield Jan Jans de scheperij voor gezien. Hij wordt vanaf dan aangeduid als huisman. Het huis te Surhuizum werd verkocht aan Jouke Wytzes te Noordijk, prov Groningen, mogelijk een zoon van Wytze Joukes, de vroegere huurder van de scheperij te Harkema-Opeinde (zie IV-b), met nog 2 jaar huur ten gunste van Jan Jans alsmede het zg ‘niaarsrecht’ (recht van voorkeur bij verkoop). Voor deze aankoop ging Jouke een schuld aan bij de weduwe van Jan Jans Bok (Jan Jans’ moeder), Tetje Heinses, van 1500 Cgl, welke zij vervolgens meteen cedeerde aan Jochum Sijmens, een minderjarige vrijgezel te Surhuisterveen.

 

      

V-d. Hiltje Jans (v). Geboren in 1724 en gedoopt op 4 mei 1724 te Harkema-Opeinde. Zij was de dochter van Jan Jans (IV-b) en Tetje Heinzes. Zij trouwde te Oostermeer op 29 augustus 1756 met Rones Reitses BLOEMBERGEN (ook Jeroen REITSMA). Hij was boer, gedoopt te Terband op 8 april 1725, overleden te Oostermeer op 17 november 1808, zoon van Reitse Roones BLOEMBERGEN en Engeltje Aukes.  Hij was eerder getrouwd rond 1750 met Aukjen Klazes (1727- 1756). Uit dit huwelijk:

 

       1.  Reitze Rones Bloembergen (m). Geboren te Oostermeer op 29 november 1757 en overleden te Rottevalle op 10 november 1835. Hij was boer van beroep en trouwde te Opeinde op 2 september 1787 met Aaltje Gjalts VAN DER LEI, geboren te Suameer in 1768, overleden te Rottevalle op 28 januari 1838, dochter van Gjalt Lieuwes en Antje Klazes. Zij hadden twee kinderen: Rone (1798-1836) en Gjalt (1801-1884).

       2. Auke Rones Bloembergen (m). Geboren rond 1763, wonende te Oostermeer, overleden na 1811.

       3. Engeltje Rones Bloembergen (v).  Geboren te Oostermeer op 1 augustus 1765 en overleden aldaar op 9 juni 1846. Zij is getrouwd te Oostermeer op 29 mei 1791 met Gerk Atzes HUISMA landbouwer, geboren te Surhuizum rond 1768, overleden te Oostermeer op 28 april 1841, zoon
van Atse Jans en Akke Roels. Ze hadden 5 kinderen: Hiltje (1794-1869), Rones (1796-1868), Hebeltje (1802-1860), Johannes (1803), en Auke (1807-1873).
      

 

 

V-e. Bareld (Bartel) Jans. Geboren in 1726 te Harkema-Opeinde en Nederlands-Hervormd gedoopt op 31 maart 1726 te Harkema-Opeinde. Hij was de zoon van Jan Jans (IV-b) en Tetje  Heinzes. Hij was boer en trouwde op 5 april 1761 te Drogeham met Janke Jans. Bareld was afkomstig uit Harkema-Opeinde en Janke Jans uit Opende (Groningen). Zij was gedoopt op 16 januari 1729 te Opende (Gr). Zij was de dochter van Jan Jans WEDMAN en Fokeltje Jans. Uit dit huwelijk:

 

       1. Jan Barelds Schoolland (m).  Geboren op 14 februari 1762 te Oostermeer en overleden op 25 april 1823 te Ureterp. Hij trouwde met Janke Gjalts LANDMETER. Zie VI-f.

 

 

 

V-f. Wieke Jans. Geboren mogelijk in 1728 en overleden voor 1757.  Zij was de dochter van Jan Jans (IV-b) en Tetje Heinzes. Zij trouwde op 8 februari 1749 te Drogeham met Jeen Johannes, boer te Oostermeer. Wiekje woonde ten tijde van haar huwelijk te Drogeham. Uit dit huwelijk:

 

       1. Jan Jeens (m).

 

 

V-g. Geeske Jans Bok. Geboren in 1730 en gedoopt op 24 september 1730 te Drogeham, overleden te Witveen onder Oostermeer op 31 januari 1806, 75 jaar oud. Zij was de dochter van Jan Jans (IV-b) en Tetje Heinzes. Zij trouwde 8 april 1759 voor de kerk te Oostermeer met  Rienk Warners, een redelijk welgesteld boer. Hij was geboren te Oostermeer op 18 januari 1710 en gedoopt aldaar op 14 februari 1710. Hij overleed te Witveen op 9 mei 1787, 77 jaar oud. Hij was de zoon van Warner Ritskes (boer) en Hiltje Jans. Hij wordt in 1749 aangeslagen voor een vermogen van Cgl 1500. Rienk was eerder getrouwd met Grietje Wybrens, op 3 april 1730 te Oostermeer voor de kerk. Zij was gedoopt in Garyp op 27 december 1711 en overleed in 1757 te Oostermeer. Zij was de dochter van Wybren Klazes (boer) en Jitske Minnes. Zij had 7 kinderen. Uit het huwelijk van Geeske Jans en Rienk Warners:

 

       1. Johannes Rienks van Warners (m). Geboren 1761 te Witveen en gedoopt op 13 september 1761 te Oostermeer. Hij overleed aldaar op 21 juli 1835. Hij trouwde te Rottevalle op 31 october 1784 met Pietje Brands VEENSTRA, dochter van Brand Feitzes en Teetske Lieppes. Zij was geboren rond 1763 te Rottevalle en overleed te Rottevalle op 31 januari 1848. Zij hadden twee kinderen: Geeske (1785-1869) en Hillebrand (1787-1874). Johannes Rienks uit Oostermeer nam in 1811 de naam Warners, tesamen met zijn kinderen Geeske, 26, Opeinde, en Hillebrand, 24, en kleinkind (van Geeske) Ieksjen, 10 weken.

       2. Heinze Rienks van Warners (m). Geboren in 1764 te Witveen en gedoopt te Oostermeer op 2 september 1764. Hij overleed op 18 september 1840 te Oostermeer. Hij trouwde op 25 mei 1794 te Oostermeer met (1) Tytsje Johannes, geboren rond 1770 en overleden voor 1800. Zij hadden een dochter Tytsje (1795-1865) en een dochter Geeske (1894). Heinze trouwde op 30 maart 1800 te Oostermeer met (2) Froukje Tymens VAN DER BIJ, geboren te Harkema-Opeinde op 11 december 1776 en overleden op 6 october 1858 te Oostermeer, 81 jaar en weduwe. Zij was de dochter van Tymen Hendriks VAN DER BIJ en Trijntje Ates. Zij hadden 5 kinderen: Rienk (1802-1876), Trijntje (1804-1880), Geeske (1806-1812), Tijmen (1809), Tijmen (1811-1876), Johannes (1814-1893). Heinse Rienks te Oostermeer nam in 1811 de naam Warners, tesamen met kinderen Tietje, 16, Rienk, 9, Trijntje, 7, Geeske, 5, en Tijmen, 1/2.

       3. Bareld Rienks de Boer (m). Geboren te Witveen op 18 mei 1768 en gedoopt te Oostermeer op 17 juli 1768. Hij overleed te Rottevalle op 6 januari 1865. Hij was landbouwer en gecommiteerde van de Rottevalster Veencompagnons. Hij trouwde op 3 augustus 1794 te Rottevalle met Baukje Jans SIETZEMA, dochter van Jan Geeuwkes SIETZEMA en Sjoerdtje Willems. Zij was gedoopt op 9 october 1769 te Rottevalle en overleed aldaar op 12 mei 1840. Zij hadden 5 kinderen: Sjoerdje (1795-1885), Rienk (1796-1841), Geeske (1799-1885), Jan (1801-1875), Hiltje (1807-1874) en Geeuwke (m, 1809-1844). (Zie ook http://www.groenj.freeler.nl/index.htm).

