Overzicht van de verschillende Henstra families

Van de HENSTRA families is heel wat bekend. De meeste gegevens zijn in het verleden verzameld door Dr. D. J. Henstra, met hulp van anderen. Ikzelf heb weer verdere informatie gevonden dan wel van anderen gekregen.

Er zijn 11 Henstra-families, met een eigen stamvader. Deze families worden 'skaaien' genoemd. Dit zijn in principe op zichzelf staande families die allen de naam HENSTRA namen. Natuurlijk zijn er wel eens toevallige verbindingen tussen de skaaien. Verder heeft Dr D.J. Henstra in 2002 nog een 'nieuwe' Henstra ontdekt. Het gaat hier om een (voorlopig) op zichzelf staande vermelding: Sybren Jeppes VAN HENSTERA uit Foudgum.

HENSTRA is de afgesleten vorm van Hernstra. "Stra" betekent "afkomstig van". De naam Henstra is aangenomen in Rottevalle/Harkema, in Kollum, Lemmer en Terhorne. Van der Henne/Hinne in Oudwoude en Kuikhorne. Bij Terhorne (Terherne, uitgesproken Terhenne) en Kuikhorne (uitgesproken als koekhinne of koekhenne) is er sprake van afleiding uit de naam van het dorp. Verder komt bij het skaai van Eijsse de naam Henstra waarschijnlijk van het plaatsje Hamshorn, dat tussen Drogeham en Surhuisterveen ligt. Bij de overigen komt de naam waarschijnlijk van een buurtschap, een bocht in de weg of een wegkruising.

De onderstaande skaaien hadden voor of in 1811 de naam Henstra. Klik op het skaai waarin u geinteresseerd bent. De stamboom verschijnt dan op uw scherm.

Aanvullingen zijn altijd welkom! Als U familie bent, laat U het even weten? Via Contact in het menu bovenaan kunt u mij een email sturen.

Skaai van Abraham
Uit: Kuikhorne, Achtkarspelen.
Geboren rond 1670. Zoon Cornelis Abrahams trouwde met Maaike Pieters. Nageslacht heeft zich genoemd: HENSTRA en VAN DER HENNE.
Skaai van Anne
Uit: Terhorne, Utingeradeel.
Geboren rond 1630. Zoon Hobbe Annes trouwde met Ymkje Jacobs. Nageslacht heeft zich genoemd: HENSTRA, DE JONG, HAANSTRA.
Skaai van Atze
Uit: Suawoude, Tietjerksteradeel.
Geboren rond 1540. Mogelijke zonen Sjoerd Atzes en Gjalt Atzes. Nageslacht heeft zich genoemd: HENSTRA, VAN DER VEER, ALGERA, HATTUMA, VAN DIJK en ATSMA.
Skaai van Auke
Uit: Terhorne, Utingeradeel.
Geboren rond 1610. Zoon Hoyte Aukes trouwde met Idskje Minnes. Dochter Jeltje Aukes trouwde met Hobbe Hobbes. Nakomelingen na 1810 niet bekend.
Skaai van Bauke
Uit: Oldeboorn, Utingeradeel.
Geboren rond 1550. Zoon Feike Baukes trouwde met Yke NN, Hielkje Ales, en Wypkje Jelles.
Skaai van Eijsse
Uit: Smallingerland, Achtkarspelen.
Geboren rond 1580. Nageslacht in Smallingerland en Achtkarspelen. Nageslacht heeft zich genoemd: HENSTRA, VAN DER HEIDE en SCHOOLLAND.
Skaai van Fedde
Uit: Terhorne, Utingeradeel.
Geboren rond 1670. Zoon Douwe Feddes trouwde met een onbekende vrouw. Zoon Rinse Feddes trouwde met Jetske Hielkes. Nakomelingen noemden zich HENSTRA en NOOITGEDACHT.
Skaai van Hendrik
Uit: Terhorne, Utingeradeel.
Geboren rond 1700. Zoon Geert Hendriks trouwde met een onbekende vrouw.
Skaai van Jetze
Uit: Doniawerstal.
Geboren rond 1535. Hij had 3 zonen en een dochter: Sytze Jetzes, Henne Jetzes, Poppe Jetzes en Gatske Jetzes. Nageslacht heeft zich genoemd: HENSTRA, DE BOER, ROSINGA en MIEDEMA.
Skaai van Pieter
Uit: Terhorne, Utingeradeel; Sneek; Amsterdam.
Geboren rond 1700. Zoon Siedse Pieters trouwde met Antje Jacobs. Nageslacht heeft zich uitsluitend HAANSTRA genoemd.
Skaai van Sybren
Uit: Terhorne, Utingeradeel.
Geboren rond 1650. Zoon Klaas Sybrens trouwde met Jetske Symens. Nageslacht heeft zich genoemd: HENSTRA en HAMERSMA.
Sybren Jeppes van Henstera
Uit: Foudgum.
Sybren Jeppes VAN HENSTERA uit Foudgum. Was getrouwd met Saepck van Donia. Overleden voor 1524.