Sybren Jeppes van Henstera.

 

 

Alle gegevens verkregen via Dr Dirk Jan Henstra.

 

Uit: Leeuwen , L. van (1844). Request van Saepck van Donia, 1524. In de publicatie van het Fries Genootschap van 1844.

 

 

 

Saepck van Donia was getrouwd met

 

1.   Gemma (=Jemme) van Heer Juusma (=HerJuwsma). Hij werd in 1512 onthoofd door het Saksisch bewind vanwege pogingen dit bewind te verdrijven, met hulp van de graaf van Oostfriesland.

2. Een ander Edelman van Fouwdens, welke moet geweest zijn Sybren Jeppes van Henstera (hebbende de Hensteraas te Foudgum gewoond), bij wien zij drie dochters heeft gehad. Hij overleed voor 1524.

 

In 1524 was Saepck van Donia twee keer weduwe. Zij had een Request, gericht aan de keizerin, om te vragen haar en haar kinderen in eer te herstellen zodat zij een huwelijk kon aangaan met

 

3. Douwe Rienks van Burmania. Uit dit huwelijk Jemme van Burmania. Hij speelde een rol in de 16e eeuwse Friese geschiedenis.

 

Het request van Saepck werd aangetroffen in het archief van Rijssel.

 

 

Opm.

 

Aan het eind van de 15e eeuw was er een Grietman van Dongeradeel met de naam Jeppe van Foudgum. Dit is mogelijk de vader van Sybren Jeppes van Henstera.

 

 

 

Terug naar de algemene Henstra bladzijde

 

Last updated juli 2002 by Judith Henstra