 

 

V-h. Tjitske (Tietje) Jans. Geboren in 1732 en Nederlands Hervormd gedoopt op 19 april 1732 te Harkema-Opeinde. Zij was de dochter van Jan Jans (IV-b) en Tetje Heinzes. Zij ging in ondertrouw op 13 december 1761 te Opeinde en trouwde op 28 februari 1762 te Drogeham voor de kerk en in februari 1762 te Oudega (Sm) met Bareld Barelds van Smallinger Opeinde. Bareld was gedoopt te Opeinde op 6 maart 1729. Bareld was de zoon van Barelt Theunis en Antje Foppes (Zie ook http://web.inter.nl.net/hcc/Andrys.Stienstra/kertier/HZ013437.HTM). Ten tijde van hun huwelijk woonde Tjitske te Harkema-Opeinde en Bareld te Opeinde (Smal). Uit dit huwelijk:

 

       1. Antje Barelds de Jong (v). Geboren rond 1763 te Surhuisterveen en gedoopt op 18 december 1763 te Surhuisterveen. Zij overleed op 29 juni 1830 te Rottevalle, Achtkarspelen, 66 jaar en gehuwd. Zij trouwde (1) op 27 juni 1784 te Opeinde voor de kerk met Foppe Sjierks BIJMA, gedoopt te Kollumerzwaag op 7 maart 1745. Hij overleed te Opeinde op 24 november 1819. Hij was boer en bijenhouder van beroep en  was de zoon van Sierk Rudmers en Trijntje Foppes. Zij hadden 6 kinderen: Trijntje (1785-1824), Bareld (1786-1867), Tietje (1788-1827), Antje (1791-1873), Sierk (1795-na 1811) en Tetje (1805-1889). Antje trouwde (2) op 12 mei 1821 te Drachten met Wiebren Wobbes VAN DER VEEN, geboren 1762 te Opeinde en gedoopt aldaar 7 februari 1762. Hij overleed op 13 november 1833 te Rottevalle en was de zoon van Wobbe Liebbes en Janke Wybrens VAN DER VEEN.

       2. Bareld Barelds de Jong (m). Geboren rond 1767 te Surhuisterveen en overleden op 8 juli 1840 te Surhuisterveen, 73 jaar oud, en gehuwd. Hij was landbouwer van beroep en trouwde op 28 mei 1792 te Surhuisterveen met Jitske Gerbens TERPSTRA, geboren rond 1765 te Ureterp en overleden op 14 december 1845 te Surhuisterveen. Zij was de dochter van Gerben Kornelis`TERPSTRA en Sjoukjen Remmelts. Zij hadden 7 kinderen: Tietje (1793-1873), Sjoukjen (1794), Sjoukjen (1796), Antje (1799-1886), Bareld (1801-1860), Trijntje (1803),  Trijntje (1804-1893).

3. Tettje (Fetje) Barelts de Jong (v). Gedoopt 9 april 1769 te Surhuisterveen en overleden op 26 november 1832 te Surhuisterveen, Achtkarspelen, 63 jaar oud. Zij trouwde met Hans Jans NIEUWENHUIS op 15 november 1789 te Surhuisterveen, vanwaar zij beiden afkomstig waren. Hans was boer en arbeider en geboren te Oostermeer in 1767, woonde te Surhuisterveen en overleed aldaar op 2 october 1853. Hij was de zoon van Jan Folkerts NIEUWENHUIS en Wipkje Errits POSTMA. Zij hadden 12 kinderen: Tietje (1790), Jan (1791-1869), Bareld (1794-1852), Folkert (1798-1877), Hendrik (1799), Hendrik (1801), Tietje (1803-1882), Foppe (1805-1884), Wipke (1808-1838), Wietske (1810-1881), Hendrik (1811-1889), Bareld (1813-1881).

       4. Jan Barelds de Jong (m). Geboren 14 april  1772 te Surhuisterveen en gedoopt aldaar op 19 april 1772. Hij is overleden op 14 augustus 1831 te Surhuisterveen, 59 jaar en weduwnaar. Hij was arbeider en trouwde op 15 mei 1796 te Surhuisterveen (vanwaar hij afkomstig was) met Hiltje Theunis (Teunes) uit Oostermeer, met verlof van het gerecht van Tietjerksteradeel. Hiltje Theunis was geboren in 1773 en overleed op 7 april 1828 te Achtkarspelen. Zij hadden 2 kinderen: Bareld (1799-1863) en Tiete (1805).

       5. Geeske Barelds de Jong (v). Geboren  op 28 juli 1774 te Surhuisterveen en gedoopt aldaar op 14 augustus 1774. Zij is overleden op 13 mei 1848 te Surhuisterveen, 72 jaar en gehuwd. Zij was landbouwer en  trouwde op 4 februari 1798 te Surhuisterveen met Frederik (Freerk) Halbes OLDENBURGER,  geboren rond 1773 te Surhuisterveen en overleden op 19 juli 1851 te Bergum (Tietjerksteradeel). Hij was de zoon van Halbe Rinses OLDENBURGER en Grietje Freerks. Zij hadden twee kinderen:  Halbe (1802) en Bareld (1808-1847).

 

 

 

GENERATIE VI

 

VI-a. Johannes Heinzes Henstra. Geboren in 1770 te Rottevalle en overleden op 19 juni 1820 te Achtkarspelen, 50 jaar oud, weduwnaar van een dag. Hij was de zoon van Heinze Jans (V-b) en Ymkje Bartels. Hij trouwde op 19 mei 1799 te Rottevalle met Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Zij was geboren rond 1776 en overleed op 18 juni 1820 te Achtkarspelen, 44 jaar. Uit dit huwelijk:

 

       1. Sander Johannes (m). Geboren 1800 te Veenwouden. Hij trouwde met Grietje Cornelis FOLKERTSMA. Zie VII-a.

       2. Henne (Heinze) Johannes (m). Geboren 3 september 1802 te Rottevalle. Hij trouwde met Aukje Jans BOSMA. Zie VII-b.

       3. Anne Johannes (m). Geboren  in 1805. Hij trouwde met Trijntje Lieuwes DE HAAN. Zie VII-c.

       4. Ieme Johannes (m). Geboren  in 1808.

       5. Hendrik Johannes (m). Geboren in 1810. Zie VII-d.

       6. Bareld Johannes (m). Geboren in 1814 te Nijega. Hij was getrouwd met Aukjen Tjeerds WESTRA. Zie VII-e.

       7. Trijntje Johannes (v). Geboren in 1816 en overleden op 31 october 1817 te Achtkarspelen, 1 jaar oud.

       8. Trijntje Johannes (v). Geboren in 1820 en overleden op 21 juni 1820 te Smallingerland, 6 maanden oud.

 

Johannes Heinzes neemt in 1811 de familienaam HENSTRA aan, tesamen met kinderen Sander, 11, Heinze, 9, Anne, 6, Ieme, 3, Hendrik, 1 uit Rottevalle 52 (huisnummer). In hetzelfde huis woonde Hendrik Jans OEBELES, die de naam Oebeles aannam tesamen met zijn kind Ritske, 10.

 

 

VI-b. Bartel Heinzes Henstra. Geboren 1774 en overleden op 15 juni 1814 te Kollum, 40 jaar en weduwnaar. Hij was de zoon van Henne Jans (V-b)en Ymkje Bartels. Hij trouwde met Beeuwkje Lieuwes op 15 februari 1801 te Augsbuurt, waar Beeuwkje woonde. Bartel was afkomstig van Buitenpost. Uit dit huwelijk:

                                                 

       1. Wytske Bartels (v). Geboren rond 1803. Zij trouwde in 1821 met Harmen Hoekstra en in 1831 met Sjoerd Heerkes VAN DER MEER. Zie VII-f.

       2. Henne Bartels (m). Geboren rond 1810. Hij trouwde met Trijntje TAMMINGA. Zie VII-g.

 

In 1811 nam Bartel Heinzes te Kollum de naam HENSTRA aan, tesamen met zijn kinderen Wytske, 8 en Heinze, 1 jaar oud.

 

 

VI-c. Harmen Jans van der Heide. Geboren rond 1759 te Bergum en overleden op 9 januari 1837 in zijn huis te Bergum nummer 44, 7 uur s’avonds, 78 jaar en gehuwd. Hij was waarschijnlijk de zoon van Jan Jans (V-c) en Ykje Binnes. Hij trouwde op 2 augustus 1801 te Bergum (Tietj) met Gertje Pieters uit Bergum, waar hij zelf ook van afkomstig was. De eerste twee kinderen zijn volgens hun overlijdensactes kinderen van Harmen Jans en Jetske Pieters. Ene Jetske Pieters DAMSTRA overleed op 25 september 1841, 67 jaar oud en weduwe van Harmen Jans van der Heide, dochter van Pieter Jans. Zij overleed in hetzelfde huis als Harmen en dezelfde buren geven het overlijden aan als dat van Harmen. Het derde kind, dat jonger was, heeft echter als moeder wel Gertje Pieters, met wie Harmen in 1801 trouwde. Zijn er twee Harmens? Kinderen:

 

           1. Antje Harmens van der Heide (v). Geboren rond 1798 te De Valom (tussen Veenwouden en Broeksterwouden) en overleden op 16-jarige leeftijd op 23 april 1814 te Bergum. In haar OL acte wordt de moeder genoemd als Jetske Pieters.

           2. Jan Harmens van der Heide (m). Geboren rond 1804 te Bergum en overleden op 8 april 1814, 11 jaar oud, te Bergum. In de OL acte wordt zijn moeder genoemd als Jetske Pieters.

           3. Grietje Harmens van der Heide (van der Heyde) (v). Geboren rond 1805 te Bergum en overleden op 14 mei 1870 te Hardegarijp, 65 jaar oud, en gehuwd (haar moeder wordt in de OL acte genoemd als Gertje Pieters MOM). Zij was (1)  getrouwd op 27 september 1827 te Tietjerksteradeel met Pier Gerbens VELLINGA, geboren rond 1790 en overleden op 30 november 1839. Zij hadden 5 kinderen: Harmen (1828), Wybren (1830), Jetze (1833), Jan (1835-1838), en Klaaske (1837). Pier Vellinga was eerder getrouwd met Klaaske Petrus' Draayenberg. Grietje trouwde (2) op 25 januari 1845 te Tietjerksteradeel met Binnert Baukjens DE LANG.

 

In 1811 nam Harmen Jans uit Bergum de naam VAN DER HEIDE aan, tesamen met zijn kinderen Antje, 12, Jan, 6, en Grietje, 4.

 

 

VI-d. Tetje Jans VAN DER HEIDE. Geboren te Drogeham op 7 december 1756 en overleden te Surhuisterveen na 1815. Zij was de dochter van Jan Jans (V-c) en Ykje Binnes. Zij trouwde op 2 november 1783 in haar woonplaats Drogeham met Tiemen Hendriks VAN DER BIJ uit Surhuizum. Tiemen was geboren rond 1747 te Buitenpost en overleed op 23 november 1815 te Surhuizum, 68 jaar oud. Hij was landbouwer van beroep en was de zoon van Hendrik Antoons VAN DER BIJ  en Hylkjen Egberts. Tiemen was weduwnaar van Trijntje Ates, geboren rond 1750. Uit dit huwelijk:

 

1. Ykje Tiemens van der Bey (v). Geboren op 21 juni 1784 te Harkema-Opeinde, gedoopt op 6 maart 1785 te Drogeham en overleden 5 november 1845 te Achtkarspelen, 61 jaar en gehuwd. Zij trouwde op 25 november 1813 te Augustinusga met Andries Goitzens Nicolai. Hij was geboren op 31 october 1778 te Drogeham en overleed op 11 januari 1847 te Surhuizum, Achtkarspelen, 69 jaar en weduwnaar. Hij was boer en arbeider en de zoon van Goitzen Nicolay en Trijntje Alberts ALMA. Zij hadden een zoon Goitzen NICOLAI, geboren 1814 te Achtkarspelen.

2. Hendrik Tymens van der Bij (ook van der Bey) (m). Geboren te Harkema-Opeinde rond  1787 en overleden op 12 februari 1844 te Achtkarspelen, 57 jaar en gehuwd. Hij trouwde op 11 september 1808 te Drogeham met Trijntje Jans VAN DER HOOG, geboren rond 1786 en overleden op 4 februari 1864 te Achtkarspelen, 78 jaar en weduwe.Ten tijde van hun huwelijk was het echtpaar afkomstig van Harkema-Opeinde. Zij hadden 10 kinderen: Tiemen (1809-1890), Hylkjen (1812-1871), Tjitske (1815-1863), Tettje (1817), Vroukje (1820), Egbert (1822-1859), Pieter (1825-1840), Bintje (1827-1896), Antje (1830), Ykjen (1833-1909).

3. Egbert Tiemens van der Bij (ook van der Bey) (m). Geboren rond 1795 en overleden op 6 maart 1860 te Achtkarspelen, 65 jaar oud en weduwnaar. Hij trouwde op 15 mei 1830 te Achtkarspelen met Geeske Jans WIJMA, geboren rond 1810 en overleden op 6 april 1852 te Achtkarspelen, 42 jaar en gehuwd. Zij was de dochter van Jan Gosses WIJMA en Rymke Hayes. Geeske had een buitenechtelijk kind, Emke Heerkes WIJMA (1827-1829). Met Egbert van der Bey had ze nog 9 kinderen: Tettje (1830), Trijntje (1832), Hylkjen (1833-1903),Jan (1835-1882), Janke (1837), Bintje (1840), Rikstje (1842), Tiemen (1844), Rikstje (1851).

4. Bintje Tiemens van der Bij (v). Geboren in 1798 te Harkema-Opeinde en overleden op 4 juli 1815 te Surhuizum, 17 jaar oud.

 

 

 

VI-e. Wiekje (Wikkjen) Jans van der Heide. Geboren rond 1762 te Drogeham en overleden op 21 mei 1831 te Surhuizum, 69 jaar en weduwe. Zij was de dochter van Jan Jans (V-c) enYkje Binnes (Bennes). Zij trouwde met Johannes Eerdes KAMSTRA op 27 augustus 1786 te Surhuizum. Johannes was geboren rond 1749 te Oostermeer en overleed op 54-jarige leeftijd op 24 october 1813 te Surhuizum. Hij woonde te Surhuizum en was de zoon van Eerde Johannes en Hinke Pieters. Uit dit huwelijk:

 

       1. Jan Johannes Kamstra (m). Geboren rond 1787 en overleden  op 10 maart 1847 te Achtkarspelen, 60 jaar en gehuwd. Hij trouwde op 19 maart 1814 te Surhuizum met Stijntje Douwes TILMA (ook TILLEMA), geboren rond 1781 en overleden op 16 december 1854 te Achtkarspelen, 73 jaar en weduwnaar. Zij hadden 5 kinderen: Wickjen (1814-1814), Johannis (1816), Vokeltje (1820), Korneliske (1823-1828), Douwe (1825-1848).

       2. Hinke Johannes Kamstra (v). Geboren te Surhuizum op 1 november 1791 en overleden op 8 augustus 1833 aldaar, 42 jaar en gehuwd. Zij was arbeidster en trouwde op 2 april 1821 te Achtkarspelen met Hylke Egberts PULTRUM, arbeider. Hij was geboren te Surhuisterveen op 25 maart 1794 en overleed op 22 december 1879. Hij was de zoon van Egbert Jurjens PULTRUM en Aaltje Jelles DE VRIES. Zij hadden 2 kinderen: Eeke (1821) en Egbert (1831).

 

Johannes Eerds uit Surhuisterveen neemt de naam KAMSTRA aan in 1811 tesamen met kinderen Jan, 25 en Hinke, 20. Hij trouwde later (2) op 17 juli 1834 te Grootegast met Tietje Lammerts HOEKSTRA. Zij was geboren te Surhuisterveen rond 1781 en overleed voor 1880. Zij was de dochter van Lammert Tjeerds en Geeske Sybes. Zij was weduwe van Cornelis Jans DE VRIES (geboren rond 1780).

 

 

VI-f. Jan Barelds Schoolland. Geboren op 14 februari 1762 te Oostermeer en overleden op 25 april 1823 te Ureterp, 61 jaar en gehuwd. Hij was de zoon van Bareld Jans (V-e) en Janke Jans. Hij was huisman te Ureterp en trouwde op 2 mei 1784 te Drachten met Janke Gjalts LANDMETER, beiden afkomstig van Noorderdrachten. Janke was geboren te Noorderdrachten in 1765 en overleed te Ureterp op 23 april 1837, 72 jaar oud. Zij was de dochter van Gjalt Hendriks LANDMETER en Eva Poppes. Uit dit huwelijk:

 

1.  Bareld Jans Schoolland (m). Geboren op 11 juli 1786 te Ureterp en overleden aldaar op 23 mei 1867. Hij trouwde met (1) Minke ZIJLSTRA en (2) Trijntje WOUDA.  Zie VII-h.

2.  Eva Jans Schoolland (v). Gedoopt op 13 april 1789 te Ureterp  en oerleden te Drachten op 6 februari 1851. Zij was getrouwd met Durk Tjallings LANDHEER. Zie VII-i.

3.  Janke Jans Schoolland (v). Geboren te Ureterp op 21 april 1796 en overleden aldaar op 4 september 1876. Zij was getrouwd met Rienk Berends VAN DER MEER. Zie VII-j.

4.  Hinke Jans Schoolland (v). Geboren rond 1798 en overleden op 28 maart 1853 te Opsterland, 55 jaar oud en ongehuwd.

 

In 1811 neemt Jan Barelds (toen woonachtig te Ureterp) de naam SCHOOLANT aan, wat later veranderde tot Schoolland (ook Schooland werd gebruikt). Hij nam deze naam aan met zijn kinderen Bareld, 25, Eva, 23, Janke, 15 en Hinke, 13, en kleinkinderen (van Bareld) Jan, 2, en Wytske, ¾.

 

 

GENERATIE VII

 

VII-a. Sander Johannes Henstra. Geboren 1800 te Veenwouden. Hij is de zoon van Johannes Heinses HENSTRA (VII-a) en Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Hij trouwde op 2 februari 1830 te Dantumadeel met Grietje Cornelis FOLKERTSMA. Zij was geboren in 1799 te Harlingen en is de dochter van Cornelis Johannes FOLKERTSMA     en Elisabeth Gerbrandus VAN BACKUM. Uit dit huwelijk:

 

           1. Elisabeth Sanders (v). Geboren 20 november 1830 te Veenwouden.

           2. Grietje Sanders (v). Geboren 21 maart 1832 te Veenwouden.

           3. Johannes Sanders (m). Geboren 3 april 1834 te Veenwouden en overleden op 29 november 1900 te Ooststellingwerf, 66 jaar en ongehuwd.

           4. Angenieta (Antje) Sanders (v). Geboren 11 november 1835 te Veenwouden en overleden op 19 december 1905 te Smallingerland, 70 jaar oud en gehuwd. Zij trouwde met Johannes Piers SCHURER op 16 mei 1863 te Tietjerksteradeel, en zij hadden 3 kinderen: Aldert (1869-1912), Johannes (1872) en Henderika (1881).

           5. Cornelis Sanders (m). Geboren 28 maart 1838 te Veenwouden. Hij was getrouwd met Sipkje OEGEMA. Zie VIII-a.

           6. Gerbrandus Sanders (m). Geboren 9 juni 1840 te Zwaagwesteinde.

           7. Gerbrandus Sanders (m). Geboren rond 1846 te Opeinde. Hij trouwde met Trijntje VAN DER MEULEN. Zie VIII-b.

           8. Hendrik Sanders (m). Geboren 9 april 1847 te Zwaagwesteinde.

 

 

 

VII-b. Heinze (Henne) Johannes Henstra. Geboren 3 september 1802 te Rottevalle. Hij is de zoon van Johannes Heinses HENSTRA (VI-a) en Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Hij trouwde op 4 juni 1836 te Tietjerksteradeel met Aukje Jans BOSMA. Uit dit huwelijk:

 

           1. Jan Heinses (m). Geboren 2 februari 1837 te Tietjerksteradeel en overleden op 27 december 1906 aldaar, 69 jaar oud en gehuwd.

           2. Grietje Heinses (v). Geboren 27 mei 1839 te Tietjerksteradeel.

 

 

 

VII-c. Anne Johannes Henstra. Geboren  in 1805 en overleden op 11 juni 1835 te Achtkarspelen, 30 jaar oud en gehuwd. Hij is de zoon van Johannes Heinses HENSTRA (VI-a) en Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Hij trouwde met Trijntje Lieuwes DE HAAN. Uit dit huwelijk:

 

       1. Lieuwe Annes (m). Geboren rond 1832. Hij trouwde (1) met Martje Pieters GJALTEMA en (2) met Gebke DE BOER. Zie VIII-c.

 

 

 

VII-d. Hendrik Johannes Henstra. Geboren in 1810 en overleden 7 november 1887 te Achtkarspelen , 76 jaar en gehuwd.  Hij was de zoon van Johannes Heinzes HENSTRA (VI-a) en Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Hij trouwde op 25 mei 1846 te Achtkarspelen met Akke Lammerts NICOLAY, geboren 18 october 1813 te Buitenpost (Achtkarspelen) en overleden op 13 october 1888 te Achtkarspelen, 75 jaar en weduwe. Zij was de dochter van Lammert Goitzens NICOLAY en Trijntje Durks HELLINGA. Uit dit huwelijk:

 

       1. Lammert (m). Geboren  16 mei 1847 te Achtkarspelen en overleden op 3-jarige leeftijd op 25 october 1849 te Achtkarspelen.

       2. Trijntje (v). Geboren 24 januari 1851 te Achtkarspelen. Zij trouwde met Sierk HOEKSTRA. Zie VIII-d. 

 

 

 

VII-e. Bareld Johannes Henstra. Geboren in 1814 te Nijega en overleden op 30 januari 1870 te Smallingerland, 56 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Johannes Heinzes HENSTRA (VI-a) en Grietje Sanders VAN DER MEULEN. Hij was getrouwd met Aukjen Tjeerds WESTRA, op 21 november 1839 te Smallingerland. Zij was geboren op 25 april 1813 te Nijega en overleed aldaar op 10 november 1881. Zij was de dochter van Tjeerd Roels WESTRA en Wietske Wietzes HERDER. Uit dit huwelijk:

 

           1. Johannes Barteles (m). Geboren rond 1840 te Nijega. Hij was getrouwd met Zwaantje Sjoukes ELZINGA. Zie VIII-e.

           2. Wietske Barelds (v). Geboren rond 1844 en overleden op 21 april 1890 te Smallingerland.

           3. Grietje Barelds (v). Geboren rond 1847 en overleden op 15 mei 1848 te Smallingerland, 1 jaar oud.

           4. Tjeerd Barelds (m). Geboren rond 1848 en overleden op 1 juni 1919 te Smallingerland, 67 jaar oud en weduwnaar.

 

 

 

VII-f. Wytske Bartels Henstra. Zij was geboren rond 1803 en overleed op 35-jarige leeftijd te Dokkum, op 24 september 1838. Dit was twee dagen na de geboorte van haar zoon Bartel. Zij was de dochter van Bartel Heinzes (VI-b) en Beeuwkje Lieuwes. Zij trouwde (1) met Harmen HOEKSTRA in 1821 en (2) met Sjoerd Heerkes VAN DER MEER op 3 juli 1831 te Dokkum. Sjoerd is de zoon van Heerke Jans VAN DER MEER en Hiltje Sjoerds VAN DER WAL. Uit dit tweede huwelijk:

 

1. Heerke Sjoerds van der Meer (m). Geboren 24 mei 1823 te Dokkum.

2. Hiltje Sjoerds van der Meer (v). Geboren 31 juli 1833 te Dokkum.

3. Bieukje Sjoerds van der Meer (v). Geboren 24 october 1834 te Dokkum.

4. Hiltje Sjoerds van der Meer (v). Geboren 9 augustus 1837 te Dokkum.

5. Bartel Sjoerds van der Meer (m). Geboren 22 september 1838 te Dokkum.

 

Sjoerd Heerkes van der Meer trouwt later met (2) Martje Pieters DIJKSTRA, op 16 juni 1839 te Dokkum en had met haar een zoon Pieter Sjoerds VAN DER MEER, geboren 20 april 1840 te Dokkum.

 

 

VII-g. Heinze Bartels Henstra (ook Henne en Heinso). Geboren rond 1810 en overleden op 8 september 1849 te Dokkum, 38 jaar oud en gehuwd. Hij was de zoon van Bartel Heinzes (IV-b) en Beeuwkje Lieuwes. Hij trouwde met Trijntje TAMMINGA op 17 september 1837 te Dokkum. Uit dit huwelijk:

 

           1. Bartel Heinzes (m). Geboren 10 october 1837 te Dokkum en overleden 31 augustus 1849 aldaar, 11 jaar oud.

           2. Hiltje Heinzes (v). Geboren 27 november 1839 te Dokkum en trouwde met Enne DORENBOS. Zie VIII-f.

           3. Wytske Heinzes (v). Geboren op 11 october 1841 te Dokkum. Zij was getrouwd met Minne Folkerts BOTMA. Zie VIII-g.

           4. Janke Heinzes (v). Geboren op 9 november 1844 te Dokkum. Zij trouwde met Rommert BRUINING. Zie VIII-h.

           5. Bieuwkje Heinzes (v). Geboren op 12 februari 1848 te Dokkum. Zij trouwde met Hoite HOEKSTRA. Zie VIII-i.

 

 

 

VII-h. Bareld Jans Schoolland. Geboren op 11 juli 1786 te Ureterp en overleden aldaar op 23 mei 1867, 81 jaar oud en weduwnaar. Hij was de zoon van Jan Barelds SCHOOLLAND (VI-f) en Janke Gjalts LANDMETER. Hij was koopman van beroep en trouwde (1) op 15 januari 1809 te Drachten met Minke (Hinke) Bouwes ZIJLSTRA. Zij was geboren op 17 december 1787 te Zuiderdrachten en gedoopt te Drachten op 13 januari 1788. Zij overleed op 17 januari 1829 te Ureterp, 32 jaar oud. Zij was de dochter van Bouwe Reins ZIJLSTRA en Wytske Rinses KIJLSTRA.  Uit dit huwelijk:

 

1.    Jan Barelds Schoolland (m). Geboren op 31 juli 1809 te Noorderdrachten en overleed te Ureterp op 28 februari 1869. Hij was getrouwd met Jantje REMERIE. Zie VIII-j.

2.  Wytske Barelds Scholand (v). Geboren rond 1811 en overleden op 10 augustus 1812 te Ureterp, Opsterland, 1 jaar oud.

3.  Wytske Barelds Schoolland (ook Scholand) (v). Geboren op 21 juli 1813 te Ureterp en overleden op 4 augustus 1892 te Smallingerland, 79 jaar oud en weduwe. Zij trouwde met Bartele Rienks EELKEMA. Zie VIII-k.

4.  Janke Barelds Schoolland (v). Geboren op 31 juli 1817 te Opsterland en overleden op 13 december 1861 te Opsterland. Zij trouwde met Willem Fokkes de Jong. Zie VIII-l.

5.  Yfke (Iefke) Barelds Schoolland (v). Geboren op 8 januari 1820 te Opsterland. Zij trouwde met Sytze Wytzes DE BOER. Zie VIII-m.

 

 

 

Bareld Jans Schoolland trouwde (2) op 22 mei 1823 te Opsterland met Trijntje Piers WOUDA. Zij was geboren op 22 januari 1782 te Fochteloo en overleed voor 1867. Zij was de dochter van Pier WOUDA en Riekeltje Baukes. Zij was eerder getrouwd, op 17 mei 1801 te Siegerswoude, met Auke Piers, mogelijk de zoon van Pier Folkerts en Fetje Roels.

 

 

 

VII-i. Eva Jans Schoolland. Gedoopt op 13 april 1789 te Ureterp en overleden op 6 feburari 1851 te Drachten, Smallingerland, 61 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Jan Barelds SCHOOLLAND (VI-f) en Janke Gjalts LANDMETER. Zij trouwde op 10 februari 1811 te Ureterp met Durk Tjallings LANDHEER. Hij was geboren op 6 november 1791 te Zuiderdrachten en overleed op 29 augustus 1853 te Ureterp. Hij was de zoon van Tjalling Durks LANDHEER en Syke Eebes. Uit dit huwelijk:

 

1. Tjalling Durks Landheer (m). Geboren op 13 maart 1812 te Ureterp, Opsterland en overleden aldaar op 3 januari 1888. Hij trouwde op 19 november 1842 met Grietje Hendriks VISSER. Zij was geboren op 3 november 1803 te Oudega en overleed op 25 mei 1857 te Ureterp. Uit dit huwelijk Eva (1849-1893).

2. Jan Durks Landheer (m). Geboren op 23 februari 1820 te Opsterland en overleden op 27 januari 1823 te Smallingerland, 2 jaar oud.

 

 

 

VII-j. Janke Jans Schoolland. Geboren op 21 april 1796 te Ureterp en aldaar overleden op 4 september 1876, 80 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Jan Barelds SCHOOLLAND (VI-f) en Janke Gjalts LANDMETER. Zij trouwde te Drachten, Smallingerland op 20 oktober 1821 met Rienk Berends VAN DER MEER, timmerman en koopman, geboren te Witveen op 18 juli 1801, overleden te Ureterp op 6 februari 1882, zoon van Berend Wybes en Grietje Tobias VAN DER MEER. Uit dit huwelijk:

 

1.    Grietje Rienks van der Meer (v). Geboren op 29 maart 1822 te Opsterland.

2.  Janke Rienks van der Meer (v). Geboren op 23 april 1824 te Ureterp (Opsterland). Zij trouwde op 8 mei 1846 te Beesterzwaag (Opsterland) met Kornelis Rykeles DE BOER. Hij was geboren in 1823 te Ureterp en overleed aldaar op 2 october 1896. Hij was landbouwer te Ureterp en was de zoon van Rykele Bonnes DE BOER en Trijntje Kornelis’ RINSMA. Zij hadden een zoon Rykele (1850-1920).

3.   Stijntje Rienks van der Meer (v). Geboren 12 december 1826 te Ureterp, Opsterland en overleden op 25 januari 1909 aldaar. Zij was getrouwd op 12 mei 1849 te Ureterp met Eelke ALDERSHOF, geboren op 27 januari 1828 te Tolbert en overleden op 14 januari 1907 te Ureterp. Hij was de zoon van Harm Eelkes ALDERSHOF en Jantje Piers BERGHUIS. Eelke was hoofdonderwijzer te Drogeham en Ureterp. Voor informatie en anecdotes over Eelke, zie http://www.geocities.com/Heartland/Oaks/6539/werk/werk.html. Het echtpaar had geen kinderen.

4.    Eva Rienks van der Meer (v). Geboren 6 maart 1829 te Opsterland.

5.    Berend Rienks van der Meer (m). Geboren 8 februari 1832 te Opsterland.

6      Berend Rienks van der Meer (m). Geboren op 21 februari 1833 te Ureterp, Opsterland. Hij trouwde op 18 juli 1856 te Smallingerland met Aukjen Rienks KUIPERS, geboren rond 1835 te Drachten en dochter van Rienk Johannes KUIPERS en Hinke Sipkes ZIJLSTRA.

7.    Jan Berends van der Meer (m). Geboren op 10 februari 1836 te Opsterland.

8.    Bareld Rienks van der Meer (m). Geboren op 12 september 1838 te Ureterp en overleden aldaar op 28 october 1908. Hij trouwde op 16 mei 1862 te Drachten met Sjoukje Sjoerds BRANDSMA. Zij was geboren op 30 mei 1839 te Oudega en overleed op 15 november 1865 te Ureterp. Zij was de dochter van Sjoerd Wytzes BRANDSMA en Geeske Theunis BOLTJES. Zij hadden een dochter Janke (1863-1939).


 

 

GENERATIE VIII

 

VIII-a. Cornelis Sanders Henstra.  Geboren 28 maart 1838 te Veenwouden. Hij was de zoon van Sander Johannes’ HENSTRA (VII-a) en Grietje Cornelis FOLKERTSMA. Hij was getrouwd op 26 november 1864 te Dantumadeel met Sipkje Johannes’ OEGEMA. Uit dit huwelijk:

 

1. Grietje (v). Geboren 2 november 1865 te Ritsumadeel.

2. Elisabeth (v). Geboren 24 augustus 1869 te Zwaagwesteinde.

3. Sander (m). Geboren 15 maart 1871 te Zwaagwesteinde.

4. Salie (v). Geboren 11 mei 1872 te Zwaagwesteinde.

 

 

 

VIII-b. Gerbrandus Sanders Henstra. Geboren rond 1846 te Opeinde en overleden 5 mei 1920 te Smallingerland, 79 jaar, weduwnaar. Hij was de zoon van Sander Johannes’ HENSTRA (VII-a) en Grietje FOLKERTSMA. Hij trouwde met Trijntje Andries' VAN DER MEULEN op 11 mei 1871 te Tietjerksteradeel.  Uit dit huwelijk:

 

       1. Grietje (v). Geboren op 30 april 1872 te Opeinde. Zij was getrouwd met Popke Bernardus DOUMA. Zie IX-a.

       2. Elisabeth (v). Geboren rond december 1873 en overleden op 23 juni 1874 te Smallingerland, 7 maanden oud.

 

 

 

VIII-c. Lieuwe Annes Henstra. Geboren rond 1832. Hij was de zoon van Anne Johannes’ HENSTRA (VII-c) en Trijntje Lieuwes DE HAAN. Hij trouwde (1) op 10 juni 1854 met Martje Pieters GJALTEMA en (2) op 21 april 1888 met Gebke DE BOER.  Lieuwe woonde in Surhuisterveen en was bij zijn huwelijk met Gebke 56 jaar oud. Gebke was toen 45 en kwam uit Opeinde. Zij was de dochter van Onne Wijbes DE BOER en Fenna Pieters HELDER. Gebke was weduwe van Albert Pieters GJALTEMA. Het lijkt erop dat Lieuwe en Gebke schoonbroer en zus waren.  Uit het eerste huwelijk:

 

       1. Trientje (v). Geboren rond 1855. Zij woonde voor haar trouwen te Grootegast en  trouwde aldaar op 5 juni 1882 met Harm BEKKEMA uit Surhuisterveen. Hij was de zoon van Bonne Harms BEKKEMA en Tetje Harmanus VAN LOO. Trientje en Harm waren bij hun huwelijk beiden 27 jaar oud. 

 

 

 

VIII-d. Trijntje Henstra. Geboren 24 januari 1851 te Achtkarspelen en overleden op 29 november 1924 te Achtkarspelen, 73 jaar en weduwe. Zij was de dochter van Hendrik Johannes’ HENSTRA (VII-d) en Akke Lammerts NICOLAY. Zij trouwde op 11 mei 1876 te Achtkarspelen met Sierk HOEKSTRA. Zij hadden 3 kinderen:

 

       1. Hendrik Hoekstra (m). Geboren  op 29 januari 1877 te Achtkarspelen.

       2. Klaas Hoekstra (m). Geboren 8 april 1878 te Achtkarspelen.

       3.  Lammert Hoekstra (m). Geboren 26 augustus 1885 te Achtkarspelen en overleden 2 april 1886 te Achtkarspelen, 7 maanden oud.

 

 

 

VIII-e. Johannes Barteles Henstra. Geboren rond 1840 te Nijega en overleden op 5 november 1905 te Oostermeer. Hij was de zoon van Bareld Johannes’ HENSTRA (VII-e) en Aukjen Tjeerds WESTRA. Hij was getrouwd op 15 mei 1875 te Bergum (Tietjerksteradeel) met Zwaantje Sjoukes ELZINGA. Zwaantje was de dochter van Sjouke Klazes ELZINGA, veehouder, en Iebeltje Pieters WIJBERSMA. Zij was geboren op 6 januari 1841 te Suameer en overleed op 12 juli 1910 te Oostermeer. Uit dit huwelijk:

 

       1. Bartele (m). Geboren op 22 april 1876 te Nijega. Hij trouwde met Aukje Binnes VAN DER BRUG Zie IX-b.

       2. Sjoukje (v). Geboren rond 1878 en overleden op 6 juni 1891 te Smallingerland, 12 jaar oud.

3. Tjeerd (m). Geboren rond 5 december 1879 en overleden op 12 december 1879 te Smallingerland, 1 week oud.

       4. Tjeerd (m). Geboren op 16 november 1880 te Nijega. Hij trouwde met Trijntje BOUMA. Zie IX-c.

 

 

 

VIII-f. Hiltje Heinzes Henstra.  Geboren 27 november 1839 te Dokkum. Zij was de dochter van Heinze Bartels HENSTRA (V-g) en Trijntje TAMMINGA. Zij trouwde op 15 november 1866 te Dokkum met Enne DORENBOS. Uit dit huwelijk:

 

1. Henze Dorenbos (m). Geboren 27 januari 1868 te Dokkum.

2. Jan Dorenbos (m). Geboren 16 augustus 1870 te Dokkum.

3. Bartholomeus Albertus Dorenbos (m). Geboren 10 september 1873 te Dokkum.

4. Barend Dorenbos (m). Geboren 30 juni 1877 te Dokkum.

 

 

VIII-g. Wytske Heinzes Henstra.  Geboren op 11 october 1841 te Dokkum. Zij was de dochter van Heinze Bartels HENSTRA (VII-g) en Trijntje TAMMINGA. Zij trouwde met Minne Folkerts BOTMA op 12 november 1868 te Dokkum. Minne was geboren op 14 juni 1844 en overleed in 1901 te Dokkum. Hij was de zoon van Folkert Sakes BOTMA en Alida SJOERDSMA. Uit dit huwelijk:

 

           1. Folkert Botma (m). Geboren 4 september 1869 te Dokkum.

           2. Heinze Botma (m). Geboren 15 september 1870 en overleden op 20 april 1872, beide te Dokkum.

           3. Henzo Botma (m). Geboren 15 april 1873 te Dokkum. Hij vertrok later naar de USA.

           4. Alida Botma (v). Geboren 5 september 1875 te Dokkum. Zij vertrok op 7 mei 1902 naar de USA.

           5. Ytje Botman (v). Geboren 23 juni 1878 te Dokkum. Zij vertrok op 7 mei 1902 naar de USA.

           6. Sake Botma (m). Geboren 12 juni 1880 te Dokkum. Hij vertrok op 7 mei 1902 naar de USA.

 

 

 

VIII-h. Janke Heinzes Henstra. Geboren op 9 november 1844 te Dokkum en overleden aldaar op 1 december 1874, 30 jaar en gehuwd. Zij was de dochter van Heinze Bartels HENSTRA (VII-g) en Trijntje TAMMINGA. Zij trouwde op 15 mei 1873 te Dokkum met Rommert BRUINING. Uit dit huwelijk:

 

1. Klaas Bruining (m). Geboren op 16 november 1874 te Dokkum.

 

 

 

VIII-i. Bieuwkje Heinzes Henstra. Geboren op 12 februari 1848 te Dokkum. Zij was de dochter van Heinze Bartels HENSTRA (VII-g) en Trijntje TAMMINGA. Zij trouwde op 6 februari 1873 te Dokkum met Hoite HOEKSTRA. Uit dit huwelijk:

 

1. Melle Hoekstra (m). Geboren op 30 december 1873 te Dokkum.

2. Trijntje Hoekstra (v). Geboren op 25 juni 1875 te Dokkum.

3. Klaaske Hoekstra (v). Geboren op 30 maart 1877 te Dokkum.

4. Janke Hoekstra (v). Geboren op 8 juli 1879 te Dokkum.

5. Aaltje Hoekstra (v). Geboren op 21 mei 1882 te Dokkum.

6. Hiltje Hoekstra (v). Geboren op 4 october 1884 te Dokkum.

7. Klaaske Hoekstra (v). Geboren op 5 october 1886 te Dokkum.

8. Wietske Hoekstra (v). Geboren op 13 december 1889 te Dokkum.

9. Tjalling Hoekstra (m). Geboren op 2 april 1892 te Dokkum.

 

 

 

VIII-j. Jan Barelds (Bartels) Schoolland. Geboren op 31 juli 1809 te Noorderdrachten en gedoopt te Drachten op 20 augustus 1809. Hij overleed op 28 februari 1869 te Ureterp, 59 jaar oud en gehuwd en was begraven aldaar. Hij was de zoon van Bareld Jans SCHOOLLAND (VII-h) en Minke Bouwes ZIJLSTRA. Hij trouwde op 30 januari 1834 te Opsterland met Jantje Hanses REMERIE (ook Reymery). Zij was geboren op 23 januari 1809 te Donkerbroek en gedoopt aldaar op 11 februari 1809. Zij overleed op 78-jarige leeftijd te Ureterp, op 28 januari 1887 en was aldaar begraven. Zij was de dochter van Hans REMERIE en Wiske VAN DER VELDE. Uit dit huwelijk:

 

1.     Minke Schoolland (v). Geboren op 3 october 1835 te Opsterland. Jong overleden.

2     Bareld Schoolland (m). Geboren op 19 juni 1838 te Opsterland.

3.    Hans Schoolland (m). Geboren op 28 december 1840 te Opsterland en overleden op 15 mei 1842 te Opsterland, 1 jaar oud.

4.    Hans Jans Schoolland (m). Geboren 7 april 1843 te Opsterland. Hij trouwde met Hendrika Elizabeth WESTERHUIS. Zie IX-d.

5.    Wiske Jans Schoolland (v). Geboren op 6 juli 1845 te Opsterland.

6.    Wytske Jans Schooland (ook Schoolland) (v). Geboren 29 maart 1848 te Opsterland en overleden op 21 juni 1921 te Opsterland. Zij was getrouwd met Haye Jans DE GROOT. Zie IX-e.

7.    Klaas Schoolland (m). Geboren op 17 februari 1851 te Ureterp, Opsterland. Hij was professor klassieke talen aan het Calvin College in Grand Rapids, Michigan, USA.

8.    Minke Schoolland (v). Geboren op 15 februari 1855 te Opsterland en overleden op 11 juni 1854 te Opsterland, 18 jaar oud en ongehuwd.

 

 

 

 

VIII-k. Wytske Barelds Schooland (ook Schoolland en Scholand). Geboren op 21 juli 1813 te Ureterp en overleden op 4 augustus 1892 te Smallingerland, 79 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Bareld Jans SCHOOLLAND (VII-h) en Minke Bouwes ZIJLSTRA. Zij trouwde op 30 april 1835 te Smallingerland met Bartele Rienks EELKEMA. Hij was bakker van beroep. Hij was geboren te Oostermeer rond 1810 en was de zoon van Rienk Reinders EELKEMA en Antje Sjoukes.  Zij hadden  6 kinderen:

 

1. Rienk Eelkema (m). Geboren 19 april 1836 te Smallingerland en overleden op 6 september 1842 te Smallingerland, 6 jaar oud.

2. Minke Eelkema (v). Geboren 17 december 1837 te Drachten, Smallingerland. Zij trouwde op 23 april 1861 te Smallingerland, op 23-jarige leeftijd met Eit Wietzes WIETZEMA, geboren rond 1836 te Drachten, zoon van Wietze Eits WIETZEMA en Sjoukjen Wietzes BRANDSMA.

3. Antje Eelkema (v). Geboren 17 juni 1840 te Smallingerland en overleden op 21 december 1852 te Smallingerland, 12 jaar oud.

4. Rienkje Eelkema (v). Geboren 20 october 1843 te Drachten, Smallingerland en overleden op 7 october 1916 te Smallingerland, 72 jaar oud en weduwe.  Ze trouwde op 7 juli 1867 te Smallingerland met Pieter VAN DER WERFF, geboren te Drachten rond 1821, zoon van Hayke Pieters VAN DER WERFF en Grietje Oebeles KIJLSTRA.

5. Janke Eelkema (v). Geboren 29 november 1845 te Smallingerland en overleden aldaar op 12 juni 1912. Zij was  getrouwd op 11 mei 1873 te Smallingerland met Egbert KIJLSTRA, geboren Oudega, Smallingerland op 26 februari 1844 en overleden op 13 maart 1923. Hij was de zoon van Hielke Egberts KIJLSTRA en Aaltje Izaaks DOUMA. Uit dit huwelijk: Wietske (1874-1945), levenloos kind (1875), Hielke (1876-1912), Bartele (1878-1887), Aaltje (1881-1960) en Izaak (1884-1933).

6. Ymkje Eelkema (v). Geboren 28 maart 1849 te Drachten, Smallingerland en overleden op 12 juni 1912 te Smallingerland, 66 jaar oud en gehuwd.  Zij trouwde op 11 november 1875 te Smallingerland met Alle KOOISTRA, geboren rond 1850 te Warga en de zoon van Johannes Hendriks KOOISTRA en Trijntje Abrahams KROODSMA.

7. Antje Eelkema (v). Geboren op 1 september 1854 te Drachten, Smallingerland, en getrouwd op 35-jarige leeftijd op 31 januari 1890 te Smallingerland met  Louis ZIJLSTRA, geboren rond 1833 te Drachten en overleden op 23 september 1898 te Smallingerland. Hij was de zoon van Jurjen Sipkes ZIJLSTRA en Yfke Louizes KIJLSTRA. Hij was kassier van beroep en eerder getrouwd met Grietje Reins ZIJLSTRA.

                             

 

 

VIII-m. Janke Barelds Schoolland.  Geboren op 31 juli 1817 te Opsterland en overleden op 13 december 1861 te Opsterland, 44 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Bareld Jans SCHOOLLAND (VII-h) en Minke Bouwes ZIJLSTRA. Zij trouwde (1) met Willem Fokkes DE JONG op 2 mei 1840 te Opsterland. Uit dit huwelijk:

 

1. Fokke de Jong (m). Geboren op 27 januari 1841 te Opsterland.

       2. Minke de Jong (v). Geboren op 18 juli 1845 te Opsterland.

 

Janke trouwde (2) met Saco VAN FYENS. Uit dit huwelijk:

 

       1. Minke van Fyens (v). Geboren 3 november 1846 te Opsterland en overleden op 1 mei 1920 te Smallingerland, 73 jaar oud en weduwe. Zij trouwde op 4 mei 1867 te Smallingerland met Popke VAN DER VLUGT, geboren 1825 te Drachten, en zoon van Wiebe Popkes VAN DER VLUGT en Sjoukjen Idskens JONGSMA.

 

 

 

VIII-l. Yfke (Iefke) Barelds Schoolland. Geboren op 8 januari 1820 te Opsterland. Zij was de dochter van Bareld Jans SCHOOLLAND (VII-h) en Minke Bouwes ZIJLSTRA. Zij trouwde op 11 mei 1839 te Opsterland met Sytze Wytzes DE BOER. Uit dit huwelijk:

 

       1. Bareld de Boer (m). Geboren op 31 maart 1840 te Opsterland.

2. Wietze de Boer (m). Geboren op 6 februari 1844 te Opsterland.

       3. Jan de Boer (m). Geboren 9 augustus 1846 te Opsterland.

       4. Johanna de Boer (v). Geboren 9 december 1848 te Opsterland en overleden na juni 1907. Zij trouwde op 10 mei 1873 te Norg met Jan VAN SEYEN. Hij was geboren op 2 october 1850 te Wijnjeterp en overleed op 14 juni 1907 te Veenhuizen. Hij was de zoon van Hendrik Harmens VAN SEYEN en Sytske Binnes BINSMA.

       5. Minke (Nenko) de Boer (v). Geboren op 5 januari 1852 te Wijnjeterp, Opsterland. Zij trouwde op 30 april 1875 te Smilde met Harm Folkerts POST. Hij was geboren op 27 maart 1850 te Smilde en overleed op 15 september 1911 te Norgervaart. Hij was de zoon van Folkert Annes POST en Jantien Jans MOES. Zij hadden 5 kinderen: Jantje (1876), Folkerdina (1880), Sietske (1882), Yfke (1882) en Folkert (1884). Harm trouwde later met Klaasje DE BOER, geboren rond 1867 te Norg en overleden op 29 september 1922, dochter van Machiel DE BOER en Martje DE HAAN.

       6. Melle de Boer (m). Geboren op 14 maart 1856 te Opsterland.

 

 

 

GENERATIE IX

 

IX-a. Grietje Henstra. Geboren op 30 april 1872 te Opeinde en overleden op 12 mei 1955 te Beets (begraven te Opeinde). Zij was de dochter van Gerbrandus Sanders HENSTRA (VIII-b) en Grietje FOLKERTSMA. Zij was getrouwd met Popke Bernardus DOUMA, op 17 mei 1895 te Smallingerland. Kinderen:

 

       1. Saakje Douma (v). Geboren rond december 1898 en overleden op 3 maart 1899 te Smallingerland, 4 maanden oud.

 

 

 

IX-b. Bartele Henstra. Geboren op 22 april 1876 te Nijega.Hij was de zoon van Johannes Barteles HENSTRA (VIII-e) en Zwaantje Sjoukes ELZINGA. Hij trouwde op 11 mei 1905 te Bergum, Tietjerksteradeel met Aukje Binnes VAN DER BRUG. Zij was geboren op 9 december 1879 te Surhuisterveen en was de dochter van Binne Roels VAN DER BRUG en Trijntje Willems VAN DER VIS. Uit dit huwelijk:

 

       1. Johannes (m). Geboren op 15 augustus 1905 te Oostermeer en overleden te Roden (Dr) op 6 maart 1976. Hij trouwde op 14 mei 1937 te Grootegast met Geertje MEINSMA.

       2. Binne (m). Geboren op 5 augustus 1906 te Oostermeer en overleden aldaar op 22 september van hetzelfde jaar.

       3. (m).

       4. (m).

       5. (v).

 

 

IX-c. Tjeerd Henstra. Geboren op 16 november 1880 te Nijega en overleed op 31 mei 1975 te Opende (Gr). Hij was de zoon van Johannes Barteles HENSTRA (VIII-e) en Zwaantje ELZINGA.  Hij trouwde op 26 november 1908 te Bergum (Tietj) met Trijntje BOUMA. Zij was geboren op 6 augustus 1885 te Bergum en overleed op 20 october 1967 te Opende. Zij was de dochter van Liebbe Tjibbes BOUMA en Wiepkje Alles HIEMSTRA. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

 

 

IX-d. Hans Jans Schoolland. Geboren 7 april 1843 te Opsterland. Hij was de zoon van Jan Barelds SCHOOLLAND (VIII-j) en Jantje Hanzes REMERIE. Hij trouwde met Hendrika Elizabeth WESTERHUIS. Uit dit huwelijk:

 

       1. Elisabeth Johanna Schoolland (v). Geboren 7 april 1870 te Ferwerderadeel. Zij trouwde op 28 april 1898 te Achtkarspelen met Pieter Louis KREMER.

       2. Johanna Everdina Elizabeth Schoolland (v). Geboren 8 maart 1872 te Ferwerderadeel. Zij is mogelijk de Hanna Henriette Elizabeth Schoolland die op 17 october 1899 te Achtkarspelen trouwde met Ido BIEUWENGA. 

       3. mogelijk Eduard Johannes Schoolland (m). Hij trouwde op 11 juli 1903 te Achtkarspelen met Margaretha VEENBAAS.

 

 

 

IX-e. Wytske Jans Schoolland. Geboren 29 maart 1848 te Opsterland en overleden op 21 juni 1921 te Opsterland, 73 jaar oud en weduwe. Zij was de dochter van Jan Barelds SCHOOLLAND (VIII-j) en Jantje Hanzes REMERIE.  Zij trouwde met Haye Jans DE GROOT op 26 mei 1870 te Opsterland. Uit dit huwelijk:

 

       1. Jan de Groot (m). Geboren 20 april 1871 te Opsterland.

       2. Jan de Groot (m). Geboren 2 juli 1874 te Opsterland.

       3. Goitske de Groot (v). Geboren 12 december 1875 te Opsterland.

       4. Gooitske de Groot (v). Geboren 23 juni 1878 te Opsterland.

       5. Bareld Jans de Groot (m). Geboren 14 maart 1880 te Opsterland.

       6. Bastiaan de Groot (m). Geboren 12 januari 1882 te Opsterland.

       7. Jantje de Groot (v). Geboren 1 augustus 1883 te Opsterland.

       8. Jantje de Groot (v). Geboren 26 januari 1885 te Opsterland.

         9. Bastiaan de Groot (m). Geboren 14 october 1887 te Opsterland.

 

 

 

Generaties X tot XII worden hier niet weergegeven aangezien een groot aantal personen hiervan nog in leven zijn. Aanvullingen (hoe klein dan ook) en verdere opmerkingen en vragen zijn altijd welkom!

 

Terug naar Henstra page

 

 

Gemaakt mei 2002 door Judith Henstra